Zusammenleben

Àngels Bosch Camprecios Euroopa Politseitöötajate Ametiühingute Liidu (EuroCOP) nimel politseiametnike sotsiaalõiguste, streigiõiguse, töötervishoiu ja -ohutuse kohta ELis 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väljendab muret politseiametnike teatavate sotsiaalõiguste rakendamise tajutava puuduse pärast. Petitsiooni esitaja väidab, et mitu liikmesriiki on piiranud või koguni rikkunud politseiametnike põhiõigusi, näiteks väljendusvabadust, kogunemis- ja ühinemisvabadust, kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigust ning töötajate õigust olla informeeritud ja ära kuulatud. Ta viitab eelkõige Hispaania, Portugali ja Iirimaa politseijõududele, kus politseiametnikel on ametiühingusse kuulumise ja seal tegutsemise piirangud. Petitsiooni esitaja märgib, et streigiõiguse piiranguid tuleks tõlgendada kitsalt, ja väidab, et liikmesriigid pole toonud politseiametnike täieliku streigikeelu kohta kaalukaid põhjusi. Petitsiooni esitaja väitel pole politseiametnikele antud teiste töötajatega võrdselt töötervishoiu- ja tööohutusõigusi, mis on ette nähtud nõukogu direktiiviga 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. Ta märgib, et politseiametnikel esineb sagedamini oma tööst tulenevaid haigusi, näiteks depressiooni, traumajärgset stressihäiret ja stressi, ning avaldab muret sobiva varustuse ja piisava väljaõppe puudumise pärast. Petitsiooni esitaja soovitab lisada politseiametnikud kõigisse asjaomastesse töötajate kaitse õigusaktidesse (direktiiv 89/391/EMÜ ja direktiiv 2009/104/EÜ) ja vastu võtta ELi õigusakte konkreetselt politseiametnike kohta.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international