Region: Maldegem
Environment

Hou Burkel leefbaar: geen megastal naast natuurgebied

Petition is directed to
Vlaamse regering
306
Collection finished
 1. Launched June 2022
 2. Collection finished
 3. Submission on the 01 Oct 2022
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Het gebied Burkel bestaat deels uit landschappelijke waardevol landbouwgebied en deels uit natuurgebied: een waardevol lappendeken van vochtige bossen, graslanden en typerende dreven. Grote delen van het gebied zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied (en genieten dus Europese bescherming) en werden opgenomen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Het industrieel bedrijf Sibavar vroeg begin 2022 een vergunning aan voor de uitbreiding van het aantal dieren van 4.000 naar bijna 10.000 varkens. In de vergunning wordt ook in het bouwen van een zeugenstal, een biggenstal, een landbouwloods en een wateropslagtank, voedersilo’s, het rooien van bomen en een hernieuwing, uitbreiding en verandering van de bestaande, intensieve varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie voorzien.

Het buurtcomité Leefbaar Burkel en de natuurverenigingen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt en Partners Meetjesland wenst een landbouwuitbating die afgestemd is op de waardevolle omgeving (natuur en landschap) en zonder hinder voor de buurt.

Jij kan onze actie kracht bijzetten door deze petitie te ondertekenen. Op die manier toon je dat je niet akkoord bent met het uitbreiden van deze megastal op een plaats die daar niet voor geschikt is. Steun mee onze keuze voor duurzame, grondgebonden landbouw afgestemd op de waardevolle omgeving!

Reason

Wij zijn van oordeel dat deze uitbreiding van het bedrijf onaanvaardbaar is. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • De veehouderij bevindt zich op minder dan 200 meter van Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en naast het erkende natuurgebied Torrebos-Burkel van Natuurpunt. De Europese topnatuur in het gebied heeft vandaag al te maken met een sterke overschrijding van de kritische depositiedrempels. De vergunning werd door de provincie goedgekeurd op basis van beloofde reducties door ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals biologische luchtwassers. Probleem: deze systemen leveren vaak niet het gewenste rendement op en ze focussen eenzijdig op de stikstofuitstoot, waardoor ze voorbijgaan aan de andere belastingen op het milieu die zo’n forse uitbreiding met zich meebrengt.
 • De realisatie van een dergelijk grootschalig landbouwbedrijf en mestverwerkingsinstallatie in landschappelijk waardevol landbouwgebied net naast waardevolle natuurgebieden is niet aanvaardbaar. Niet alleen is het industriële landbouwbedrijf sterk storend in het waardevolle landschap, de link van het industriële bedrijf met het omliggende landbouwgebied is nagenoeg nihil. Veevoeders en mest voor de mestverwerking worden aangevoerd, de varkens en effluent van de mestverwerkingsinstallatie worden afgevoerd.
 • Het bedrijf zorgt nu al voor heel wat omgevingshinder (mobiliteit, geluids- en stofhinder, grondwater,…) voor de buurt en recreanten (fietsers, wandelaars,…), wat nog versterkt zal worden door de uitbreiding van het bedrijf.

Daarom dienden het buurtcomité Leefbaar Burkel, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt en Partners Meetjesland in mei 2022 samen een beroep in bij de Vlaamse regering:

De verenigingen zijn van oordeel dat op deze locatie geopteerd moet worden voor familiale, grondgebonden landbouw, afgestemd op de waardevolle omgeving.

Bekijk de situeringskaartjes en enkele foto's en lees meer op https://www.npmeetjesland.be/leefbaarburkel

News

 • Beste sympathisant,

  Zoals je weet zijn er plannen om varkensfabriek Sibavar uit te breiden vlak naast natuurgebied Burkel in Maldegem. We startten een petitie op die door meer dan 300 mensen, ook door jou, werd ondertekend. Daarnaast tekenden we beroep aan tegen de vergunningsaanvraag. Intussen vroeg Sibavar 60 dagen uitstel in de procedure, waardoor de termijn van de beroepsprocedure eindigt op 26 november.

  Een juridische strijd kost bakken geld. Het actiecomité Leefbaar Burkel organiseert acties om de kosten te helpen betalen. Jij kan helpen!

  1. WANDEL EN SNEUKEL MEE OP ZONDAG 16 OKTOBER 2022
  - 5 km wandelen door het prachtige Burkel, met 5 sneukel- en infostops
  - muzikale omlijsting
  - vertrek en aankomst: de Boshoeve, Groot Burkeldreef... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now