Επίτρεψε μου να ψηφίσω

Philippe CAYLA
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

να ενδυναμώσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Άρθρο 20§2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο Κράτος Μέλος το δικαίωμα να ψηφίσουν σε όλες τις πολιτικές εκλογές στη χώρα διαμονής τους, με τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναπτύξει την πολιτική διάσταση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ενδυναμώνοντας τη συναίσθηση των πολιτών ότι μοιράζονται μια κοινή μοίρα. Η πρωτοβουλία θα έχει τα παρακάτω αποτελέσματα: - να προωθήσει την έννοια της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας· - Να απλοποιήσει την ελεύθερη διακίνηση εντός της Ένωσης· Επιπρόσθετα, η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει στην αντιστάθμιση της απώλειας των δικαιωμάτων ψήφου που προς το παρόν αντιμετωπίζει σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν μακροπρόθεσμα σε άλλο Κράτος Μέλος.

Thank you for your support, Philippe CAYLA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international