Environment

Pro ndarjës dhe reciklimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës

Petition is directed to
Qeverisë së Republikës të Kosovës, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
24 Supporters
Collection finished
 1. Launched April 2021
 2. Collection finished
 3. Prepare submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Grumbujt e mbeturinat gjenerohen kryesisht nga familjet private! Ato zënë më pak se një të dhjetën e mbetjeve totale vjetore prej 2.5 miliardëve tonë në BE. Në vitin 2018, u aprovuan udhëzime të reja ambicioze në BE, për të inkurajuar ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave, që të zvogëlohet mbeturinat e paketuara, dhe kështu duke kufizuar deponitë e mbeturinave ne BE. Udhëzimet synojnë të ndihmojnë në krijimin e një ekonomie të qëndrueshme ricikluese në BE. Qëllimi i planit të veprimit të ekonomisë recikluese të BE-së, është që të zvogëlojë gjenerimin e mbeturinave, duke mbajtur burimet e përdorura në ekonomi për aq kohë sa të jetë e mundur.

Shumica e mbeturinave në numra absolutë për kokë banori gjenerohen në Danimarkë, Maltë, Qipro dhe Gjermani. Vlerat më të ulëta gjenden në Hungari, Republikën Çeke, Poloni dhe Rumani.

BE dëshiron të promovojë shmangien e mbeturinave dhe ripërdorimin e produkteve sa më shumë që të jetë e mundur. Kur kjo nuk është e mundur, preferohen riciklimi (përfshirë kompostimin) dhe forma të tjera të rikuperimit, të tilla si energjia. Deponimi i thjeshtë i mbetjeve, siç është ai në deponi, është forma më e lirë, por në të njëjtën kohë edhe me e dëmshme për mjedisin.

46 përqind e të gjitha mbeturinave komunale në BE riciklohen ose kompostohen.

Plehrat, më rrallë deponohen në Belgjikë, Hollandë, Suedi, Danimarkë, Gjermani, Austri dhe Finlandë, ku djegia e mbeturinave luan një rol të rëndësishëm krahas riciklimit. Gjermania dhe Austria janë gjithashtu vendet kryesore të Evropës kur bëhet fjalë për riciklimin.

Ne, duke u nisur nga faktet dhe praktikat e vendeve Evropiane dhe duke e parë nevojën emergjente të vendit tonë për një menaxhim të mirëfillët e bashkëkohorë të mbeturinave, dhe duke pasur parasysh të gjitha dëmet që mund t`i shkaktojnë ato mjedisit dhe shëndetit të njeriut, me anë të këtij peticioni kërkojmë nga qeveria e republikës të Kosovës, që me emergjencë ta inicoj dhe ta procedurojë ligjin për ndarjen dhe reciklimin e Mbeturinave në Republikën e Kosovës, kështu duke ndikuar në ngritjen e kualitetit të mjedisit dhe përmirësimin e shëndetit të njeriut, porsikurse edhe të Biodiverzitetit mjedisorë!

Reason

Mbrotja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit.

Mbrojtja nga ndotja me substanca të patretshme inorganike dhe organike të ujit të pijës.

Mbrojtja e Ajrit

Mbrojta e Biodiverzitetit të mjedisit

Ekonimizimi maksimal, reciklimi dhe ripërdorimi i materieve recikluese, e posaqërisht i atyre me përmbajtje të Pllastikës (PVC), qelqit, metalit dhe letrës/drurit

News

 • Sehr geehrte Unterstützende,

  die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

  Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international