Open brief aan de premier voor bescherming van privacy and gegevensbescherming autoriteit

The petition was blocked due to violation of our terms of use.
Petitions that violate the Terms of Use of openPetition will be terminated and are no longer publicly available.

Reason for blocking

Petitions must be written in the respective official language of the country. Additional language variants of a petition can be created.

Gebruik deze link om de petitie te ondertekenen: https://www.openpetition.eu/be/petition/online/open-brief-aan-de-premier-bescherming-van-privacy-and-gegevensbescherming-autoriteit

text of the petition

Open brief aan Premier Sophie Wilmès

Mevrouw,

We maken ons zorgen over de onachtzaamheid met betrekking tot de privacy van de burgers door de autoriteiten. Wij zijn ons natuurlijk bewust van de noodzaak om de pandemie te bestrijden en de door de wetenschappelijke wereld aanbevolen noodzakelijke en dringende maatregelen te nemen. De gezondheidsrisico's mogen echter geen andere risico's uitwissen, zoals de erosie van de democratische waarborgen, die zeker minder zichtbaar zijn, maar die desalniettemin van vitaal belang zijn in een rechtsstaat. De huidige beperkingen hebben de fundamentele vrijheden van de burgers (vrij verkeer, vrijheid van vergadering) al drastisch verminderd. Door de bescherming van het recht op privacy te verwaarlozen, versterkt de overheid nog meer het gevoel dat de waarborgen van het systeem worden uitgehold. Wij zijn van mening dat de pandemie weliswaar een incidentele beperking van de individuele vrijheden kan rechtvaardigen, maar dat zij geenszins kan toestaan dat men zich terugtrekt uit het systeem van democratische regelgeving, temeer daar wij ervan overtuigd zijn, zoals de autoriteit voor gegevensbescherming bij verschillende gelegenheden heeft aangegeven, dat de veiligheid van de gezondheid en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer met elkaar verenigbaar kunnen zijn.

Van de overheid wordt verwacht dat zij garant staat voor deze rechten en het goede voorbeeld geeft. Uw regering heeft echter meermaals regels uitgevaardigd zonder rekening te houden met het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit. En wanneer dit advies niet onontbeerlijk is, zoals bij het verzamelen van klantgegevens in de horeca, is de tekst, in tegenstelling tot de AVG, onvolledig en laat het de professionals van de sector nogal perplex staan wat betreft de uitvoering ervan. Omdat er bijvoorbeeld geen veiligheidsmaatregelen voor persoonsgegevens nodig zijn, zijn er bij sommige bedrijven al lijsten met persoonsgegevens geafficheerd zichtbaar voor iedereen.

Het gebrek aan aandacht van de politieke wereld voor de privacy van de burgers, en met name de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), is zo voelbaar dat de wetgeving die aan zowel openbare als particuliere instanties wordt opgelegd, zinloos wordt. Daarbij wordt de rol van privacyprofessionals, of het nu gaat om data privacy officers (DPO's), advocaten, veiligheidsadviseurs, consultants, IT-managers, HR-managers, in diskrediet gebracht.

  • Hoe wilt u de interne teams ervan overtuigen dat ze zich aan de AGV moeten houden als de overheid dat niet doet?
  • Hoe wilt u verenigingen overtuigen om zich aan de AGV te houden als de meerderheid van de politieke partijen zich niet aan de regelving houdt?
  • Hoe overtuigt u marketing- en klantgegevensagentschappen en -afdelingen om de privacy van klanten te respecteren wanneer de overheid zich niet aan de AGV houdt?
  • Hoe wilt u dat de gegevensbeschermingsautoriteit haar rol kan vervullen en gebruik maken van het vertrouwen dat aan haar missie is verbonden, als haar adviezen systematisch door de regeringen worden verwaarloosd?
  • Hoe wilt u het ontslag van DPO's, die verantwoordelijk zijn voor de verdediging van de gegevensbescherming binnen organisaties, bestrijden op basis van hun demotivatie tegenover autoriteiten die hun werk onmogelijk maken?
  • Hoe wilt u de personeelsdiensten motiveren om de werknemersgegevens te beschermen als de overheid zich niet aan de AVG houdt?
  • Hoe wilt u dat de IT-afdeling procedures invoert om gegevens te beveiligen, zoals vereist door de AVG, wanneer de overheid zich niet aan de AVG houdt?
  • Hoe wilt u marketeers motiveren om maatregelen te nemen om aan de AVG te voldoen als de overheid zich niet aan de AVG houdt?

Wij stellen daarom voor dat : - In de volgende besluiten die uw regering zal moeten nemen, en in de toekomstige vergaderingen van de officiële instanties die u hebt ingesteld om de pandemie te bestrijden, de kwestie van de bescherming van rechten en vrijheden, met name het recht op privacy van de burgers, uw kiezers, aan de orde zal komen. - De gegevensbeschermingsautoriteit geraadpleegd en geïnformeerd moet worden, ook al vereist de wetgeving dat niet. - Bij de volgende overheidsmededelingen moet de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers systematisch worden herzien.

Wij hopen dat uw regering zich voortaan zal inzetten om de veiligheid van de gezondheid en de bescherming van de rechten en vrijheden van de burgers op gelijke voet te plaatsen, met name door de wet, en in het bijzonder de AVG en de bescherming van persoonsgegevens, te eerbiedigen.

Hoogachtend


.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now