Запазване на европейското гражданство

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Запазване на европейското гражданство във вида, предоставен от Договорите С цел зачитане правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки при обективни условия на свобода и зачитане на достойнството (Директива 2004/38/ЕО), и за защита на гражданите на Съюза от използването им като разменна монета в преговорите по член 50 от ДЕС, отправя искане към Комисията да представи предложение за запазване на правата за гражданство на ЕС за всички, които вече са упражнили правото си на свободно движение преди напускането на Съюза от държава членка, както и за граждани на държава, в процес на напускане на Съюза, които желаят да запазят своя статут на граждани на Съюза.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now