openPetion gets european. If you want to help us translating our platform from German to Deutsch write us a mail.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu
 • By: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed-Sovereignty more
 • To: Mitglieder der Kommission der EU, des Parlamentes ...
 • region: Europäische Union more
  Topic: Consumer protection mehr
 • status: Ready for submitting
  Language: Czech
 • Collection finished
 • 52.899 Supporters
  Collection target reached

Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu

-

English petition | Pétition en français | Dansk andragende | Slovenščina peticija | Hrvatska peticiju | petição português | Magyar petíciót | Polska petycja | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition | Deutsche Petition

Vážení členové Komise, Vážení členové Parlamentu, Vážení členové Rady!

V současné době je v Bruselu navrženo nové nařízení o osivech. Pokud je přijme Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, mnohé ze starých a vzácných odrůd ovoce, zeleniny a obilovin zmizí z trhu. Pokud bude těmto rozmanitým odrůdám a odrůdám vhodným pro ekologické zemědělství byrokraticky bráněno v šíření, dojde k dalšímu posílení korporativního zemědělství.

Text nového znění nařízení EU o osivech, který je v současné době k dispozici, umožňuje soustředit trh s osivy do rukou malého počtu osivářských průmyslových korporací. To není akceptovatelné. Nové nařízení EU o osivech musí umožňovat rozmanitost odrůd; odrůd pro hospodaření v malém a zaměřených pro ekologicky adaptované šlechtění. Rozmanité odrůdy musí být dostupné nejen v genových bankách, ale rovněž na otevřeném trhu bez jakýchkoli byrokratických restrikcí. Proto požadujeme: žádná povinná registrace!

Kromě toho, současná kritéria pro registraci musí být – kvůli jejich rozmanitosti - změkčena pro odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství, aby naše zemědělství bylo schopno adaptovat se na klimatickou změnu, nové škůdce a choroby stejně tak i kvůli přátelštějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Současný zákon EU o osivech, ani v současné době dostupný předložený návrh, nenaplňují legální výměnu. Ohrožují rozmanitost osiv a tak společné bohatství lidstva. Rovněž tak ohrožují udržitelné potravinové systémy jen proto, aby sloužily agrochemickému průmyslu.

Žádáme Vás Komise EU, Parlamente EU a Rado EU, abyste odmítly jakýkoli návrh, který nenaplňuje výše uvedená kritéria. Konec s likvidací rozmanitosti zemědělských a zahradnických osiv v Evropě!

Více informací na: - Campaign for Seed-Sovereignty www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org/CZ/index.html
- German umbrella organisation for crop and livestock diversity („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“):www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/

Reason:

Argumentace:

Současné nařízení EU o osivech vychází z doby, kdy ochrana životního prostředí a druhové rozmanitosti byly podceňovány. Existovaly četné šlechtitelské podniky, které přicházely na trh s velmi rozmanitými odrůdami. Většina z nich mohla být po sklizni opět vysévána – a to je způsob, který doprovází zemědělství po tisíce let.

Rok 1980 přinesl dva nové termíny pro něco, co až dosud bylo běžnou praxí: za prvé „práva zemědělců“ a za druhé „volně opylovatelné odrůdy“ (semínka produkující stejnou odrůdu, aniž se křížila s podobnými odrůdami). To je ten důvod, proč se obchod s osivy dramaticky změnil. Dnes největší společnosti ovládají tři čtvrtiny trhu s osivy, a více než polovina globálního trhu pochází z chemického průmyslu.

Na většinu odrůd se vztahují právní a technická omezení, která znemožňují záchranu přeséváním osiv samotnými pěstiteli. Byl zaveden úřední postup pro obchodování s odrůdami a kritéria pro něj jsou přizpůsobena průmyslovým odrůdám. Jako obhajoba tohoto byly využity pojmy produktivita a růst světové populace. Nestabilitu tohoto přístupu dokládá vyčerpávající zpráva Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD).

Rozmanitost plodin z velké části zmizela z trhu. Týká se to rozmanitosti neregistrovaných odrůd – obchodují s nimi tisíce neohrožených občanů Evropy bez požadované registrace. Dnes se musíme spoléhat na rozsáhlé odborné znalosti těchto lidí a měli bychom do této činnosti zapojit co nejvíce dalších lidí, nejen jako formu hobby, ale jako nezbytnost k obživě.

Druhým důležitým aspektem je, že nebyly dochovány téměř žádné odrůdy – konkrétně pro ekologické zemědělství – kvůli jejich rozmanitosti. Avšak ekologické zemědělství potřebuje silné, odolné rostliny nezávislé na chemikáliích. A to je možné pouze v rámci širokého spektra přírodních rezerv. Není přijatelné tyto odrůdy registrovat podle současných kritérií pro registraci odrůd.

Jménem všech signatářů.

In the name of all signers.

Wolfenbüttel, 29 Apr 2013 (aktiv bis 28 Oct 2013)


News

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Go to petition news


Debate about petition

PRO: Omezení svobody, nejsme pány p?írody, ani otroci skupiny která chce v?ci kontrolovat ( ku svému prosp?chu ). Kde je lidskost a úcta k lidem, rozmanitosti a p?írod? . Ztratila se v lidské pí?e a aroganci????

PRO: Try to stop a seed diversity is like a try to stop human births without medical fertilization. It is totalitarian rule and must be stop!!!

CONTRA: Jedná se o poru?ování principu svobody a um?lé vytvá?ení prostoru pro potencionální nar?stání byrokracie. Je tím znemo?n?no vyu?ívat regionální a po generace osv?d?ená osiva.

CONTRA: podívejte se na eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0028:01:CS:HTML to je oficiální zn?ní toho návrhu. D?le?itá je hlavn? ?ást III o rozmno?ovacím materiálu pro pou?ití jiné ne? lesní. Jestli jej dob?e chápu, ten návrh ?íká n?co ...

>>> Go to debate



Supporters by country

Landnumber  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petition statistics