Umwelt

Mariateresa Anzola elukvaliteeti käsitleva Dosolo omavalitsustevahelise komisjoni nimel formaldehüüdi rangemate piirmäärade kohta kemikaalimääruse REACH alusel ja selle aine väljavahetamise kohta puitplaaditööstuses 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lähtudes formaldehüüdi klassifitseerimisest kantserogeenseks senise „arvatavalt“ või „oletatavasti/teadaolevalt“ kantserogeense asemel (alates 1. jaanuarist 2016 määruse (EL) nr 605/2014 alusel), esitas petitsiooni esitaja hoiatuse Mantova provintsi (Lombardia) ühe piirkonna – kus tema sõnul toodetakse üle 12 % Euroopas toodetavast formaldehüüdist (4 115 000 tonni aastas) – elanike nimel. Kohalikus keemiatööstuses kasutatakse seda ainet eelkõige puitkiudplaatide tootmiseks ja selle protsessi käigus eraldub atmosfääri suur kogus formaldehüüdi. Mantova kohaliku terviseameti tehtud epidemioloogiliste uuringute (2012) tulemused näitavad, et tehaste lähedal elavad lapsed kannatavad hingamisteede haiguste all ja on suuremas genotoksilise tervisekahjustuse ohus ning nende DNAs on täheldatud muutusi, mis võivad põhjustada vähki. Vastupidiselt keemiaettevõttele Pomponesco SPA antud keskkonnakompleksloas (mida pikendati 2012. aastal) kehtestatud nõudele vähendada formaldehüüdi ja NO2 heitkoguseid, andis Mantova provints 2016. aastal loa tootmise suurendamiseks, millega kaasnes heitkoguste ja plahvatustest või tulekahjudest põhjustatud õnnetuste ohu suurenemine. Petitsiooni esitaja nimetab sellega seoses mitut kõnealuses äriettevõttes toimunud murettekitavat vahejuhtumit (plahvatused, suitsupilved, kollase tolmu pihustumine, neist viimane 20. juulil 2017), milles väidetavalt said vigastada töötajad ja tekkis nähtavaid kahjusid hoonetele tulenevalt plahvatusest, mille mõju sarnanes maavärinale. Viimati nimetatud vahejuhtumi suhtes on käimas kriminaalmenetlus. Kokkuvõtteks rõhutas petitsiooni esitaja, et formaldehüüdil, mida kasutatakse kogu puidutootmise ahelas, on veel palju eri rakendusi ning ta on termoreaktiivsete vaikude, kosmeetikatoodete, puhastusainete, ravimite ja vaktsiinide, lahustite ja värvide jne koostisosa, ning tegi rea ettepanekuid: 1) kehtestada rangemad õhusaasteainete heitkoguste piirmäärad, lähtudes parimast võimalikust tekhnikast (PVT) puitplaatide tootmisel ja võttes aluseks komisjoni 20. novembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2119; 2) vähendada üksikisikute formaldehüüdiga kokkupuutumise piirmäärasid kuni selle aine täieliku väljavahetamiseni 31. detsembriks 2019; 3) lisada need ettevaatusabinõud ka otsusesse (EL) 2016/902 (PVT-järeldused reovee ja heitgaaside ühiste käitlemis- ja juhtimissüsteemide kohta keemiatööstuses); 4) lisada formaldehüüd määruse nr 1907/2006 (REACH) XIV lisasse, milles on loetletud autoriseeringut vajavad ained (nt kantserogeensed ained, püsivad ja bioakumuleeruvad ained); 5) kasutada puitpaneelide tootmisel formaldehüüdi asendajaid.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international