Umwelt

относно предполагаеми сериозни нарушения на правото на ЕС в процедурата за лицензиране на четири електроцентрали в рамките на защитена природна територия в община Месолонги, Гърция 

Λιμνοθάλλαζα
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

В процеса на лицензиране на четири електроцентрали за изгаряне на биотечности в историческата лагуна Месолонги и една от най-богатите в Европа влажни зони, определени като национален парк и защитени от „Натура 2000“ и Рамсарската конвенция, вносителката на петицията осъжда сериозни нарушения на правото на ЕС и международните конвенции.Те осъжда по-специално нарушенията на следните договори, конвенции и директиви:I.\tЧлен 11 от ДФЕС за незачитане на устойчивото развитие на региона;II.\tЧлен 191 от ДФЕС за незачитане на принципите на предпазните мерки и превенцията;III.\tКонвенцията от Орхус за липса на провеждане на консултации и участие на гражданите в решението за одобряване на екологичните условия;IV.\tЕвропейската конвенция за ландшафта, тъй като тези електроцентрали решително и необратимо променят естествения пейзаж на лагуната Месолонги – област с уникална красота и екологична стойност;V.\tДирективи № 92/43/ЕИО и № 2009/147/EО, както и конвенциите от Берн, Бон и Рио, тъй като инсталирането на тези замърсяващи електроцентрали в националния парк представлява значителен необратим риск за опазването на тези местообитания, както и за застрашените видове, живеещи и зимуващи в историческата лагуна на Месолонги;VI.\tДирективи № 2011/92/ЕС и № 2008/1/ЕО поради небрежност, пропуски и големи грешки при лицензирането на тези електроцентрали;VII.\tДиректива № 2009/28/ЕО, тъй като следваната процедура е в противоречие с усилията на ЕС да насърчава използването на енергия от възобновяеми източници.Вносителката на петицията призовава за незабавно спиране на всички разрешителни за тези електроцентрали, незабавно преустановяване на техните строителни работи и задълбочен преглед на разрешителните им с оглед преместването на тези електроцентрали в друга прилежаща промишлена зона.

Thank you for your support, Λιμνοθάλλαζα

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now