Περιοχή: Αυστρία
Υγεία

Arbeitsplätze schaffen und sichern! Berufsgesetz für Mal- und Gestaltungstherapie/Kunsttherapie

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege; Gesundheit Österreich GmbH; Kunsttherapeuten, Mal- und Gestaltungstherapeuten; Gesundheitsinstitutionen; Bildungseinrichtungen; Pädagogen; Psychologen; Behinderteneinrichtungen; Krankenhäuser
4.077 Υποστηρικτές 3.931 σε Αυστρία
22% του 18.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Für rechtmäßige und förderbare Arbeitsverhältnisse von mehr als 2000 diplomierten MGT*innen/Kunsttherapeut*innen!

Ohne Berufsgesetz wird die Arbeit als MGT*in/Kunsttherapeut*in nicht im Leistungskatalog für Gesundheitsberufe angeführt (https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Medizin-und-Gesundheitsberufe/Gesundheitsberuferegister.html). Damit haben laut Erhebungen des ÖBKT (Österreichischer Berufsverband für Kunsttherapie: https://berufsverbandkunsttherapie.com) vom Juni 2019, mehr als 2000 diplomierte MGT*innen/Kunsttherapeut*innen auch keine Chance auf ein, ihrem Berufsstand entsprechendes, gesetzlich anerkanntes und förderbares Angestelltenverhältnis. Somit sind sie gezwungen, sich im Graubereich zu bewerben. Doch besonders tragisch macht der Umstand des fehlenden Berufsgesetzes die steigende Zahl an Verlusten bereits bestehender Arbeitsverhältnisse, wegen immer strengerer Überprüfungen der Arbeitsverträge seitens des Kranken- und Sozialversicherungssystems.

2009 hat die Bundesregierung für weniger als 250 diplomierte Musiktherapeut*innen in Österreich ein Berufsgesetz erlassen (https://jasmin.goeg.at/1588/ S.48), (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005868). Deshalb ist ein Berufsgesetz für mehr als 2000 diplomierte MGT*innen/Kunsttherapeut*innen längst überfällig.

 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK: https://www.sozialministerium.at) hat bereits 2019 die GÖG (Gesundheit Österreich GmbH: https://goeg.at) damit beauftragt, die Grundlagen zum Berufsbild der Kunsttherapie zu bearbeiten. Bisher gab es jedoch seitens des BMSGPK keine Information bzw. Stellungnahme bezüglich der Ergebnisse und der nächsten Schritte dahingehend.

 

Bürokratie macht es Gesundheitsinstitutionen unmöglich, MGT/Kunsttherapie einzusetzen.

Institutionen haben im Rahmen des Leistungskatalogs nur ein streng reglementiertes Kontingent an Therapien zu vergeben. Um MGT/Kunsttherapie zu ermöglichen, müssen „kreative“ Wege und Lösungen gefunden werden, um gesetzlich korrekt zu bleiben. Doch auf Grund von gesetzlich geregelten Therapieschlüsseln und knapper bemessenen Fördermittel, bleiben auch in diesem Fall meist zu wenig finanzielle Mittel für die MGT/Kunsttherapie übrig, da diese ohne Berufsgesetz als nicht förderbar gilt.

 

Αιτιολόγηση

Mal- und Gestaltungstherapie (MGT)/Kunsttherapie ist ein Gesundheitsberuf!

Die Mal- und Gestaltungstherapie/Kunsttherapie unterstützt bewiesenermaßen den Heilungsprozess von körperlichen und psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus wird betont, dass andere Therapieverfahren die Mal- und Gestaltungstherapie/Kunsttherapie nicht ersetzen können. Deshalb braucht es eine Öffnung des Arbeitsmarktes für MGT/Kunsttherapie durch ein Berufsgesetz.

 

Der fMGT (Fachverband für Mal- und Gestaltungstherapie) setzt sich für die Erwirkung eines Berufsgesetzes für die Mal- und Gestaltungstherapie (MGT) sowie die Kunsttherapie ein, damit diese in die Liste der Gesundheitsberufe aufgenommen werden können.

Der fMGT sieht es als seine Verantwortung an, die wertvolle Arbeit der MGT*innen und der Kunsttherapeut*innen auf einem gesetzlich fundierten Boden zu verankern und den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern sowie bestehende Arbeitsverhältnisse in diesem Bereich zu legalisieren und zu sichern.

 

Mit dieser Petition möchte der Fachverband für Mal- und Gestaltungstherapie betonen, wie dringlich die Einführung dieses Berufsgesetzes ist!

 

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Unterschrift unser Anliegen unterstützen!

 

Infos über den Fachverband für Mal- und Gestaltungstherapie finden Sie hier: http://www.f-mgt.at

 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Fachverband für Mal- und Gestaltungstherapie από Graz
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Kunsttherapie ist mit mal- u. gestaltungsgebenden Methoden eine absolut innovative Form der therapeutischen Intervention. Gerade eine multikulturelle Gesellschaft bedarf zeitgemäßer Begleitungsangebote.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

πρίν 3 μέρες

Seit Jahren wird um die Anerkennung gerungen. Kunsttherapie ist eine großartige, sehr effektive und tiefgreifende Therapie. Vor allem wenn die Sprache durch Traumatisierungen verloren gegangen ist.

πρίν 5 μέρες

Neue Berufsfelder schaffen zum wohle aller

πρίν 5 μέρες

Weil ich Mal-und Gestaltterapeut*innen kenne und ihre Arbtit seh schätze

πρίν 5 μέρες

Eine Freundin von mir arbeitete als Mal- und Gestaltungstherapeutin

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/at/petition/online/arbeitsplaetze-schaffen-und-sichern-berufsgesetz-fuer-mal-und-gestaltungstherapie-kunsttherapie/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα