Po dokončení dialógu s prijímačom

Otázky, ktoré boli verejne prediskutované s príjemcom a ukončené rozhodnutím orgánov s rozhodovacími právomocami.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition je vytvoriť voľný a neziskový platformu, na ktorej občania spoločným záujmom verejnosti, organizovať a zapojiť sa do dialógu s politikou.

Podporujeme

openPetition International