Region: Belgium
Media

Belgacom: ARD und ZDF müssen bleiben! Belgacom: ARD en ZDF moeten blijven

Petitioner not public
Petition is directed to
CEO Didier Bellens, Koning Albert II, 27 - 1030 Brussel
4,307 supporters

Petitioner did not submit the petition.

4,307 supporters

Petitioner did not submit the petition.

  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

08/28/2013, 19:44

Am 22. Juli habe ich folgendes Schreiben an Didier Bellens, CEO der Belgacom, versandt:

Verwijdering van de zenders ARD en ZDF uit het zenderaanbod van Belgacom TV
Overdracht van de online petitie www.openpetition.de/petition/online/belgacom-ard-und-zdf-muessen-bleiben-belgacom-ard-en-zdf-moeten-blijven

Geachte heer Bellens, geachte dames en heren,
Ik overhandig U hiermee een petitie tegen de beslissing van Belgacom nv om niet langer de Duitse televisiezenders ARD en ZDF te verdelen via Belgacom TV. In naam van 4267 burgers spreek ik tot U onze verontwaardiging en ons onbegrip uit inzake een ignorante en klantonvriendelijke bedrijfspolitiek.

Bovenop de 75.000 inwoners van de Belgische Duitstalige gemeenschap leven er meer dan 40.000 Duits sprekende mensen in de Brusselse regio alsook in het omliggende Vlaams- en Waals Brabant.

Het besluit om ARD en ZDF niet langer te verdelen is uitsluitend winstgericht en uit informatiepolitiek standpunt zeer twijfelachtig. Als voormalig staatsbedrijf behoren tot op vandaag nog steeds 53,51% van de aandelen toe aan de Belgische staat. De helft van de bestuursraad wordt alsnog door de staat benoemd. Het verwijderen van ARD en ZDF, tegen de wil in van duizenden burgers, is daarmee ook een politieke daad.
Naar onze overtuiging hebben distributiebedrijven een verantwoordelijkheid om binnen het aanbod een brede kijk te bieden op Europese, nationale en lokale aangelegenheden met betrekking tot alle terreinen van het leven. Serieuze en onafhankelijke media moeten hierlangs leiden tot verbetering van een internationaal wederzijds begrip, een Europese integratie en de maatschappelijke samenhang op zowel het Belgische als het Europese niveau. Het aanbod van Uw zenders moet naast vermaak evenzeer informatief zijn, ten dienste van verdere vorming en begrip.

Het is duidelijk dat dit allesbehalve bereikt wordt met de verwijdering van ARD en ZDF uit het zenderaanbod van Belgacom TV. Hiermee toont U niet enkel aan Uw vormingstaak te hebben misverstaan, maar geeft U ook meteen aan dat de verwachtingen van Uw klanten secundair zijn aan louter winstbejag. En dat is meer dan betreurenswaardig.

De petitie, zowel als velerlei protestbrieven van de Belgische burgers hebben alvast een grote interesse gewekt in de Duitse media. Terechte vragen van verschillende journalisten veroorzaakten enkele weken geleden nog een pijnlijk ge-heen-en-weer tussen de beide zenders en Belgacom, dat er uiteindelijk toe leidde, dat Belgacom, ondanks de bereidheid daartoe van ARD en ZDF, niet langer wilde onderhandelen. Onderaan deze brief vindt U, ter referentie, een selectie aan links naar bijdrages over deze petitie.

Meer dan 75.000 inwoners van België moeten nu, indien ze Belgacom TV klant blijven, een aanzienlijke beperking aanvaarden in informatiebronnen en opiniebreedte. Pro7 en Sat1 als alternatieven naar voren schuiven is wat dit betreft niets minder dan een belediging. De commercieel geproduceerde vermaaksprogrammering is van een zodanige slechte kwaliteit dat ze onmogelijk gezien kan worden voor de programmering van de openbare omroep. Waarmee Belgacom weer maar eens aangeeft dat het in haar bedrijfsvoering allerminst om inhoud geeft.

Als klant van Belgacom stel ik vast, dat U met deze verwijdering de overeenkomst niet vervult en zodoende zie ik mij genoodzaakt ook mijn abonnement op te zeggen.

Belgacom TV heeft sinds de lente van 2012 46.000 nieuwe klanten gevonden en bedient 1.386.000 mensen in België met een dagelijks televisieaanbod. Door Uw kortzichtige en louter winstnajagende beslissing heeft Uw bedrijf zonder twijfel imagoschade opgelopen. Die zal zich op langere termijn ook in Uw zakencijfers weerspiegelt zien.
De 4.267 ondertekenaars van de petitie zullen alvast niet overwegen om Uw diensten aan anderen aan te raden. Laat staan dat ze verder nog klant van Belgacom zullen blijven.

Hoogachtend
S.Giese
***

DEUTSCHE VERSION:

Streichung der Sender ARD und ZDF aus dem Programm von Belgacom TV
Übermittlung der Online-Petition auf www.openpetition.de

Sehr geehrter Herr Bellens, sehr geehrte Damen und Herren,

ich übermittle Ihnen hiermit die Online-Petition gegen die Entscheidung von Belgacom S.A., die deutschen Fernsehprogramme ARD und ZDF nicht länger via Belgacom TV auszustrahlen. Im Namen von 4.267 Bürgerinnen und Bürgern spreche ich Ihnen unser Unverständnis für Ihre ignorante und kundenfeindliche Geschäftspolitik aus.
Die Online-Petition finden Sie hier:
www.openpetition.de/petition/online/belgacom-ard-und-zdf-muessen-bleiben-belgacom-ard-en-zdf-moeten-blijven

Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in den umliegenden Provinzen Vlaams-Brabant und Brabant Wallon.

Die Entscheidung, ARD und ZDF nicht länger über Belgacom TV auszustrahlen, ist ausschließlich profitorientiert und informationspolitisch höchst fra


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now