• Petition in Zeichnung

  at 11 Oct 2013 14:54

  Europarlementariers uiten kritiek op de nieuwe Europese zadenwetgeving

  De „Campaign for Seed-Sovereignty“ (www.seed-sovereignty.org/NL) ziet zichzelf bevestigd in de kritiek op het „Voorstel voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal“ (www.seed-sovereignty.org/PDF/EU_COM_proposal_PRM_NL.pdf ) door de toespraken van Europarlementariërs uit de AGRI commissie.

  Tijdens het overleg op 30 september (Video: bifurcatedcarrots.eu/euparl/agri30sept_en.wmv) spraken Martin Häusling (Groenen/EFA; Duitsland), Karin Kadenback (S&D; Oostenrijk), Ulrike Rodust (S&D; Duitsland) en Britta Reimers (ALDE; Duitsland) zich uit tegen de toenemende concentratie in de markt voor landbouwzaden, en tegen het grote aantal gedelegeerde handelingen in de wet. Zij vroegen om deregulering voor kleine producenten en transparantie van de toegepaste kweekmethoden.

  John Stuart Agnew (EFD; VK) benadrukte hoe belangrijk het is dat particulieren niet onder de wetgeving vallen. Marc Tarabella (S&D; Belgie) wil dat de vrije uitwisseling van zaden tussen boeren onderling mogelijk blijft. Georg Lyon(ALDE; VK) betwijfelt of de nieuwe regels inderdaad voor vereenvoudiging gaan zorgen.

  Fervente voorstanders van het wetsvoorstel zijn rapporteur Sergio Silvestris (EPP; Italie) en Herbert Dorfmann (EPP; Italie). Opvallend was dat geen van tweeën een onderscheid konden of wilden maken tussen het registreren van plantenvariëteiten en het certificeren van teeltmateriaal. Schaduw-rapporteur Luis Manuel Capoulas Santos (S&D; Portugal) sprak ook zijn steun voor het voorstel uit, en stelde dat de identiteit van variëteiten en fytosanitaire aspecten voor hem centraal staan, beide kwesties waar Silvestres naar verwees in antwoord op de verklaringen van de andere Europarlementariërs.

  Kaderlid Poudelet van DG SANCO van de EU-commissie lichtte het punt over boerenzaaigoed aldus toe: „Als een boer zaden verkoopt aan een andere boer, oftewel wanneer sprake is van verkoop met winstoogmerk, dan moet hij zeker eerst door de certificering”. Deze toenemende controle over boerenzaaigoed was kort voor het AGRI overleg al naar voren gebracht door de Campaign for Seed Sovereignty.

  Op 24 november staat de zadenregulering opnieuw op de agenda van de AGRI commissie. Het is belangrijk om een krachtige boodschap door te geven aan de leden van deze commissie met onze eisen:
  - regulering moet uitsluitend betrekking hebben op handel in zaden boven een vastgestelde grens;
  - boerenzaden, traditionele of zeldzame zaden moeten worden vrijgesteld van regulering;
  - biologische variëteiten moeten ook buiten de regelgeving vallen en vereisen aparte procedures;
  - volledige transparantie over moderne kweekmethodes!


  Ernstige bedenkingen bij het voorstel:

  Voor het eerst valt niet alleen de handel in zaden onder de Europese regelgeving, maar mogelijk ook de productie van zaden. Het effect daarvan zal zijn dat boeren en kwekers die zaden voor zichzelf of voor hun buren produceren, ook onder de regels vallen en verplicht worden om informatie bij te houden over een groot deel van hun activiteiten (paragraaf 6-8 in het voorstel). Dit creëert een zware administratieve belasting, met name voor kleine en zelfvoorzienende boeren in Oost- en Zuid-Europa. Het is van groot belang dat alle boeren hun eigen zaaigoed kunnen blijven gebruiken, zonder juridische en administratieve obstakels.

  Daarnaast zal de voorgestelde regulering veel meer impact hebben dan de huidige richtlijnen. De Europese regels laten geen ruimte voor lokale interpretatie en handhaving, waardoor aanpassingen aan de specifieke eisten van de verschillende landbouwstructuren in de lidstaten niet langer mogelijk zijn.

  Het belangrijkste probleem van de nieuwe regels is echter dat ze de zeer homogene en stabiele DUS (Distinctive, Uniform, Stable) variëteiten bevoordelen. Dit zijn industriële variëteiten die zijn afgestemd op agrochemische landbouw en de voedselverwerkende industrie, die uniforme, transporteerbare en lang houdbare gewassen vereist.

  Het nieuwe zadenbeleid zou zich juist moeten richten op het ondersteunen en stimuleren van werkelijke diversiteit in zadenvariëteiten. Wat van belang is, is het behoud van variëteiten die optimaal zijn aangepast aan regionale bodem- en klimaatomstandigheden, die geschikt zijn voor ambachtelijke verwerking, gewassen met een grote diversiteit aan smaken en een brede genetische basis. Doorgaan met de huidige uitgangspunten van de zadenwetgeving, terwijl de wet steeds meer terreinen bestrijkt en de DUS criteria als maatstaf worden gehanteerd, zal onvermijdelijk leiden tot versnelde erosie van de biodiversiteit in de landbouw, en brengt de voedingsbasis voor de komende eeuw in gevaar.

  Ondertekening van de open brief „Zadendiversiteit wordt bedreigd“: www.openpetition.de/petition/online/zadendiversiteit-wordt-bedreigd-geen-europese-regulering-ten-gunste-van-de-zadenindustrie#googtra

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international