Umwelt

относно предполагаемото отстъпление в усилията за опазване на околната среда и защита на природата в Унгария 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от предполагаемо системно и причинено от небрежност влошаване на законодателната и институционалната рамка за опазване на околната среда в Унгария. Той описва подробно различните фактори, които според него са довели до сериозно отстъпление в усилията за опазване на околната среда и защита на природата в неговата страна, и твърди, че Унгария не е в състояние да изпълни целите, определени в Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС), нито задълженията си по Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international