Region: Poland
Security

2 postulaty dla 25 tysięcy - petycja w sprawie pracowników Policji

Petition is directed to
Prezydent RP Andrzej Duda
17,787 supporters

Petitioner did not submit the petition.

17,787 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 31 Dec 2022
 4. Dialogue
 5. Failed

Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, działając w imieniu blisko 25. tysięcznej rzeszy pracowników zatrudnionych w tej strategicznej Formacji, korzystając z przysługującego konstytucyjnie prawa zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wyrażonego w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r., jak też mając na względzie naruszenie rozdziału 2a art. 183c §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm.), w którym jest mowa o prawie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, składamy na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niniejszą petycję, wnosząc o:

1. Wzrost średniej wynagrodzeń pracowników Policji o 2500 zł.

2. Wpisanie pracownika Policji do ustawy o Policji.

Wynagrodzenia naszej grupy pracowniczej są najniższe w resorcie spraw wewnętrznych, ale również w całej państwowej sferze budżetowej w Polsce. W efekcie pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju są najniżej opłacanymi fachowcami w państwie polskim. Połowa z 25 tys. pracowników to korpus służby cywilnej. Analizy od lat opracowywane przez Szefa Służby Cywilnej w postaci „Sprawozdania o stanie Służby Cywilnej i o realizacji zadań tej służby” umożliwi prześledzenie oceny sytuacji płacowej korpusu służby cywilnej, w tym również w jednostkach Policji szczebla powiatowego/rejonowego/miejskiego, ale i wojewódzkiego oraz centralnego, czyli KGP.

Komendy Policji od blisko 10 lat są urzędami, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a komendy powiatowe Policji niezmiennie zajmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym wynagrodzeniem spośród wszystkich urzędów podległych Szefowi Służby Cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że innym grupom zawodowym sfery budżetowej gwarantuje się realnie większy wzrost funduszu wynagrodzeń oraz rezerwuje środki w ramach rezerwy celowej. Jako przykład nierównego traktowania pracowników Policji należy wskazać realizowane w Krajowej Administracji Skarbowej (w której w 2018 roku najniższe wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 3016 zł wynikające z 1,61 mnożnika kwoty bazowej) w 2019 i 2020 roku podwyżki dla członków służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania w łącznej wysokości 1300 zł (każdorazowo od 1 stycznia), co skutkowało zwiększeniem średniego wynagrodzenia do ponad 7300 zł miesięcznie, przy średnim wynagrodzeniu w Policji, które w tym czasie wynosiło ok. 4600 zł. Przed wprowadzeniem „Programu modernizacji Policji, PSP, SG i SOP” w latach 2017-2020, różnica między średnim przeciętnym wynagrodzeniem w KAS i Policji wynosiła 1914 zł. Po zakończeniu programu modernizacji różnica ta wyniosła już 2886 zł.

Reason

W 2019 roku środki z „Programu modernizacji” musiały być w Policji wykorzystane na systemową, (realizowaną w całej budżetówce) podwyżkę wynagrodzeń, podczas gdy w KAS obok ich programu modernizacyjnego w latach 2019-2020 przeznaczano dodatkowe środki na realizowanie podwyżek, tak jak w całej budżetówce. My, Pracownicy Policji w tym zakresie zostaliśmy pominięci. Tym samym Policja została zmuszona do sfinansowania wzrostu kwoty bazowej oraz podniesienia płacy minimalnej środkami, które Sejm RP zagwarantował nam na poprawę konkurencyjności wynagrodzeń, a nie pokrywanie systemowych wzrostów wynagrodzeń w całej administracji. Tak więc średnie wynagrodzenie pracowników Policji jest i pozostanie (przy obecnym kształcie budżetu na 2022 rok) znacząco niższe od:

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków służby cywilnej,

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

Postulujemy więc o zakończenie procesu, który owszem doprowadził w latach 2016-2021 do 46% wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji, ale nigdy nie nadążył za wzrostem wysokości płacy minimalnej, która w tym samym okresie wzrosła już o 51,4%.

Odnośnie projektu zmiany ustawy o Policji, podstawowym celem projektu jest zmiana przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 1882, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, polegająca na przywróceniu do ww. ustawy regulacji dotyczącej pracowników, niebędących funkcjonariuszami, zatrudnionych w Policji, jak również uregulowania statusu pracowników Policji. Brak regulacji ustawowej, regulującej pracę w Policji pracowników powoduje, iż pomimo trudnych oraz niejednokrotnie tych samych warunków pracy co funkcjonariusze, praca pracowników jest zdecydowanie niżej wynagradzana oraz nie przysługują za nią dodatkowe świadczenia z tytułu szczególnych warunków pracy. W konsekwencji następuje dewaluacja pracy w Policji oraz negatywna selekcja osób podejmujących pracę, nie będących funkcjonariuszami. Należy wskazać, że pracownicy Policji stanowią istotną grupę osób zatrudnionych w Policji, która na dzień 1 stycznia 2022 roku liczy 11 tys. 523 członków korpusu służby cywilnej oraz 12 tys. 830 pozostałych pracowników, co daje łącznie 24 tys. 353 osóby. Biorąc pod uwagę, że w Policji zatrudnionych i pełniących służbę jest 124 tys. 879 osób – oznacza to, że co piąta osoba w Policji jest pracownikiem niemundurowym. Trudno więc mówić o sprawności działania polskiej Policji, bez co piątej osoby realizującej ustawowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdym zakątku kraju. 

Nadmienić należy, że obecnie pracownicy są zatrudniania w oparciu o 5 różnych podstaw prawnych, co w konsekwencji prowadzi do zróżnicowania uprawnień pracowniczych np. nagród jubileuszowych, odpraw. Najniższe wynagrodzenia w resorcie spraw wewnętrznych, spłaszczona siatka płac i brak perspektywy na rozwój zawodowy nie zachęcają wykwalifikowanych kandydatów do pracy w Policji, wymuszając natychmiastową konieczność dostosowania systemu motywacyjnego do wydłużonej aktywności zawodowej. 

Fakt realizowania wielokrotnie tych samych obowiązków, w tych samych trudnych warunkach co funkcjonariusze, przy jednoczesnym braku możliwości korzystania z tych samych uprawnień, jakie ustawodawca zagwarantował policjantom, prowadzi do marginalizowania roli pracowników Policji w całym systemie Policji jako formacji. Taki stan rzeczy wymaga bezzwłocznego uregulowania, gdyż prowadzi do naruszenia interesów pracowników Policji jako grupy zawodowej. To sytuacja porównywalna do tej z okresu II RP, kiedy Ignacy MOŚCICKI Prezydent Rzeczypospolitej dostrzegł potrzebę uregulowania statusu pracowników wydając Rozporządzenie o Policji Państwowej z dnia 6 marca 1928 roku. Zdajemy sobie sprawę, że obecne uprawnienia Prezydenta nie dają takich możliwości, jednak liczymy na pomoc w zakresie zainicjowania rozwiązań, które podjęte przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji staną się procesem naprawczym i zgodnym z oczekiwaniami reprezentowanej przez nas grupy zawodowej.

Reasumując powyższe, w imię sprawiedliwości społecznej wnosimy jak na wstępie licząc na dialog z naszą grupą zawodową, który pozwoli na systemowe rozwiązania finansowe i prawne zmierzające do godnej płacy za odpowiedzialną pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli RP.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Zmiany w petycji

  on 24 Jul 2022
 • Zmiany w petycji

  on 31 May 2022

W imię sprawiedliwości i zatarcia haniebnych zaniedbań przez lata. Jesteśmy pracujemy poświęcamy siebie i czas izdrowie a dla Państwa jakby nas nie było. Wstyd. MY STOIMY NA STRAŻY SZCZEGÓLNIE W DZISIEJSZEJ DOBIE

Nie rozumiem sensu tej petycji. Kierujemy ją do faceta który rok w rok podpisuje budżet bez mrugnięcia okiem, wiedząc jakie beznadziejne mamy zarobki. Podpisze ją ale uważam, że związki nie mają pomysłu co dalej-nie potrafią ograć MSWiA. Poza tym ustawiając liczbę na 25000 osób wiedząc, że bardzo dużo ludzi tego nie podpisze z różnych powodów(starsi pracownicy, osoby wykluczone technicznie, popierające pis) -sprawiamy wrażenie, że nie popieramy tego. Powinno być góra 10000

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now