Economy

Na rzecz samostanowienia w zarządzaniu lasami - przeciwko paternalistycznej polityce UE!

Petition is directed to
Europäisches Parlament und Europäische Kommission
41,377 supporters

Collection finished

41,377 supporters

Collection finished

 1. Launched March 2024
 2. Collection finished
 3. Prepare submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Wielka europejska idea pokoju i dobrobytu oraz zrównoważona kultura naszej ostrożnej gospodarki leśnej nie mogą być zagrożone przez rozporządzenie UE w sprawie wylesiania. Domagamy się polityki europejskiej, która wspierałaby właścicieli lasów w aktywnym i zrównoważonym zarządzaniu lasami i ich utrzymaniu. Polityki dostosowanej do potrzeb lasów i potrzeb ludzi, którzy się nimi opiekują.

Zamiast nieustannie zastraszać ich nowymi, wygórowanymi wymaganiami i tym samym podważać ich wiarę w ideę europejską, Bruksela musi w końcu okazać im zaufanie. Potrzebna jest polityka oparta na zasadach pomocniczości i proporcjonalności. Tylko wspólnie z właścicielami lasów, a nie przeciwko nim, możemy zapewnić stabilne klimatycznie i zrównoważone lasy będące korzyścią dla całego społeczeństwa.

Czas na zmianę kursu:


 • Aby to osiągnąć, właściciele lasów muszą usiąść przy stole. Dlatego wzywamy do zaangażowania wszystkich stron w ramach zorganizowanego dialogu na rzecz aktywnej, zrównoważonej gospodarki leśnej oraz do jasnego zobowiązania Komisji Europejskiej do zoptymalizowania procesów decyzyjne w tym zakresie.
 • Aby uniknąć dalszych obciążeń w perspektywie krótkoterminowej, należy natychmiast dokonać przeglądu rozporządzenia w sprawie wylesiania (EUDR). Należy szybko usunąć niejasności i niepewność prawną, aby rozporządzenie to nie stało się obciążeniem dla leśnictwa i przemysłu drzewnego.
 • Powstrzymania globalnego wylesiania i degradacji lasów nie da się osiągnąć poprzez biurokratyczne nękania licznych właścicieli lasów w naszych regionach.

Reason

Nasze lasy, pola, łąki, pastwiska, alpejskie pastwiska, rzeki, góry i jeziora, nasz wyjątkowy krajobraz kulturowy są podstawą życia mieszkańców naszych regionów. Naszą wspólną ojczyznę tworzą i utrzymują rolnicy i właściciele lasów ogromnym wysiłkiem, pracowitością i sił. Nasz wspólny dom kształtują i utrzymują rolnicy i właściciele lasów, wkładając w to mnóstwo wysiłku, pracowitości i energii. W Europie nasze lasy zapewniają łącznie 17,5 mln miejsc pracy w łańcuchu wartości gospodarki leśnej i przetwórstwa drewna, a wartość dodana tej branży przekracza 1,1 biliona euro rocznie (UE 27, w tym Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania).

W przyszłości nadal będziemy potrzebować zdrowych, żywotnych i zrównoważonych lasów, aby zapewnić ich usługi poprzez nasze tradycyjne, aktywne i zrównoważone zarządzanie na rzecz wspólnej przestrzeni życiowej i gospodarczej, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Dotyczy to zarówno naszego krajowego surowca drzewnego, jak i energii, czystej wody, bezpieczeństwa przed powodziami, lawinami, lawinami błotnymi oraz rekreacji.

Aby Europa nadal mogła pozostać zdrowym, witalnym i wartościowym miejscem do życia, decyzje muszą być podejmowane tam, gdzie spoczywa odpowiedzialność – czyli w samych regionach. Podstawową rolę Unii Europejskiej można streścić w pojęciu pomocniczości i należy ją ponownie w coraz większym stopniu wykorzystywać jako podstawę dla tworzonych unijnych ram prawnych. Grupy nieposiadające bezpośredniej odpowiedzialności za mieszkańców regionów i niepowiązane z prowadzoną w nich gospodarką leśną nie mogą i nie powinny decydować o tym, jak mamy żyć. W Brukseli należy zastosować regulacje i wytyczne, które stworzą ramy prawne promujące wolność i samostanowienie oparte na wzorcowych regionach Europy.

Możemy chronić nasze lasy dla dzieci i wnuków tylko wtedy, gdy w przyszłości będą one nadal aktywnie zarządzane i utrzymywane. Niestety obecna polityka UE poprzez całkowicie błędne wytyczne i decyzje temu przeszkadza. Ma ona jednostronny charakter, utrudniający gospodarkę leśną i przetwórstwo drewna oraz stawia na pozostawienie lasów samym sobie. Polityka ta opiera się na ideologii zamiast na faktach i na paternalizmie zamiast na zaufaniu.

Ta polityka UE jest skazana na porażkę, ponieważ jej wdrożenie wyrządza szkody w ochronie klimatu i zachowaniu naszej ojczyzny, jako miejsca do życia, a jej jednostronność jest ostatecznie skierowana przeciwko ekonomicznym źródłom utrzymania i dobrobytowi ludzi.


 • Polityka ta zagraża miejscom pracy, regionalnym łańcuchom wartości i dostawom najbardziej przyjaznego dla klimatu ze wszystkich surowców – naszego lokalnego drewna.
 • Chcąc walczyć z wylesianiem na świecie (EUDR) naraża przyszłość rodzimych lasów, tworząc „biurokratycznego potwora”, który spowolni tak pilnie potrzebną przebudowę i utrzymanie lasów odpornych na zmianę klimatu.
 • Czyniąc to, zagraża naszej ojczyźnie, naszym źródłom utrzymania, naszym siedliskom, a ostatecznie nawet różnorodności biologicznej, którą tak jednostronnie zobowiązała się chronić.

Zachęcamy Państwa do wsparcia tej deklaracji i tym samym prowadzenia kampanii na rzecz samostanowienia regionów w zakresie gospodarki leśnej.

Thank you for your support, Dominik Jabłoński from Głuchowo
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now