Υγεία

Humanitarian disaster await Ukraine

Η αναφορά απευθύνεται σε
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
40 Υποστηρικτικό
0% έχει επιτευχθεί 30.000 για τον στόχο της συλλογής
40 Υποστηρικτικό
0% έχει επιτευχθεί 30.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 5/11/2023
  2. Συλλογή ακόμα > 9 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εγώ αποφασίζω ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή μου. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

 

Suspend the new law in Ukraine for humanitarian aid, until after the winter

End the Polish border action this winter.

===========================================

Призупинити дію нового закону про гуманітарну допомогу в Україні до закінчення зими

Завершити польську акцію на кордоні цієї зими.

Αιτιολόγηση

Petition for the government of the European Union

<< Ukrainian version below>>

Due to a new law (CMU Resolution No. 953) in Ukraine in effect of December 1st, 2023, every delivery of humanitarian aid must be in detail noted and reported according to this law or be sent back. Also, the new Polish border actions will prevent any crossings of humanitarian aid toward Ukraine. Most foundations don't have the manpower to sort out any donation they get and are not able to determine if it's new or old, let alone what it might weigh per item that is donated.

 

Ukrainian foundations have already taken action by signing a petition and raising 26947 signatures. But they can’t do it alone they need the help of every European citizen and government organization to keep humanitarian aid going.

 

We also like to say that Ukraine as a candidate for the European Union, needs to keep in mind that International Human rights are at stake by forcing this law at short notice before the winter, which will not only affect all foundations but especially the Ukrainian citizens.

 

Winter is coming. With an ongoing war in Ukraine and no reasonable way to deliver humanitarian aid from hundreds of foundations throughout Europe in the coming months, Ukraine is facing a humanitarian threat. Only the government of the European Union can help out and ask to suspend the law until after the winter. To help out humanitarian aid to pass border control at Polish – Ukrainian border swiftly. Every hour counts in these terrible times.

 

The European humanitarian NGO’s asking the government of the European Union for help in this matter.

========================================================================

Петиція до уряду Європейського Союзу

На Україну чекає гуманітарна катастрофа.

Прохання до уряду Європейського Союзу:

Призупинити дію нового закону про гуманітарну допомогу в Україні до кінця зими.

Припинити польську акцію на кордоні цієї зими.

 

Чому це важливо:

Через новий закон (Постанова КМУ № 953) в Україні, який набуде чинності 1 грудня 2023 року, кожна доставка гуманітарної допомоги повинна бути детально прописана та прозвітована відповідно до цього закону, або має бути відправлена назад. Крім того, нові дії на польському кордоні унеможливлять будь-який перетин кордону гуманітарною допомогою в напрямку України. Більшість фондів не мають достатньої кількості людей, щоб розібратися з усіма пожертвами, які вони отримують, і не в змозі визначити, чи є вони новими або старими, не кажучи вже про те, скільки може важити кожна одиниця пожертвуваної допомоги.

 

Українські фонди вже вжили заходів, підписавши петицію та зібравши 26947 підписів. Але вони не можуть зробити це самостійно, їм потрібна допомога кожного європейського громадянина та урядової організації, щоб гуманітарна допомога продовжувала надходити.

Ми також хотіли б сказати, що Україна, як кандидат на вступ до Європейського Союзу, повинна пам'ятати, що на карту поставлені міжнародні права людини, якщо вона запровадить цей закон в стислі терміни до зими, що вплине не тільки на всі фонди, але й особливо на українських громадян.

 

Зима наближається. В умовах війни, що триває в Україні, і відсутності розумного способу доставити гуманітарну допомогу від сотень фондів по всій Європі в найближчі місяці, Україна опинилася перед гуманітарною загрозою. Тільки уряд Європейського Союзу може допомогти і попросити призупинити дію закону до кінця зими. Допомогти гуманітарній допомозі швидше пройти прикордонний контроль на польсько-українському кордоні. У ці страшні часи важлива кожна година.

 

Європейські гуманітарні неурядові організації просять уряд Європейського Союзу допомогти в цьому питанні.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Strong Through Art Foundation από Rotterdam
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

Δείγμα προβολής widget

API (interface)

/petition/online/humanitarian-disaster-await-ukraine/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα