Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Προστασία της πολυφωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης μέσω μερικής εναρμόνισης των εθνικών κανόνων σχετικά με την διαφάνεια στην ιδιοκτησία των Μέσων Ενημέρωσης, τη σύγκρουση συμφερόντων με πολιτικά αξιώματα και την ανεξαρτησία των εποπτικών οργάνων των Μέσων Ενημέρωσης Απαιτούμε τροποποιήσεις στην Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ή έγκριση νέας Οδηγίας) με σκοπό τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την προστασία της πολυφωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης ως αναγκαίο βήμα για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, θα ανταποκρίνεται και στο στόχο της διατήρησης πλουραλιστικού δημοκρατικού διαλόγου με ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στόχος δημοσίου συμφέροντος.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now