Education

Pro zachování povinné výuky druhého cizího jazyka v České republice

Petition is directed to
Decision-makers in the Czech Republic, Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture
293 supporters

Petitioner did not submit the petition.

293 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched February 2023
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Níže podepsaní bohemisté z celé Evropy vyzývají doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., ministra školství ČR, aby zajistil zachování povinné výuky druhého cizího jazyka na českých základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Vedle mnohých neblahých dopadů na jazykové vzdělávání v ČR by takovéto omezení výuky na angličtinu vyslalo negativní signál pro možnosti studia češtiny i dalších malých jazyků v Evropě a ve světě.
Malé jazyky se nesmí zrušit navzájem!
Signatáři Otevřeného dopisu vládním představitelům České republiky
Xavier Galmiche – Sorbonna
Petra James – Svobodná univerzita v Bruselu
Jana Kantoříková – Sorbonna/Humboldtova Univerzita v Berlíně
Alfrun Kliems – Humboldtova Univerzita v Berlíně 
Tomáš Kubíček – Moravská zemská knihovna 
Kateřina Piorecká – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Libuše Heczková – Ústav české literatury a komparatistiky, Univerzita Karlova
Žoržeta Čolakova – Katedra slavistiky, Filologická fakulta Plovdivské univerzity
Jan Křeček – Masarykova Univerzita v Brně 
Marek Nekula – Bohemicum, Univerzita Regensburg
Catherine Servant – INALCO, Paříž
Peter Bugge – Aarhus univerzita 
Lenka Jungmannová – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Petr Šámal – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Karel Piorecký – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Matteo Colombi – Institut slovanských studií, Univerzita Lipsko
Jan Tlustý – Masarykova univerzita v Brně
Jitka Hejlová – Svobodná univerzita v Bruselu
Alena Šidáková Fialová – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Michael Wögerbauer – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Reason

Otevřený dopis bohemistů vládním představitelům České republiky 
(Ministerstvo školství, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo kultury) 
Na obranu bibliodiverzity - jazykového a kulturního bohatství v rámci Evropy
U příležitosti konference Český sen? Česká literatura po roce 1989 z pohledu 21. století. Perspektivy, výzvy a recepce, kterou uspořádala v prosinci 2022 oddělení bohemistiky na univerzitách v Paříži a v Bruselu, analyzovali badatelé a vyučující z univerzit v Německu, Rakousku, Belgii, Bulharsku, Dánsku, ve Francii, na Slovensku a v České republice proměny české literatury, která je v rámci evropského celku literaturou nenápadnou, ovšem zásadní.
Potěšila je účast kolegů, studentů, zapálených čtenářů české literatury, specialistů i laiků. Mohli s radostí zaznamenat jejich nadšení pro nová díla a zájem o otázky jejich interpretace. Konkrétním způsobem tak v praxi předvedli předávání kultury, kulturní mediaci. Nezbytnou podmínkou tohoto předávání je však znalost českého jazyka, získaná studiem, ať už je motivováno rodinným zázemím, rozhodujícími setkáními, či prostou intelektuální zvědavostí. V Evropě se každoročně začínají učit češtinu jako cizí jazyk stovky lidí. Je tomu tak díky síti vzdělávacích kurzů, organizovaných i neformálních, ale samozřejmě také díky Českým centrům, středním školám a univerzitám některých členských států EU. Jsou to přitom právě a jedině vysoké školy, které zajišťují kvalitní a odbornou přípravu budoucích specialistů na českou kulturu a bez nichž se předávání kulturního dědictví neobejde. 
Na zahraničních univerzitách je otevření a udržení lektorátu, docentského či profesorského místa spojeného s výukou a výzkumem českého jazyka, literatury a kultury výsledkem trpělivé a systematické práce. Tato univerzitní místa získávají relativní stabilitu a tradici pouze díky velkému nasazení místních vyučujících češtiny, kteří musejí soustavně udržovat přízeň u svých institucí, přesvědčovat politické činitele a hledat podporu diplomacie. 
Coby občané 21. století jsou bohemisté stejně jako všichni ostatní svědky i aktéry globalizace znalostí a rostoucího významu angličtiny jakožto jazyka všeobecného dorozumění. Spolu se svými kolegy, učiteli a odborníky v oblasti cizích jazyků, literatur a kultur však mají též za úkol dbát o pluralitu evropské kultury, její mnohojazyčnost a „bibliodiverzitu“. Plnění tohoto úkolu vyžaduje strukturální podporu v rámci české kulturní diplomacie, to znamená finanční posílení výuky a výzkumu (rozšíření či minimálně udržení sítě pedagogických týmů věnujících se češtině, subvence na vydání a propagaci překladů i dalších publikací). Tato podpora je podstatná nejen pro znalost českého jazyka, ale také pro kulturní kapitál České republiky, s nímž je úzce spjat její rozvoj turistický a hospodářský. 
S rozpaky a velkými obavami se dozvídáme o plánované reformě výuky, která má mj. výrazně upravit vzdělávání nových generací žáků tím, že na druhém stupni základních škol a prvním stupni víceletých gymnázií omezí povinnou výuku cizího jazyka pouze na angličtinu. Toto rozhodnutí se na první pohled může zdát pragmatické, ve skutečnosti ale žákům i studentům bere výhody vícejazyčnosti, která má zásadní význam nejen pro rozvoj osobnosti, ale v neposlední řadě i pro úspěch na pracovním trhu. Je totiž v rozporu s tradicí mnohojazyčnosti, z níž se odvíjela intelektuální a ekonomická průbojnost i atraktivita zemí střední Evropy včetně České republiky a která je právem jedním ze základů politiky mnohojazyčnosti Evropské unie (funkce Evropského komisaře pro mnohojazyčnost). Není navíc pochyb o tom, že pokud reforma vejde v platnost, automaticky negativně ovlivní status češtiny jako cizího jazyka v zahraničí a oslabí podporu její výuky v rámci partnerských zahraničních institucí. 
Rádi bychom tímto otevřeným dopisem apelovali na odpovědné české veřejné činitele a doufáme, že povede ke konstruktivnímu dialogu, který přispěje ke zlepšení propagace české kultury, literatury a jazyka na mezinárodní úrovni.
Se srdečnými pozdravy
Petra James, Centre d’études tchèques, Département de Langues et Lettres (LTC - Faculté de Lettres, Traduction et Communication), PHILIXTE, Centre de recherche MODERNITAS, ULB
Jana Kantoříková - UMR Eur’ORBEM - Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane (Faculté des lettres de Sorbonne Université & CNRS) / Université Humboldt de Berlin
Xavier Galmiche - UMR Eur’ORBEM - Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane (Faculté des lettres de Sorbonne Université & CNRS) 

Thank you for your support, Jana Kantoříková from Paris
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Změny petice

  on 01 May 2023

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now