Environment

Houd Daniken Levend!

Petition is directed to
Parlement
7,299 supporters
73% achieved 10,000 for collection target
7,299 supporters
73% achieved 10,000 for collection target
  1. Launched December 2023
  2. Time remaining > 4 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

04/02/2024, 09:13

Voortgang petitie zodat er gezorgd kan worden dat de plannen van Natuurmonumenten definitief van tafel gaan.


New deadline: 31.08.2024
Signatures at the time of the change: 7,291


04/02/2024, 09:13

Voortgang petitie zodat er gezorgd kan worden dat de plannen van Natuurmonumenten definitief van tafel gaan.


New deadline: 31.08.2024
Signatures at the time of the change: 7,291


03/31/2024, 13:31

Beste vrienden van Daniken,

Allereerst wensen we jullie een zalig paasfeest toe!

Het is een tijdje stil geweest rond Daniken in de publieke sfeer. Echter, achter de schermen zijn we hard blijven werken aan acties en plannen om Daniken levend te houden. Voordat we daar meer over vertellen, willen we jullie vragen om een bijdrage te leveren aan de kosten van onze campagne. Er moeten onder andere nieuwe flyers worden gedrukt en dit brengt kosten met zich mee. Uw donaties zullen goed worden besteed. Het feit dat we in slechts 3 maanden campagnevoeren Natuurmonumenten hebben gedwongen om hun plannen stil te leggen, is hiervan het bewijs. Donaties kunnen worden gedaan via onze crowdfundingpagina: whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend

Binnenkort zal de eerste brainstormsessie voor ons alternatieve beheerplan voor Daniken plaatsvinden. Het doel van deze sessie is om het plan, waaraan we al een tijdje werken, verder uit te werken. Ongeveer 40 mensen met diverse achtergronden zullen hieraan deelnemen.

Daarnaast zullen wij volgende week het concept van dit beheerplan presenteren aan de raad en het college van de Gemeente Sittard-Geleen. Dit zal plaatsvinden in de vorm van een zogenaamde "pleinsessie" in de Raadszaal van het gemeentehuis in Geleen, vanaf 18:30. Het is openbaar, dus u bent bij deze uitgenodigd. Op 17 april zullen we hetzelfde doen voor de gemeente Beekdaelen, maar hierover volgt binnenkort meer informatie.

Ondertussen blijven wij in gesprek met beide gemeenten om ervoor te zorgen dat de plannen voor de begraafplaats in het Daniken-gebied definitief van tafel gaan.

Houd Daniken Levend zal ook aanwezig zijn tijdens Koningsdag in Geleen. We hebben dan een stand waar we meer zullen vertellen over onze campagne en alternatief beheerplan om Daniken Levend te houden.

En tot slot, blijf ons volgen op onze online kanalen om op de hoogte te blijven!

Website: houddanikenlevend.nl
Facebook: facebook.com/HoudDanikenLevend
Instagram: instagram.com/houddanikenlevend
Twitter: twitter.com/Red_Daniken

Samen houden we Daniken levend!

Met vriendelijke groet,

Het team van Houd Daniken Levend


02/29/2024, 15:46

Houd Daniken Levend - Nieuwsbrief

Beste vrienden van Daniken,

Wat een tijd sinds onze laatste update!

Het grote nieuws is dat Natuurmonumenten op 14 februari via een persbericht heeft aangekondigd dat het plan voor een natuurbegraafplaats op Daniken voorlopig wordt stilgelegd. Dankzij jullie steun hebben we samen de plannen weten terug te brengen van 6000 graven naar 3700 graven, en nu naar 0! Dit is een enorme mijlpaal!

Maar ons werk is nog niet klaar. We moeten ervoor zorgen dat deze plannen definitief van tafel gaan en nooit meer worden overwogen. Daarom zetten we onze gesprekken voort met de gemeenten Beekdaelen en Sittard-Geleen. De politiek is waar we deze verandering kunnen bewerkstelligen. Maar ook met Natuurmonumenten blijven we graag in gesprek.

Hoewel de motivatie voor de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland BV blijft bestaan vanwege financiële tekorten voor het onderhoud en de verbetering van het gebied, zijn we vastbesloten om dit op te lossen. We willen Daniken niet alleen levendig en mooi houden, maar ook voorkomen dat dit argument in de toekomst wordt gebruikt voor soortgelijke plannen.

HDL stelt een alternatief beheersplan voor het gebied voor, waarbij Natuurmonumenten, Houd Daniken Levend, beide gemeenten, verenigingen, bedrijven en burgers samenwerken. Natuurmonumenten zal richtlijnen geven voor onderhoud, verbetering en uitbreiding, terwijl het samenwerkingsverband zal zorgen voor de benodigde mensen en middelen hierbij denkend aan subsidies, crowdfunding, lidmaatschappen, sponsoring en ondersteunend vrijwilligerswerk.

Maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig! Dit is een project van, voor en door de hele gemeenschap. Daarom gaan wij van HDL brainstormbijeenkomsten organiseren om deze plannen vorm te geven. We geloven dat alle kennis en creativiteit die we nodig hebben binnen onze lokale gemeenschap te vinden is. Dus, we nodigen jullie uit om deel te nemen aan deze brainstormsessies. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je naam en contactgegevens naar: ikwilhelpen@houddanikenlevend.nl

En tot slot, blijf ons volgen op onze online kanalen om op de hoogte te blijven!

Website: houddanikenlevend.nl
Facebook: facebook.com/HoudDanikenLevend
Instagram: instagram.com/houddanikenlevend
Twitter: twitter.com/Red_Daniken

Samen houden we Daniken levend!

Met vriendelijke groet,

Het team van Houd Daniken Levend


02/17/2024, 11:10

Geachte,

In verband met de recente ontwikkelingen en het tijdelijk stilleggen van de plannen door Natuurmonumnten gaat de geplande informatieavond op 21 februari in Sweikhuizen NIET door.

De informatieavond in Munstergeleen op 28 februari gaat wel door! Op die avond bespreken wij het vervolg van onze campagne.

Met vriendelijke groet, Evert Bopp.
Namens Actiegroep Houd Danuiken Levend.


02/17/2024, 11:05

"Het plan voor een natuurbegraafplaats bij Daniken bij Geleen gaat de ijskast in. De actiegroep Houd Daniken Levend verzet zich al lange tijd tegen de plannen. De gesprekken tussen initiatiefnemers en de omgeving liggen nu stil."

Recentelijk heeft Natuurmonumenten aangekondigd dat zij het lopende project tijdelijk stilleggen, een beslissing die heeft geresulteerd in een golf van reacties en discussies. Het citaat hierboven illustreert een van de vele meningen die naar voren zijn gekomen, waarbij Natuurmonumenten beweert dat polarisatie en verspreiding van onjuiste informatie de dialoog hebben bemoeilijkt.

Voor wie het verloop van onze campagne in de afgelopen maanden heeft gevolgd, is het duidelijk dat de oorzaak van polarisatie en misinformatie niet bij ons ligt, maar eerder bij Natuurmonumenten zelf. De organisatie heeft zich gekenmerkt door eenzijdige communicatie; er was nauwelijks ruimte voor discussie over hun plannen en inhoudelijke vragen werden systematisch ontweken. Bovendien was Natuurbegraven Nederland BV, de beoogde exploitant van de begraafplaats, vaak nergens te bekennen.

Als Actiegroep Houd Daniken Levend hebben we vanaf het begin geprobeerd om een constructieve dialoog aan te gaan met zowel Natuurmonumenten als Natuurbegraven Nederland BV. Helaas bleek dit een uitdaging. Ons verzoek tot deelname aan een openbaar debat op 28 februari werd afgewezen, en onze uitnodiging om gezamenlijk alternatieve oplossingen te verkennen voor het onderhoud en de verbetering van het gebied bleef onbeantwoord.

Hoewel het stilleggen van de plannen een mijlpaal is in onze campagne, beschouwen we dit niet als het eindpunt. Ons doel is nu om ervoor te zorgen dat de plannen definitief van tafel worden geveegd. Bovendien moet er aandacht blijven voor het onderhoud en verbetering van Daniken. Onze uitnodiging aan Natuurmonumenten om in gesprek te gaan staat nog steeds open.

Blijf daarom deze website en onze social media-kanalen volgen voor updates en verdere ontwikkelingen. We geloven sterk in het belang van een open dialoog en een transparant besluitvormingsproces, en we blijven ons hiervoor inzetten. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen voor Daniken en haar gemeenschap.


02/08/2024, 18:37

Update petitie identiteit.
Duidelijk gemaakt dat deze petitie gestart is door Actiegroep "Houd Daniken Levend".


New title: Red hetHoud Daniken als recreatiegebied!Levend!

Neue Begründung:

Update:Welkom bij de petitie van actiegroep "Houd Daniken Levend"!

Crowdfunding: whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend

Website: houddanikenlevend.nl/

VorigeOp week23 november 2023 nam ik deel aan een bijeenkomst waar Natuurmonumenten haar plannen voor de Danikerberg presenteerde. De bijeenkomst vond plaats in de Biesenhof. Op basis van de uitnodiging per e-mail had ik de indruk dat de focus van de bijeenkomst lag op het bespreken van plannen voor de Danikerberg, met een natuurbegraafplaats als slechts een element daarvan. Dit bleek echter niet juist te zijn, aangezien de aanleg van een natuurbegraafplaats het volledige plan omvat.

Natuurmonumenten heeft al verschillende overleggen gehad met onder andere de Gemeente Beekdaelen en de provincie. Er is al een ontwerpschets voor de natuurbegraafplaats gereed. Hoewel het concept mooi wordt gepresenteerd met nadruk op woorden als "natuur" en "recreatie", kunnen de hoofdpunten als volgt worden samengevat.

Een zeer groot gedeelte van Daniken (10 van de 21 hectare) wordt onderdeel van de natuurbegraafplaats

De "hub" van de begraafplaats, met faciliteiten zoals gebouwen en parkeerplaatsen, zal zich rond het Plinthos-gebouw bevinden. Er wordt ook een "ontmoetingsplek" gepland aan de oostkant van het bos. Binnen het gebied wil Natuurmonumenten verschillende "verduurzamingsprojecten" uitvoeren, zoals het creëren van open plekken, het transformeren van akkers naar "kruidig grasland", het versterken van holle wegen, en het verbeteren van de gelaagdheid van het bos.

Hoewel deze projecten positief klinken, lijken ze vooral gericht te zijn op het faciliteren van het gebruik van het gebied als natuurbegraafplaats en bieden ze weinig voordelen voor andere gebruikers van het gebied. Na het stellen van vervolgvragen over de gevolgen voor andere gebruikers, kwam naar voren dat de impact ervan niet positief is.

Alle vormen van recreatie zullen drastisch moeten worden aangepast vanwege de begrafenissen die zullen plaatsvinden. Het gebruik van het gebied moet worden gecoördineerd en beperkt om verstoring van begrafenissen te voorkomen. Algemeen recreëren en gebruik van het gebied zal worden beperkt door de aanleg van "gebruiks routers" en een aanpak waarbij men "niet buiten de paden" mag gaan.

De aanwezigheid van graven overal in het gebied zal een ingrijpende impact hebben op de beleving. Het is begrijpelijk dat mensen, vooral kinderen, het als onprettig zullen ervaren om door een bos of veld te wandelen waar her en der menselijke resten zijn begraven, ongeacht of deze plekken gemarkeerd zijn.

Als deze voorgenomen plannen ten uitvoer worden gebracht, zullen de huidige gebruikers van het betreffende gebied aanzienlijke gevolgen ondervinden. Het is daarom van cruciaal belang dat er op een heldere en doelgerichte wijze bezwaar wordt gemaakt. Neem contact op met het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede met de diverse leden en fracties in de gemeenteraad, en benadruk overtuigend dat deze plannen onaanvaardbaar zijn.

Het is van belang dat de diverse gebruikers van dit gebied een evenredige inspraak krijgen. Uw handtekening geeft een duidelijk signaal aan Natuurmonumenten dat de schaal van hun huidige plan niet acceptabel is.

Ik ben al in contact met lokale politici, Natuurmonumenten zelf alsmede andere belangengroepen om te zorgen dat de plannen aangepast worden tot een acceptabel niveau.New deadline: 30.04.2024
Signatures at the time of the change: 7,199


01/31/2024, 13:52

Hallo!

Er heerst momenteel veel onduidelijkheid over de plannen Natuurmonumenten om samen met Natuurbegraven Nederland BV een grote begraafplaats in het gebied Daniken aan te leggen. Natuurmonumenten heeft reeds enkele voorlichtingsavonden georganiseerd, maar op geen enkele van deze avonden is er de mogelijkheid geweest om plenaire vragen over de plannen te stellen. Sterker nog, tijdens de laatste avond op 25 januari werden vragen simpelweg afgekapt. Dit heeft geleid tot veel frustratie en woede onder de lokale bevolking.

Om deze kwestie aan te pakken, heeft actiegroep “Houd Daniken Levend” een publiek debat georganiseerd op woensdag 28 februari om 19:00 uur in het gemeenschapshuis in Munstergeleen. Wij hebben Natuurmonumenten (via een aangetekende brief) uitgenodigd om een vertegenwoordiger te sturen om deel te nemen aan het debat. Een vergelijkbare uitnodiging is naar Natuurbegraven Nederland BV gestuurd. Twee leden van Houd Daniken Levend zullen ook aan het debat deelnemen, en het geheel zal worden geleid door een onafhankelijke gespreksleider.

Het doel van dit debat is tweeledig: enerzijds zal er een discussie plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland BV en de actiegroep “Houd Daniken Levend”. Anderzijds krijgt het publiek ook de mogelijkheid om vragen te stellen. We hopen op deze manier meer duidelijkheid te verschaffen over de plannen voor het gebied Daniken.

Zitplaatsen zijn beperkt tot 100 dus als u van plan bent om aanwezig te zijn graag registreren via deze link: forms.gle/SsUifwP7VHxbEXE26

Met vriendelijke groet, Evert Bopp.
Names actiegroep "Houd Daniken Levend"
www.houddanikenlevend.nl


01/26/2024, 10:05

Tekst aangepast in verband met de aangepaste plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland BV. Als actiegroep hebben wij twijfels over de oprechtheid van deze aanpassingen maar wij zijn aan de achterban verplicht de juiste informatie te verstrekken.


New petition description:

Natuurmonumenten, de beheerder van het gebied op en rond de Danikerberg is van plan om 1810 van de 21 hectare in te richten als natuurbegraafplaats. Deze enorme aantasting van het gebruik door anderen is onacceptabel. Uw handtekening geeft u inspraak in deze plannen!Neue Begründung:

Update:

Crowdfunding: whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend

Website: houddanikenlevend.nl/

Vorige week nam ik deel aan een bijeenkomst waar Natuurmonumenten haar plannen voor de Danikerberg presenteerde. De bijeenkomst vond plaats in de Biesenhof. Op basis van de uitnodiging per e-mail had ik de indruk dat de focus van de bijeenkomst lag op het bespreken van plannen voor de Danikerberg, met een natuurbegraafplaats als slechts een element daarvan. Dit bleek echter niet juist te zijn, aangezien de aanleg van een natuurbegraafplaats het volledige plan omvat.

Natuurmonumenten heeft al verschillende overleggen gehad met onder andere de Gemeente Beekdaelen en de provincie. Er is al een ontwerpschets voor de natuurbegraafplaats gereed. Hoewel het concept mooi wordt gepresenteerd met nadruk op woorden als "natuur" en "recreatie", kunnen de hoofdpunten als volgt worden samengevat.

BijnaEen hetzeer gehelegroot gebiedgedeelte van Daniken (18(10 van de 21 hectare) wordt onderdeel van de natuurbegraafplaats, met uitzondering van het nieuwe bos op de plek van het oude stort, de Zandberg, en een klein gedeelte aan de kant van Sweikhuizen. Dit betekent dat het hele gebied beschikbaar wordt voor begraven.natuurbegraafplaats

De "hub" van de begraafplaats, met faciliteiten zoals gebouwen en parkeerplaatsen, zal zich rond het Plinthos-gebouw bevinden. Er wordt ook een "ontmoetingsplek" gepland aan de oostkant van het bos. Binnen het gebied wil Natuurmonumenten verschillende "verduurzamingsprojecten" uitvoeren, zoals het creëren van open plekken, het transformeren van akkers naar "kruidig grasland", het versterken van holle wegen, en het verbeteren van de gelaagdheid van het bos.

Hoewel deze projecten positief klinken, lijken ze vooral gericht te zijn op het faciliteren van het gebruik van het gebied als natuurbegraafplaats en bieden ze weinig voordelen voor andere gebruikers van het gebied. Na het stellen van vervolgvragen over de gevolgen voor andere gebruikers, kwam naar voren dat de impact ervan niet positief is.

Alle vormen van recreatie zullen drastisch moeten worden aangepast vanwege de begrafenissen die zullen plaatsvinden. Het gebruik van het gebied moet worden gecoördineerd en beperkt om verstoring van begrafenissen te voorkomen. Algemeen recreëren en gebruik van het gebied zal worden beperkt door de aanleg van "gebruiks routers" en een aanpak waarbij men "niet buiten de paden" mag gaan.

De aanwezigheid van graven overal in het gebied zal een ingrijpende impact hebben op de beleving. Het is begrijpelijk dat mensen, vooral kinderen, het als onprettig zullen ervaren om door een bos of veld te wandelen waar her en der menselijke resten zijn begraven, ongeacht of deze plekken gemarkeerd zijn.

Als deze voorgenomen plannen ten uitvoer worden gebracht, zullen de huidige gebruikers van het betreffende gebied aanzienlijke gevolgen ondervinden. Het is daarom van cruciaal belang dat er op een heldere en doelgerichte wijze bezwaar wordt gemaakt. Neem contact op met het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede met de diverse leden en fracties in de gemeenteraad, en benadruk overtuigend dat deze plannen onaanvaardbaar zijn.

Het is van belang dat de diverse gebruikers van dit gebied een evenredige inspraak krijgen. Uw handtekening geeft een duidelijk signaal aan Natuurmonumenten dat de schaal van hun huidige plan niet acceptabel is.

Ik ben al in contact met lokale politici, Natuurmonumenten zelf alsmede andere belangengroepen om te zorgen dat de plannen aangepast worden tot een acceptabel niveau.New deadline: 06.03.2024
Signatures at the time of the change: 6,883


01/18/2024, 13:29

Beste medestanders,

In de afgelopen weken hebben we gezamenlijk enorme vooruitgang geboekt in onze strijd tegen de voorgestelde begraafplaats in Daniken. Het nieuws staat bol van onze inspanningen, en we zijn trots op wat we hebben bereikt. Maar er is nog veel werk te doen!

We hebben goed nieuws ontvangen van Natuurmonumenten, aangezien de plannen zijn ingekrompen van 6000 naar 3700 graven. Hoewel dit een stap in de goede richting is, blijven 3700 graven te veel voor ons geliefde Daniken. Daarom roepen we uw hulp in om ons te blijven inzetten voor het behoud van deze prachtige plek.

Om onze campagne voort te zetten en succesvol te maken, hebben we financiële steun nodig. Dit omvat de kosten voor flyers, onze website, juridisch advies, ecologische expertise en meer. Al deze elementen vereisen middelen, en daarom vragen wij u vandaag nog om een donatie van slechts 10 euro of meer te overwegen.

Wilt u een specifieke bijdrage leveren? U kunt bijvoorbeeld de kosten van een doos flyers dekken, die 190 euro per 5000 flyers bedragen. Uw steun kan het verschil maken in onze strijd.

Samen kunnen we blijven vechten voor Daniken en het beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. Uw betrokkenheid is cruciaal voor ons succes. We waarderen uw steun enorm en nodigen u uit om vandaag nog een donatie te doen via onze crowdfunding site: whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend

Bedankt voor uw genereuze steun!

Met vriendelijke groet,
Actiegroep Houd Daniken Levend


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now