Επίτρεψε μου να ψηφίσω

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

να ενδυναμώσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Άρθρο 20§2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο Κράτος Μέλος το δικαίωμα να ψηφίσουν σε όλες τις πολιτικές εκλογές στη χώρα διαμονής τους, με τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναπτύξει την πολιτική διάσταση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ενδυναμώνοντας τη συναίσθηση των πολιτών ότι μοιράζονται μια κοινή μοίρα. Η πρωτοβουλία θα έχει τα παρακάτω αποτελέσματα: - να προωθήσει την έννοια της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας· - Να απλοποιήσει την ελεύθερη διακίνηση εντός της Ένωσης· Επιπρόσθετα, η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει στην αντιστάθμιση της απώλειας των δικαιωμάτων ψήφου που προς το παρόν αντιμετωπίζει σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν μακροπρόθεσμα σε άλλο Κράτος Μέλος.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now