Behållande av EU-medborgarskap

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Behållande av EU-medborgarskap som erhållits enligt fördragen I syfte att upprätthålla EU-medborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier på villkor som säkerställer de objektiva villkoren frihet och värdighet (direktiv 2004/38/EG) och att skydda EU-medborgarna från att användas som förhandlingsobjekt inom ramen för förhandlingarna enligt artikel 50 i EU-fördraget uppmanas kommissionen att lägga fram ett förslag om behållande av rätten till EU-medborgarskap för alla personer som redan utövat sin rätt till fri rörlighet innan en medlemsstat utträder ur unionen och för alla medborgare i ett land som utträder ur unionen vilka vill behålla sin status som EU-medborgare.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now