Διατήρηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Η διατήρηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας όπως θεσμοθετείται από τις Συνθήκες Με στόχο την προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών, υπό αντικειμενικές συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας (οδηγία 2004/38/ΕΚ), και προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες της Ένωσης από τη χρησιμοποίησή τους ως στοιχείων διαπραγμάτευσης σε διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη διατήρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ για όλους όσοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ένωση, καθώς και για τους υπηκόους του κράτους που αποχωρεί, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως πολιτών της Ένωσης.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now