Zusammenleben

от името на Европейската полицейска конфедерация (EuroCOP), относно социалните права, правото на стачка и здравето и безопасността на полицейските служители in the EU 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията е загрижена относно липсата – по нейно впечатление – на прилагане на определени социални права по отношение на полицейските служители. Вносителката на петицията твърди, че няколко държави членки са ограничили или дори са отказали на полицейските служители основни права като свободата на изразяване на мнение, правото на свобода на събранията и на сдружаване, правото на колективно договаряне и действия и правото на информиране и консултиране на работниците. Тя посочва конкретно полицейските сили на Испания, Португалия и Ирландия, където полицейските служители срещат ограничения по отношение на принадлежността и дейностите си в профсъюзните организации. Вносителката на петицията счита, че ограниченията на правото на стачка следва да бъдат тълкувани стеснително, и твърди, че държавите членки не са представили убедителни причини за съществуването на абсолютна забрана на правото на стачка за полицейските служители. Вносителката на петицията също така твърди, че на полицейските служители не се предоставят същите права в областта на здравеопазването и безопасността като тези на останалите работници съгласно Директива 89/391/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците. Тя твърди, че полицейските служители са изложени на по-висок риск от специфични професионални заболявания, като например депресия, посттравматично стресово разстройство и стрес, и е загрижена относно липсата на подходящо оборудване и обучение. Вносителката на петицията препоръчва полицейските служители да бъдат включени във всеки съответен законодателен акт, свързан със защитата на работниците (Директива 89/391/ЕИО и Директива 2009/104/ЕО), а също така да бъде прието законодателство на ЕС, което да разглежда конкретно полицейските служители.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international