Civil rights

A Magyarországon érvényben lévő diszkriminatív rendeletek és a védettségi kártya ellen

Petitioner not public
Petition is directed to
Emily O'Reilly Eu ombudsman, Európai parlamen
28
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Magyarország kormánya újabb diktatórikus intézkedéseket vezetett be.

A Covid-19-el kapcsolatban kiadott un. védettségi igazolás, súlyos alapjogi és nemzetközi jogokat sért.

Az egészséges embereket, akik nem részesültek a választható, ideiglenesen sürgősségi engedéllyel bevezetett mRNA vakcinák, helyesebben génterápiák felvételében, azok mint a bűnözők ki vannak zárva az állampolgári jogok gyakorlásából.

Megtagadják az orvosi ellátást, a munkába járást, a sport és szabadidős tevékenységek gyakorlását tőlük. 

Jelenleg Magyarországon, az élet minden területén megpróbálják a lakosságot kényszeríteni az oltások felvételére.

A kényszerítés és a kötelező oltás nem egyeztethető össze azokkal a jogi követelményekkel, amelyek szerint mind az EUA vakcinákat beadó egészségügyi dolgozókat, mind a vakcina befogadóit tájékoztatni kell az alkalmazás jelentős ismert és ismeretlen előnyeiről és kockázatairól. 

7. A Magyar kormány felszólítása azonnali hatállyal vonja vissza a védettségi kártyára vonatkozó diszkrimináló rendeleteket.

IV.2. A jogkorlátozás a hátrányos megkülönböztetés, az embertelen, megalázó bánásmód tilalmába ütközik, sérti az emberi méltósághoz való jogot, valamint a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát

A rendelkezések bevezetése esetén az „oltatlanok” önrendelkezési joga és emberi méltósága is sérül, mert egészségi állapotuk, lelkiismereti szabadságuk alapján az Alaptörvényben mindenkit megillető alapjogaik kerültek korlátozásra, illetve korlátozást szenvednek szabad mozgásukban, cselekvésükben. 

A pozitív diszkrimináció – tehát a védettségi igazolással rendelkezők – részére megengedőbb intézkedések megállapítása a fenti célok közül egyiket sem éri el. Éppen ellenkezőleg, társadalmi különbségeket teremt a közösségi terek, kereskedelmi egységek használata, fogyasztás, szolgáltatások igénybevétele terén. Az ilyenfajta diszkrimináció sérti az emberi méltóságot is.

Az Oviedói Egyezmény (2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről) 5. cikke értelmében a tudományos kutatáshoz az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezése szükséges.

5. Cikk

Általános szabály

Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta.

Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.

Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.”

Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről) 7. cikke szerint:

„Senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni. Különösen tilos bárkit szabad hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletnek alávetni.”

II. Az Európai Tanács határozata kizárja az oltással nem rendelkező polgárok diszkriminációját.

Következésképpen a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet védett személyekkel és védettségi igazolvánnyal kapcsolatos rendelkezései kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódnak és egyfajta büntetésnek (joghátránynak) tekintendők, és így a fentieken túl az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésébe, illetve az emberi méltóság sérthetetlenségét deklaráló II. cikkébe is ütköznek.

Az Európa Tanács 2021. január 27-én elfogadott, 2361/2021 számú határozata az alábbiakat tartalmazza:

7.3.1 (A tagállamok és az Európai Unió feladata) annak biztosítása, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás nem kötelező, és senkire sem gyakorolnak nyomást politikai, társadalmi vagy egyéb módon, az oltás felvétele érdekében, ha ő maga nem akarja azt megtenni;

7.3.2 (A tagállamok és az Európai Unió feladata) annak biztosítása, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés az oltatlanság, illetve az esetleg egészségügyi kockázatok miatt vagy he nem akarja magát beoltani.

Reason

Kérem írja alá a petíciót az alkotmányos rend és az emberi jogok visszaállítása érdekében

Szűcs Attila

A Civilek és jogászok a Tisztánlátásért mozgalom nevében.

Thank you for your support

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

Petíciókkal ezzel a kormánnyal szemben még semmit nem sikerült elérni ! A diszkriminatív rendelet ellen már több mint 800 an adtunk be panaszt és kb 300 -an az AB-re is beadványt . A Korona Igazsága civil csoport szervezésében harmadik panaszbeadványunkkal a veszélyhelyzet hosszabbítását és a diszkrimináció fenntartását támadtuk meg, a beadás szintén tömegesen történik ! Negyedik beadványunk a gyermekek jogainak sérelme okán jelenleg jogász segítségével készül ,és ez is hamarosan nyilvánosságra kerül . A panaszok tömeges beadásával lehet csak nyomást gyakorolni a kormányra !

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now