Περιβάλλον

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Η αναφορά απευθύνεται σε
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3.421 Υποστηρικτές
34% έχει επιτευχθεί 10.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2020
 2. Συλλογή ακόμα 8 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Namen projekta "Reši sotočje":

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.

Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja:

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Lokacija:

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava:

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat:

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

>>>

VEČ INFORMACIJ:

SPLETNA STRAN: www.resisotocje.si/

OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:

FACEBOOKU: www.facebook.com/resisotocje INSTAGRAM: www.instagram.com/resisotocje

VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:

LINKTREE: linktr.ee/resisotocje

Αιτιολόγηση

Vplivi na okolico:

 • Hrup in vznemirjanje ljudi in živali

 • Onesnaževanje območja, reke Save in podtalne vode

 • Krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali

 • Prometni pritisk na okolico in infrastrukturo

Nadaljne informacije: resisotocje.si

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Petra Mali από Radovljica
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Da se ne ponovi Čokoladna vas iz Limbuša

As a visitor it is a magnificent part of your country. Please don't spoil it for future generation

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 3 μέρες

  Za ohranjanje narave taka kot je. Če bomo na vsakem lepem kotičku gradili turizem, kmalu ne bo več nič neokrnjenega za videt in doživet. Narava in njena vloga ni morali biti tu na prvem mestu, dobičkarstvo pa na zadnjem!!

 • πρίν 7 μέρες

  Ni mi vseeno za naravo

 • πρίν 7 μέρες

  Weil es unbedingt gilt, diesen schönen Ort zu erhalten !

 • στον/-ην/-ο 13.10.2020

  zavarovanje naravne dediščine

 • Erika Brumen Ljubljana

  στον/-ην/-ο 13.10.2020

  Ohranitev narave taka kot je in preprečitev uničevanja le te z raznimi projekti in to še od spornih oseb... :(

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/si/petition/online/resi-sotocje-save-bohinjke-in-save-dolinke-2/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition