openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu
 • Von: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed-Sovereignty mehr
 • An: Mitglieder der Kommission der EU, des Parlamentes ...
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Verbraucherschutz mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Tschechisch
 • Sammlung beendet
 • 52.899 Unterstützende
  Sammelziel erreicht

Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu

-

English petition | Pétition en français | Dansk andragende | Slovenščina peticija | Hrvatska peticiju | petição português | Magyar petíciót | Polska petycja | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition | Deutsche Petition

Vážení členové Komise, Vážení členové Parlamentu, Vážení členové Rady!

V současné době je v Bruselu navrženo nové nařízení o osivech. Pokud je přijme Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, mnohé ze starých a vzácných odrůd ovoce, zeleniny a obilovin zmizí z trhu. Pokud bude těmto rozmanitým odrůdám a odrůdám vhodným pro ekologické zemědělství byrokraticky bráněno v šíření, dojde k dalšímu posílení korporativního zemědělství.

Text nového znění nařízení EU o osivech, který je v současné době k dispozici, umožňuje soustředit trh s osivy do rukou malého počtu osivářských průmyslových korporací. To není akceptovatelné. Nové nařízení EU o osivech musí umožňovat rozmanitost odrůd; odrůd pro hospodaření v malém a zaměřených pro ekologicky adaptované šlechtění. Rozmanité odrůdy musí být dostupné nejen v genových bankách, ale rovněž na otevřeném trhu bez jakýchkoli byrokratických restrikcí. Proto požadujeme: žádná povinná registrace!

Kromě toho, současná kritéria pro registraci musí být – kvůli jejich rozmanitosti - změkčena pro odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství, aby naše zemědělství bylo schopno adaptovat se na klimatickou změnu, nové škůdce a choroby stejně tak i kvůli přátelštějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Současný zákon EU o osivech, ani v současné době dostupný předložený návrh, nenaplňují legální výměnu. Ohrožují rozmanitost osiv a tak společné bohatství lidstva. Rovněž tak ohrožují udržitelné potravinové systémy jen proto, aby sloužily agrochemickému průmyslu.

Žádáme Vás Komise EU, Parlamente EU a Rado EU, abyste odmítly jakýkoli návrh, který nenaplňuje výše uvedená kritéria. Konec s likvidací rozmanitosti zemědělských a zahradnických osiv v Evropě!

Více informací na: - Campaign for Seed-Sovereignty www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org/CZ/index.html
- German umbrella organisation for crop and livestock diversity („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“):www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/

Begründung:

Argumentace:

Současné nařízení EU o osivech vychází z doby, kdy ochrana životního prostředí a druhové rozmanitosti byly podceňovány. Existovaly četné šlechtitelské podniky, které přicházely na trh s velmi rozmanitými odrůdami. Většina z nich mohla být po sklizni opět vysévána – a to je způsob, který doprovází zemědělství po tisíce let.

Rok 1980 přinesl dva nové termíny pro něco, co až dosud bylo běžnou praxí: za prvé „práva zemědělců“ a za druhé „volně opylovatelné odrůdy“ (semínka produkující stejnou odrůdu, aniž se křížila s podobnými odrůdami). To je ten důvod, proč se obchod s osivy dramaticky změnil. Dnes největší společnosti ovládají tři čtvrtiny trhu s osivy, a více než polovina globálního trhu pochází z chemického průmyslu.

Na většinu odrůd se vztahují právní a technická omezení, která znemožňují záchranu přeséváním osiv samotnými pěstiteli. Byl zaveden úřední postup pro obchodování s odrůdami a kritéria pro něj jsou přizpůsobena průmyslovým odrůdám. Jako obhajoba tohoto byly využity pojmy produktivita a růst světové populace. Nestabilitu tohoto přístupu dokládá vyčerpávající zpráva Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD).

Rozmanitost plodin z velké části zmizela z trhu. Týká se to rozmanitosti neregistrovaných odrůd – obchodují s nimi tisíce neohrožených občanů Evropy bez požadované registrace. Dnes se musíme spoléhat na rozsáhlé odborné znalosti těchto lidí a měli bychom do této činnosti zapojit co nejvíce dalších lidí, nejen jako formu hobby, ale jako nezbytnost k obživě.

Druhým důležitým aspektem je, že nebyly dochovány téměř žádné odrůdy – konkrétně pro ekologické zemědělství – kvůli jejich rozmanitosti. Avšak ekologické zemědělství potřebuje silné, odolné rostliny nezávislé na chemikáliích. A to je možné pouze v rámci širokého spektra přírodních rezerv. Není přijatelné tyto odrůdy registrovat podle současných kritérií pro registraci odrůd.

Jménem všech signatářů.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 29.04.2013 (aktiv bis 28.10.2013)


Neuigkeiten

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

PRO: Omezení svobody, nejsme pány p?írody, ani otroci skupiny která chce v?ci kontrolovat ( ku svému prosp?chu ). Kde je lidskost a úcta k lidem, rozmanitosti a p?írod? . Ztratila se v lidské pí?e a aroganci????

PRO: Try to stop a seed diversity is like a try to stop human births without medical fertilization. It is totalitarian rule and must be stop!!!

CONTRA: Jedná se o poru?ování principu svobody a um?lé vytvá?ení prostoru pro potencionální nar?stání byrokracie. Je tím znemo?n?no vyu?ívat regionální a po generace osv?d?ená osiva.

CONTRA: podívejte se na eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:01:CS:HTML to je oficiální zn?ní toho návrhu. D?le?itá je hlavn? ?ást III o rozmno?ovacím materiálu pro pou?ití jiné ne? lesní. Jestli jej dob?e chápu, ten návrh ?íká n?co ...

>>> Zur DebatteUnterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petitionsverlauf