نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی در مورد شرایط بحرانی کنونی در ایران به دلیل همه گیری ویروس کرونا

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international