openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Raznolikost sjemena na udaru – Protiv EU regulative o sjemenu koja pogoduje sjemenarskoj industriji Raznolikost sjemena na udaru – Protiv EU regulative o sjemenu koja pogoduje sjemenarskoj industriji
 • Von: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed Sovereignty mehr
 • An: Mitglieder der Kommission, des Parlamentes ...
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Verbraucherschutz mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Kroatisch
 • Sammlung beendet
 • 52.899 Unterstützende
  Sammelziel erreicht

Raznolikost sjemena na udaru – Protiv EU regulative o sjemenu koja pogoduje sjemenarskoj industriji

-

English petition | Pétition en français | Dansk andragende | Slovenščina peticija | Češka Peticija | petição português | Magyar petíciót | Polska petycja | petiție română | Petizione italiana | Petición en español | Svensk petition | Deutsche Petition

Poštovani èlanovi Europske Komisije Poštovani èlanovi Europskog Parlamenta Poštovani èlanovi Vijeæa Europske unije

U Bruxellesu je u tijeku izrada nove regulative o sjemenu. Ako planovi Opæe uprave za zdravstvo i zaštitu potrošaèa postanu stvarnost veæina starih i rijetkih sorata voæa i povræa išèeznuti æe s tržišta. Širenje ovih raznolikih sorata i sorata prilagoðenih ekološkoj poljoprivredi blokirati æe birokracija dok æe moæ korporativne poljoprivrede još više ojaèati.

Trenutno dostupan tekst nove EU regulative o sjemenu prepustit æe glavninu tržišta sjemenom u ruke malog broja korporacija sjemenarske industrije. To je nedopustivo! Nova regulativa o sjemenu treba dozvoliti raznolikost sorata, sorte za uzgoj na malo i ekološki uzgoj. Raznolike sorte trebaju biti dostupne ne samo u bankama gena nego i na otvorenom tržištu bez ikakvih birokratskih restrikcija.

Zbog toga zahtijevamo: bez obaveza registracije! Osim toga, postojeæi kriteriji registracije trebaju biti sniženi za sorte pogodne za ekološku poljoprivredu zbog vrijednosti njihove raznolikosti kako bi naša poljoprivreda ostala prilagodljiva na klimatske promjene, nove bolesti i štetnike, kao i životne stilove prijateljske za okoliš.

Niti postojeæi EU zakon o sjemenu niti, iz neformalnih krugova trenutno dostupan prijedlog novog zakona ne ispunjavaju te zahtjeve. Oni predstavljaju prijetnju raznolikosti sjemena, a time i zajednièkom agrikulturnom nasljeðu. Oni takoðer prijete održivosti prehrambenog sustava i postoje samo da služe agrokemijskoj industriji.

Molimo vas, èlanovi EU Komisije, Parlamenta i Vijeæa da odbijete svaki prijedlog koji ne ispunjava gore spomenute kriterije. Dosta je destrukcije raznolikosti agrikulturnog i hortikulturnog sjemena u Europi!

Za više informacija posjetite: - Kampanja za sjemenarski suverenitet www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org/HR/index.html - Njemaèka krovna organizacija za raznolikost usjeva i stoke („Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V.“): www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Njemaèka Udruga za zaštitu usjeva („Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“): www.nutzpflanzenvielfalt.de - Blog Patricka Wiebea: www.bifurcatedcarrots.eu/

Begründung:

Pojašnjenje:

Postojeæi EU zakoni o sjemenu potjeèu iz vremena u kojem su zaštita okoliša, prirode i bioraznolikosti bili podcijenjeni. Bilo je niz selekcionarskih kompanija koje su stavile opsežnu raznolikost sorata na tržište. Veæina tih sorata mogla se ponovo posijati nakon žetve, tehnikama koje postoje tisuæljeæima agrikulturne povijesti.

U 1980-ima uvedena su dva termina za nešto što je prije toga bila uobièajena praksa: „prava uzgajivaèa“ i „slobodno oprašujuæe sorte“ (sorte èije sjeme daje istu sortu osim ako se križa sa sliènim sortama). To je posljedica znaèajnih promjena na tržištu sjemenom. Danas na tri èetvrtine svjetskog tržišta sjemenom dominira deset najveæih kompanija, a više od polovine sjemena na tržištu potjeèe iz kemijske industrije.

Veæina sorata predmet su pravnih i tehnièkih restrikcija koje podrazumijevaju ponovnu sjetvu sjemena koje održavaju sami uzgajivaèi. Uvedena je obveza službenog odobrenja za prodaju sorata i kriteriji za to prilagoðeni su industrijskim sortama. Produktivnost i rastuæa svjetska populacija korišteni su kao opravdanje za takav smjer razvoja. Sveobuhvatan izvještaj Meðunarodne studije agrikulturnog znanja, znanosti i tehnologije za razvoj (IAASTD) ilustrira nestabilnost ovog pristupa.

Raznolikost usjeva u velikoj je mjeri nestala s tržišta. To se odnosi na raznolikost neregistriranih sorata koje razmjenjuju tisuæe neustrašivih graðana Europe bez potrebne registracije. Danas ovisimo o velikoj struènosti tih ljudi i trebamo poticati ohrabriti sve veæi broj ljudi koji se ukljuèuju u takve aktivnosti, ne samo iz hobija nego i radi osiguravanja životnih prihoda.

Drugi važan aspekt je da gotovo niti jedna prikladna sorta nije uzgajana posebno za potrebe ekološke poljoprivrede prema kvalitetama raznolikosti. Ekološka poljoprivreda meðutim, treba biljke koje æe biti snažne i bez kemikalija. To je moguæe jedino uz široko rasprostranjen prirodnu genetsku raznolikost. Takve sorte se rutinski proglašavaju nepodesnima za registraciju prema sadašnjim kriterijima registracije sjemena.

U ime svih potpisnika

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 29.04.2013 (aktiv bis 28.10.2013)


Neuigkeiten

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentUnterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Deutschland 85.381 115,0%
Tschechien 16.655 100,9%
Österreich 11.654 81,8%
Slowenien 5.324 88,7%

Petitionsverlauf