Nepodmienený základný príjem (NZP) – preskúmanie cesty k emancipačným podmienkam sociálneho zabezpečenia v EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Žiadosť pre komisiu o nabádanie spolupráce medzi členskými štátmi (podľa čl. 156 ZFEU) k preskúmaniu Nepodmieneného základného príjmu (NZP) ako nástroja na zlepšenie ich súčasných systémov sociálneho zabezpečenia. Z dlhodobého hľadiska je ciel poskytnutie každej osobe v EU nepodmiené individuálne právo na ich materiálne potreby na zabezpečenie dôstojného života ako sa uvádza v zmluvách EU, a posilnenie účasti na spoločnosti podporovanej zavedením NZP. Z krátkodobého hľadiska, iniciatívy ako „Pilotné štúdie“ (čl. 156 ZFEU) a vyskúšanie rôznych modelov NZP (EP – rezolúcia 2010/2039 (INI)§44) by mali byť podporované EU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now