Region: Kosova
Image of the petition Shpallja e urgjencës feministe shtetrore - tani! / Feminist emergency - now!
Security

Shpallja e urgjencës feministe shtetrore - tani! / Feminist emergency - now!

Petition is directed to
Qeveria Kosovar - The Government
198 supporters
40% achieved 500 for collection target
198 supporters
40% achieved 500 for collection target
  1. Launched 16/04/2024
  2. Time remaining > 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Shpallja e urgjencës feministe - Tani!

Mbi 42% e vajzave dhe grave përjetojnë çdo ditë dhunë psikologjike dhe fizike në Kosovë. Gjatë vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar mbi 2'638 raste të dhunës në familje, ku prej tyre 2120 janë gra. Nga viti 2010 e deri më tani, 54 gra janë viktima të një femicidi. Vetëm brenda një viti, 50 raste të dhunës seksuale janë raportuar në Kosovë. Duke marrë parasysh më tutje që shifrat e rasteve jo te raportuara nuk janë përfshire në këto statistika.

Mjaft më! Kërkojmë shpalljen e urgjencës feministe shtetrore – Tani!

Politika duhet vepruar. Çdo femicid, çdo përdhunim dhe çdo dhunë psiqike dhe fizike është shumë. Shteti duhet të angazhohet në luftën kundër çdo forme të dhunës ndaj vajzave dhe grave. Ështe e patjetërsueshme që të implementohen masa të qarta dhe të përcaktohen qëllime për të luftuar me sukses dhe në mënyrë afatgjate kundër numrave të lartë të rasteve dhe rritjes së dhunës ndaj vajzave dhe grave. Ka nevojë për ndërgjegjësim dhe edukim shoqëror, për rritjen e resurseve financiare në fushën e mbrojtjes së viktimave, për sforcim të ligjeve dhe denimeve, si dhe përshtatja dhe rritja e masave ekzistuese në strukturat socio-kulturore në te gjitha rajonet e shtetit. Për atë, në këtë proces, nuk mjafton vetëm të ngrejmë zërin kundër dhunës ndaj grave.

Ka nevojë për masa konkrete!
Ka nevojë për angazhim të plotë në luftën kundër dhunës ndaj grave!
Ka nevojë për shpallje të urgjencës feministe shtetrore –TANI!

In English
Feminist emergency - now!

On a daily basis, over 42% of girls and women experience psychological and physical violence in Kosova. Last year, there were over 2,638 reported cases of domestic violence in Kosova, of which 2120 are women. Since 2010, 54 women have been victims of femicide. In the span of one year, there were 50 cases of sexual violence reported in Kosova. Furthermore, the vast number of the unreported cases is excluded in this report.

Enough is enough! We demand a national feminist emergency in Kosova - now!

The Government must act. Every femicide, every rape and every case of psychological and physical violence is one too many. The state must commit itself to combating all forms of feminist violence. A clear package of measures is needed in which targets are set to counteract the high and rising numbers of anti-feminist violence in a sustainable and long-term manner. Among other things, raising social awareness, invest in education, increase the resources in the area of victim protection, stricter legislation and penalties, as well as the adaptation and enhancement of existing measures to regional socio-cultural structures are needed. It is not enough only to speak out and condemn the violence against women.

Concrete measures are needed!
A commitment to the fight to end the violence against women is needed!
A feminist state of emergency must be declared in Kosova - NOW!

Reason

Sa femicide të tjera duhet të ndodhin që ne të zgjohemi, që të luftojmë së bashku kundër patriarkatit që i mban gratë të shtypura dhe të vogla, që i mban gratë në një kuti të gdhendur historikisht nga burrat, duke nënvizuar potenciale dhe shtyër humbjen e jetëve?

Femicidet nuk janë raste të izoluara. Është një problem kompleks dhe përgjegjësi kolektive, duke filluar nga djemtë dhe vajzat e vogla, të cilëve ju imponohen rolet e tyre prej në fillim të jetës!

Duhet mbajtur qëndrim, duhet dërguar një mesazh i qartë kundër një sistemi fetaro-patriarkal me mandat të drejtpërdrejtë emancipimi kolektiv! Kështu dëgjohen dhe mbrohen femrat. Në këtë mënyrë, ligjet mund të sforcohën dhe dënimet te rritën, strategjitë e ndërhyrjes mund të zgjerohen dhe masat parandaluese mund të zbatohen me impakt afatgjatë.

Duke i qujt rastet individuale dhe te izolume, duke parë nga ana tjetër dhe duke u distancuar nga kërkesat feministe të lëvizjes, ne e bëjmë veten bashkëfajtorë.

Emancipimi feminist na përketë të gjithëve dhe mbrojtja e vajzave dhe grave aq më tepër.

In English
How many more femicides will it take for us to wake up, to fight together against the patriarchy that oppresses and pettifogs women, that traps women in a pigeonhole carved out historically by men, undermines potential and wastes lives?

Femicides are not isolated incidents. They are a collective problem, starting with little boys and girls as they have their roles imposed on them! A stand must be taken, a clear message must be sent to a religious-patriarchal system with a direct mandate for collective emancipation! This is how women are heard and protected. In this way, laws can be tightened, and punitive measures increased, intervention strategies expanded, and prevention measures implemented.

By talking of simple individual cases, looking away and turning our backs on the feminist demands of the movement, we are making ourselves complicit in the crimes.

Feminist emancipation concerns us all and the protection of girls and women even more so.

Links:

Thank you for your support, Qëndresa Sadriu from Meilen
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

Addressing the issue of abuse against women by men is crucial for creating a safer and more equitable society. It's essential to raise awareness, offer support, and advocate for systemic changes to prevent such abuse and ensure justice for survivors.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now