Ας μειώσουμε τις μισθολογικές και οικονομικές διαφορές που διασπούν την ΕΕ!

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Νομικές πράξεις που καταδεικνύουν σαφώς την πρόθεση της ΕΕ να εξαλείψει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη συνοχή των εν λόγω κρατών με γνώμονα την επίτευξη αυτού του στόχου. Λόγω των σημαντικών μισθολογικών διαφορών, η κυκλοφορία των εργαζομένων ακολουθεί μόνο μία κατεύθυνση. Η μαζική μετανάστευση έχει ως αποτέλεσμα τα μειονεκτούντα κράτη μέλη να μένουν ακόμα πιο πίσω. Εν τω μεταξύ, τα πλουσιότερα κράτη μέλη βιώνουν τη μαζική εισροή εργαζομένων ως απειλή για τα συμφέροντά τους, γεγονός που διασπά την ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να αποδείξει σαφώς την πρόθεσή της να εξαλείψει τις μισθολογικές ανισότητες που πλήττουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· για να το επιτύχει, η ΕΕ χρειάζεται πιο αποτελεσματική συνοχή για να διασφαλίσει την επιβίωσή της.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now