Πολιτικά δικαιώματα

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Η αναφορά απευθύνεται σε
DG Sante, Europäische Kommission
4.321
43% έχει επιτευχθεί 10.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει όνομα και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

De EU-Plantenpaspoortverplichting ("EU-Pflanzenpasspflicht") brengt het behoud van traditionele fruit- en groentevariëteiten in gevaar.

Daarom eisen wij een uitzondering voor de verplichting van het plantenpaspoort voor al diegenen die de diversiteit van gekweekte planten in stand houden. Eeuwenlang hebben wij - tuinders en landbouwers - de diversiteit van cultuurgewassen in stand gehouden door zaden en ander teeltmateriaal van oude en zeldzame cultivars te verzamelen en naar geïnteresseerden te sturen. Ons instandhoudingswerk komt in gevaar door Verordening 2016/2031/EU, die ons dwingt een plantenpaspoort af te geven voor het delen van onze zaden. Voordat men een plantenpaspoort kan afgeven, moet men eerst een kostbaar autorisatieproces doorlopen. 

Wij vrezen dat velen deze procedure niet zullen doorlopen en hun waardevolle beschermingswerk zullen opgeven.

De toegang tot gratis zaden en het recht om onze zaden door te geven mag niet worden beperkt. 

In het kader van de evaluatie van artikel 79 van Verordening 2016/2031 EU pleiten wij voor uitzonderingen op de verplichting om een plantenpaspoort af te geven:

- We vragen om een algemene uitzondering voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij het behoud en de verspreiding van gekweekte plantendiversiteit in de tuinbouw en landbouw.

Al degenen die zelf zaden produceren en kleine hoeveelheden van deze zaden met anderen delen, moeten worden vrijgesteld van de verplichting plantenpaspoorten af te geven.

- Wij eisen dat de uitzondering ook geldt voor de zogenaamde "verkoop op afstand" (mailing).

Het overschrijden van nationale grenzen mag geen rol spelen bij de definitie van verkoop op afstand, aangezien dit niet strookt met het beginsel van het vrije verkeer van goederen in de EU.

- Wij eisen: Geen registratieplicht voor hoeders van gekweekte plantendiversiteit! Ook het doorgegeven van zaden die niet op commerciële wijze worden vermeerderd, moet worden vrijgesteld van de plantenpaspoort verplichting.

Het cultureel belangrijke instandhoudingswerk en de kwaliteit van dit werk moeten door de staat worden gestimuleerd via verschillende soorten stimuleringsmaatregelen. Het mag in geen geval worden beperkt door bureaucratische of financiële hinderpalen.

Door de biodiversiteit op het gebied van cultuurgewassen in stand te houden en te vergroten, voorkomen we de verspreiding van plantenplagen. Kleinschalige teelt van verschillende plantensoorten/-variëteiten en regelmatige vruchtwisseling vormen natuurlijke barrières tegen de verspreiding van plantenplagen.

Wij stellen vast: Plantenplagen zijn vooral een probleem bij monocultuurteelt op industriële schaal; dit probleem mag niet worden aangepakt ten koste van diversiteit en de bewaarders.

Daarom vragen wij u onze petitie te steunen en onze bezorgdheid over te brengen. 

ArchemitZukunft & "unverblümt", www.archemitzukunft.net

campagne voor soevereiniteit van zaden, www.saatgutkampagne.org

http://www.seed-sovereignty.org/EN/index.html

ÖBV Via Campesina Oostenrijk, www.viacampesina.at

URKORN TIROL, www.urkorn.tirol

 contact: gemeinsam@archemitzukunft.net

Αιτιολόγηση

Motivering

De VN-Verklaring over de rechten van boeren en andere mensen die op het platteland werken (UNDROP) erkent het recht op zaaigoed als een mensenrecht en verplicht tegelijkertijd de internationale gemeenschap dit recht te erkennen en de vrije toegang tot zaaigoed te garanderen. ("Het recht om hun op de boerderij bewaarde zaden of teeltmateriaal op te slaan, te gebruiken, uit te wisselen en te verkopen." Art. 19)

UNDROP: https://digitallibrary.un.org/record/1650694

Geïllustreerde brochure:

www.viacampesina.at/undrop-illustrierte-ausgabe_lvc-final/

De fytosanitaire regelgeving van de staat en supranationale regelingen voor de levering van zaden en plantgoed moeten deze rechten ook in acht nemen en erkennen in overeenstemming met artikel 19 van het UNDROP. Fytosanitaire voorschriften mogen het recht op zaden niet beperken.

Wie zijn de "Sustainers of Diversity"?

Sustainers produceren zaden en plantmaterialen die worden besteld en doorgestuurd volgens de zaadsoevereiniteit voor duurzaam en permanent gebruik, voor verdere vermeerdering, voor het testen van de aanpasbaarheid aan de locatie, als onderdeel van de voortzetting van het ambacht van traditionele zaadkwekerij en plattelandsconservering. Veel, maar niet alle, steunboeren zijn georganiseerd in netwerken of verenigingen.

De opbrengst van het werk dekt nauwelijks de gemaakte kosten. Er zijn nauwe grenzen aan de commercialisering van het instandhoudingswerk, aangezien de ontvangers van de zaden en het plantmateriaal de rassen zelf blijven vermeerderen en dus niet elk jaar zullen bestellen.

Het werk van de natuurbeschermers en hun verenigingen, dat in vele opzichten op het algemeen belang is gericht, en hun eerdere rol bij de beheersing van plantenziekten moeten in de fytosanitaire wetgeving worden erkend. Er mogen geen verdere economische of bureaucratische obstakels in de weg worden gelegd voor de sustainers en hun verenigingen.

 EU-verordening 2016/2021 betreffende de gezondheid van planten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031

AGES - informatie over de vereisten voor plantenpaspoorten: www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel-neu/faqs-plant-pass-new/

Hartelijk dank voor uw steun.

Florian Walter, Pöls OOSTENRIJK

 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Florian Walter, Initiative Unverblümt από Pöls
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 04.03.2023

We zijn een volledig verkeerde richting ingeslagen met zaden en plantgoed van onze cultuurgewassen. Deze regelgeving maakt het alleen maar erger. De hoofdfocus in deze tijd zou het bewaren en versterken van de (agro)biodiversiteit moeten zijn.

στον/-ην/-ο 23.10.2022

Zaden zijn de basis van de voedselketen.biodiversiteit de beste garantie voor een gezonde bodem. Zaden behoren iedereen toe en kunnen als primaire voedselbron nooit exclusief eigendom worden van commerciële of politieke partijen

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/vrij-zadenruil-voor-bewaarder-von-de-zaadbiodiversiteit/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα