Περιοχή: Πολωνία
Φόροι

Apel o wprowadzenie stawki 0% VAT na drewno opałowe

Η αναφορά απευθύνεται σε
Rząd RP
621 Υποστηρικτές
31% έχει επιτευχθεί 2.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 19/6/2022
  2. Συλλογή ακόμα 8 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

APELUJEMY O WPROWADZENIE ZEROWEJ STAWKI VAT NA DREWNO OPAŁOWE

 

Obecnie drewno opałowe objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.

Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.

Αιτιολόγηση

Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII. Tymczasem gaz, który jest w większości importowany i jest PALIWEM KOPALNYM, objęty jest stawką VAT 0%. Energia elektryczna, która w naszych warunkach powstaje głównie ze spalania PALIW KOPALNYCH, objęta jest stawką VAT 5%. W tej sytuacji 23% stawka VAT na drewno jest nieproporcjonalnie wysoka i niczym nieuzasadniona.

Takie promowanie paliw kopalnych, przy jednoczesnej dyskryminacji odnawialnego źródła energii jakim jest drewno, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i uczciwego traktowania obywateli.

Wprowadzane w ostatnich latach uchwały antysmogowe nałożyły na obywateli obowiązek eliminacji przestarzałych, nieekologicznych palenisk spalających drewno. Udało się uruchomić wielki proces zamiany starych kominków i pieców na nowo-czesne, niskoemisyjne urządzenia spełniające unijne normy Ekoprojektu. Teraz musimy zadbać o powszechną dostępność drewna opałowego do tych palenisk. Państwo powinno promować odnawialne źródła energii w każdej postaci i ułatwiać obywatelom korzystanie z tak ważnego rodzimego zasobu naturalnego, jakim jest drewno. Dodatkowo zerowa stawka VAT będzie wspierać zwiększanie udziału ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w miksie energetycznym.

Ostatniej zimy w wielu miejscach dochodziło do kilkudniowych przerw w dostawach energii elektrycznej na skutek nieprzychylnej pogody. Zdaliśmy sobie sprawę jak niebezpiecznie jest być uzależnionym od prądu. Kotły gazowe i pompy ciepła nie grzeją w sytuacji braku prądu. Kominki i piece spalające drewno stanowią zabezpieczenie naszych domów na wypadek przerwania przesyłu prądu. Zmniejszenie stawki VAT na drewno opałowe pozwoli Polakom stworzyć magazyn bezpiecznej, niezależnej energii na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu.

Petycję popierają:

Polskie Forum Klimatyczne

Fundacja Zielone Ciepło

Krajowa Izba Kominiarzy

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Korporacja Kominiarzy Polskich

Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE

Stowarzyszenie Kominki i Piece

Cech Zdunów Polskich

Dziękujemy za poparcie.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Grupa Drewno Pozytywna Energia από Mszczonów
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Petycja jest godna poparcia ponieważ promuje polski surowiec - który jest OZE, i który powinien być wykorzystywany dla zapwenienia bezpieczeństwa energetycznego polskich Rodzin :-)

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

πρίν 4 μέρες

Petycja jest ważna ze względu na bardzo duży wzrost cen.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα