Umwelt

относно предполагаемото отстъпление в усилията за опазване на околната среда и защита на природата в Унгария 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква от предполагаемо системно и причинено от небрежност влошаване на законодателната и институционалната рамка за опазване на околната среда в Унгария. Той описва подробно различните фактори, които според него са довели до сериозно отстъпление в усилията за опазване на околната среда и защита на природата в неговата страна, и твърди, че Унгария не е в състояние да изпълни целите, определени в Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС), нито задълженията си по Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now