30 km/h udělá z našich ulic prostor vhodn pro život

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Navrhujeme, aby standartní rychlostní limit v obcích/obydlených oblastech celé Evropské unie byl 30 km/h. Orgány místní správy mají možnost stanovit jiný rychlostní limit, pokud mohou prokázat, že jsou splneny environmentální a bezpecnostní potreby zranitelných úcastníku silnicního provozu. Evropská unie má jasne stanovené cíle v oblasti ochrany životního prostredí a dopravní bezpecnosti, které však dosud nebyly splneny. Standartní rychlostní limit 30 km/h by výrazne napomohl jejich úcinnejší realizaci, nebot se již osvedcil pri snižování poctu úmrtí a zranení v dusledku dopravních nehod, snižování hluku, škodlivin v ovzduší, emisí CO2 i pro zlepšení plynulosti dopravy. Obavy behem cestování se zmenšují. Ekologicky šetrnejší dopravní prostredky jsou pro lidi atraktivnejší. Aby byl naplnen princip subsidiarity, musí mít místní orgány možnost vydat konecné rozhodnutí,kterým stanoví jiné rychlostní limity na svých silnicích a provést rovnocenná alternativní opatrení, vedoucí ke splnení daných cílu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now