Περιοχή: Γαλλία
Οικονομία

Neen aan het windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Η αναφορά απευθύνεται σε
Franse overheid
82 Υποστηρικτικό
16% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
82 Υποστηρικτικό
16% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε 5/5/2024
 2. Συλλογή ακόμα > 9 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εγώ αποφασίζω ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή μου. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

 

Frankrijk plant bij de Belgische grens de bouw van een gigantisch windmolenpark met windturbines tot 300m hoog (dit is de hoogte van de eifeltoren). De bouw van deze windturbines zou ernstige gevolgen hebben voor natuur en economie , zoals verstoring van scheepvaartroutes naar Oostende, bedreiging van visgronden, luchtvaart en toerisme. Frankrijk negeert alle Belgische bezwaren en overleg, wat de bilaterale relaties kan schaden en internationale wetten schendt.

Αιτιολόγηση

Het windmolenpark ligt uitzonderlijk dicht bij de kust en zou heel wat schade toebrengen,
waaronder:

 • blokkering van de Dyckroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende
 • blokkering van de reactivering van de ferrylijnen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
 • blokkering van de zeer drukke vaarweg voor de visserij tussen Oostende en de westelijke visgronden (Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
 • verkleining van de beschikbare visgronden
 • schade aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostendse haven
 • bedreiging van de scheepvaartveiligheid
 • beperkingen van de luchtvaart
 • bedreiging van de luchtvaartveiligheid
 • schade aan de natuur, waaronder de 1,3 miljoen trekvogels die jaarlijks voor Duinkerke passeren
 • schade aan het aangrenzende beschermde habitatgebied Vlaamse Banken
 • directe visuele pollutie tot ver langs de Vlaamse kust (van de Franse grens tot voorbij Nieuwpoort)
 • schade aan het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en aan Vlaamse kusttoerisme

Het windmolenpark is ingepland zonder voorafgaand bilateraal overleg met België.
Het is niet gecoördineerd met de plannen voor nieuwe windmolenparken in de Belgische
zeegebieden, die veel verder van de kust komen.

Frankrijk legt alle Belgische, Vlaamse en Oostendse bezwaren stelselmatig naast zich neer.
Het project dreigt een precedent te scheppen voor de blokkering van de vaarroutes naar de
havens door andere landen.

Het zou de relaties tussen België en zijn buurland Frankrijk verslechteren, op korte en ook op
lange termijn, want de windmolens zullen minstens 30 jaar blijven staan.
Het project is strijdig met het internationaal zeerecht, de Europese natuurbehoudsregels en
het goed nabuurschap.

Ik ondersteun dus het protest tegen het project en wens dat mijn protest mee wordt
ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat Frankrijk momenteel over het project
organiseert.

Link naar meer info over het openbaar onderzoek: https://www.health.belgium.be/nl/news/openbaar-onderzoek-rond-frans-windmolenpark-voor-kust-van-duinkerke-start-binnenkort

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , VZW Restart από Oostende
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Σύνδεσμος προς την αναφορά

Εικόνα με κωδικό QR

Δελτίο αποκοπής με κωδικό QR

κατεβάσετε (PDF)

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Het ligt op een landsgrens waarbij de effecten sociaal ecologisch en economisch ook voor naburig land even groot zijn

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας. Στα εργαλεία

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα