Όροι Χρήσης

Είμαστε μια πλατφόρμα για την κοινωνική αλλαγή και καλωσορίζουμε τη δέσμευση των χρηστών μας. Καλούμε όλους να εργαστούν για τις πολύ διαφορετικές ανησυχίες τους. Η ελευθερία έκφρασης και βούλησης είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη σε άλλους, υπάρχουν σαφείς κανόνες για τη χρήση της πλατφόρμας.

 1. παράνομες αιτήσεις
  1. Petitionen, die gegen die freiheitlich, demokratische Grundordnung verstoßen oder diese abschaffen wollen, werden beendet. Petitionen, die zu Hass und Gewalt aufrufen oder die Verbrechen des Nationalsozialismus billigen, leugnen oder verharmlosen, werden beendet. Petitionen, die das Grundgesetz in Frage stellen oder die Strafbarkeit von Volksverhetzung in Frage stellen, werden beendet. Petitionen, die sich gegen die Europäischen Menschenrechtskonventionen oder das Völkerrecht richten, werden beendet.
  2. Αιτήματα ενάντια σε δικαστικές αποφάσεις είναι αποδεκτά μόνον εφόσον απαιτηθούν περαιτέρω προσφυγές από τη συνήθη νομική διαδικασία ή εάν απαιτείται νομική ρύθμιση που θα καθιστούσε αδύνατη τη μελλοντική νομολογία που αμφισβητείται από τις αναφορές.
  3. Προσβλητικές, υποτιμητικές και διακριτικές αναφορές σε αιτήματ θα τερματίζονται και θα αναστέλονται. Αυτό περιλαμβάνει κατα τα άλλα όχι μόνο αποκλειστικά τη προσβολή, την υποβάθμιση και την διάκριση ατόμων ή ομάδων προσώπων που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: φύλο, θρησκεία, πίστη, προέλευση, πολιτισμός, εμφάνιση, αναπηρία, οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικός προσανατολισμός ή τη γλώσσα.
  4. Petitionen mit falschen Tatsachenbehauptungen ohne geeignete Quellenangaben oder mit irreführender Unterschlagung von relevanten Tatsachen werden beendet. openPetition behält sich vor, Quellen in umstrittenen Fällen nachträglich einzufordern bzw. wesentliche Tatsachen ergänzen zu lassen.
  5. Petitionen, die aus subjektiver Sicht über (das Verhalten von) Personen oder Gruppen herabwürdigend und pauschal urteilen, werden beendet und gesperrt. Petitionen in denen pauschalisierende Zuschreibungen zu ganzen Menschengruppen getätigt werden, die sich nicht belegen lassen und lediglich die eigene Meinung widerspiegeln, sind ebenfalls unzulässig. Eine sachliche und begründete Kritik an öffentlichen Personen oder Gruppen in Bezug auf ihre öffentliche Tätigkeit ist zulässig.
  6. Petitionen, die nur auf andere Petitionen verweisen und keine eigenen von diesen Petitionen unabhängige Ziele formulieren, werden beendet und gesperrt. Das gilt auch für Petitionen auf anderen Plattformen.
  7. Οι αναφορές με σατιρικό περιεχόμενο απαγορεύονται κατευθύνονται αυτόματα στο κάδο του τρολαρίσματος
  8. Petitionen mit direkter oder indirekter Werbung für eigene Produkte, Dienstleistungen oder Parteien werden beendet. Petitionen mit direkter oder indirekter Werbung für Parteien sind zulässig, wenn die Partei die Petition selbst gestartet hat. Petitionen, die von Sympathisanten oder Mitgliedern einer Partei gestartet werden und direkte oder indirekte Werbung für Parteien enthalten sind nicht zulässig.
  9. Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται μόνο εάν ο υπέυθυνος καταχωρεί με το πλήρες όνομά του ή για λογαριασμό νομικής οντότητας που αναφέρει την πλήρη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται ενεργά. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση. Η διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από την επαλήθευση και από τις δημόσιες αρχές.
  10. Τα αιτήματα δεν πρέπει να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Κατά τη χρήση εικόνων και κειμένων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ο φέρων την ευθύνη είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσης των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων και για την ονομασία των πηγών.
  11. Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων μη δημόσιων προσώπων απαιτεί τη συγκατάθεσή τους.
  12. Οι αιτήσεις πρέπει να γραφτούν στην τοπική γλώσσα. Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλες γλωσσικές αποδόσεις της αίτησης.
  13. Petitionen, deren Inhalt und/oder die Forderung der ursprünglichen Petition im Nachhinein gravierend geändert bzw. erweitert wurden, werden gesperrt.
 2. περιορισμένες αιτήσεις
  1. Petitionen, die sich mit ihrem Anliegen nicht an konkrete Personen, juristische Personen, parlamentarische Gremien oder Organisationen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder an die Öffentlichkeit als Ganzes richten, werden nicht öffentlich gelistet.
  2. Τα αιτήματα που δεν πληρούν τα ποιοτικά standards του για τα αιτήματα θα πρέπει να επανεξεταστούν από τον υπέυθυνο. Τα αιτήματα που υπόκεινται σε αναθεώρηση δεν θα προβάλλονται δημοσίως.
  3. Αιτήματα που επιδιώκουν μόνο τα συμφέροντα του υπεύθυνου του ψηφίσματος αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα ζητήματα. Τα μεμονωμένα ζητήματα δεν παρατίθενται δημόσια.
  4. Τα αιτήματα που έχουν το ίδιο περιεχόμενο με άλλα υπάρχοντα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται ως αντίγραφα. Τα αντίγραφα δεν θα παρατίθενται δημοσίως.
  5. Ψηφίσματα των οποίων ο παραλήπτης δεν είναι αρμόδιος σχετικά με το περιεχόμενό τους δε θα δημοσιεύονται. Οι δημιουργοί τέτοιων ψηφισμάτων θα ενημερώνονται σχετικά.
  6. Εάν η ακρίβεια των δηλώσεων και θέσεων σε ένα αίτημα είναι αμφιλεγόμενη ή εάν οι δηλώσεις δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, θα ενημερωθούν οι υποστηρικτές και το αίτημα δεν θα καταχωρηθεί δημοσίως.
  7. Για ελάσσονος σημασίας παραβιάσεις των Όρων Χρήσης για επιτρεπόμενα αιτήματα, μπορεί να δοθεί προθεσμία 3 ημερών για την αποκατάσταση των παραβιάσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αναφορά δεν θα καταχωρηθεί δημοσίως.
 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημιουργών ψηφισμάτων
  1. Ο εκκινητής του ψηφίσματος του αιτήματος έχει το δικαίωμα να ορίσει μια περίοδο εγγραφής υπογραφών μεταξύ μιας εβδομάδας και ενός έτους.
  2. Οι δημιουργοί ψηφισμάτων έχουν το δικαίωμα να επεξεργαστούν ξανά το κείμενο του ψηφίσματος μέχρι και 1 εβδομάδα πριν το τέλος της περιόδου συλλογής υπογραφών, αλλά μόνο εφόσον δεν αλλοιωθεί το περιεχόμενο ως προς τα βασικά αιτήματα.
  3. Οι δημιουργοί ψηφισμάτων έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τον αριθμό των υπογραφών που επιθυμούν να συλλέξουν, εφόσον το ψήφισμα δεν απευθύνεται σε κάποιο Κοινοβούλιο, κυβέρνηση ή διοικητικό φορέα.
  4. Οι δημιουργοί ψηφισμάτων οφείλουν να ελέγχουν όλες τις υπογραφές, ηλεκτρονικές και μη, ως προς τη γνησιότητα και να διαγράφουν τις μη έγκυρες.
  5. Ο εκκινητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντήσει έγκαιρα στις αιτήσεις αναγνωστών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής. Οι έρευνες θα διαβιβαστούν στους αναφέροντες μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  6. Der Petent verpflichtet sich, die Petition nach Ende der Zeichnungsfrist zeitnah dem Empfänger der Petition zu übergeben. Ist der Petitionsempfänger ein Petitionsausschuss, verpflichtet sich der Petent die Petition auf dem jeweils dafür vorgesehenen Weg einzureichen. 6 Monate nach Ende der Zeichnungsfrist bekommen nicht eingereichte Petitionen den Status "gescheitert".
  7. Der Petent hat das Recht und die Pflicht seine Unterstützer jederzeit über den Fortschritt des Petitionsanliegens zu informieren. Das Recht auf Benachrichtigung der Unterstützer wird eingeschränkt, wenn sich Nachrichten nicht explizit auf das Petitionsanliegen beziehen.
  8. Durch das Erstellen einer Petition über die Online-Plattform von openPetition gGmbh bevollmächtigt der Petent openPetition, ihn innerhalb seines Petitionsrechts vertreten zu können, sofern der Petent nicht selbst von seinem Petitionsrecht Gebrauch macht. Daraus entsteht keine Verpflichtung für die openPetition gGmbH, das Petitionsrecht in jedem Fall zu vertreten.
  9. Petitionen, die vom Petenten nicht weiter verfolgt werden, können vom bisherigen Petenten auf einen neuen Petenten übertragen werden.
  10. Ο εκκινητής του ψηφίσματος έχει το δικαίωμα να τερματίσει την αίτημά του πρόωρα εάν το αίτημα είναι παρωχημένη ή έχει επιτευχθεί με άλλα μέσα. Ο αναφέρων αναλαμβάνει να ενημερώσει τους υποστηρικτές του σχετικά με τον λόγο τερματισμού της αναφοράς.
  11. Unterschriftenlisten und Sammelbögen dürfen vom Petenten, außer an den Petitionsempfänger, an niemanden weitergeleitet werden.
  12. Nach der Übergabe der Petititon ist der Petent verpflichtet, alle ihm zur Verfügung gestellten Unterschriftendaten digital oder gedruckt zu vernichten.
 4. νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας

  Τα κείμενα αναφοράς, οι φωτογραφίες αναφοράς, τα σχόλια, οι συζητήσεις και οι καταχωρήσεις ιστολογίου που δημοσιεύονται στο openPetition είναι υπό την άδεια Creative Commons by-nc-sa. Η ονομασία περιλαμβάνει την αναφορά της πλατφόρμας openPetition και την ονομασία του συντάκτη του κειμένου ή της εικόνας (από όσο γνωρίζει). Εάν ένας υποστηρικτής υπογράψει μια ανώνυμη αναφορά και προσθέσει ένα σχόλιο στην υπογραφή του, αυτή η ανωνυμία πρέπει να γίνεται σεβαστή και προστατευμένη. Ως αποτέλεσμα, ούτε η ανοικτή αναφορά ούτε ο αναφέρων έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν το σχόλιο σε συνδυασμό με το όνομα του ανώνυμου χορηγού - εκτός εάν ο αναφέρων ή η ανοικτή αναφορά απαιτείται από το νόμο.

 5. διαφάνεια

  Die unter Punkt 4 genannte Freigabe unter der Creative-Commons-Lizenz gilt zeitlich unbegrenzt und ist unwiderruflich. Dementsprechend dürfen die so freigegebenen Inhalte auch nach Beendigung Ihrer Teilnahme und Löschung Ihres Accounts weiterhin online über die Plattform verfügbar bleiben. Dabei werden standardmäßig diejenigen Inhalte im System belassen, die zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit einmal über die Petitionsplattform veröffentlicht waren. Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen bzw. -beziehbaren Daten werden diese belassenen Inhalte anonymisiert. Die dauerhafte Veröffentlichung dient der Transparenz für die Zivilgesellschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit.

 6. Redaktionelle Bearbeitung
  1. Η openPetition διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει συνδέσμους σε αναφορές, σχόλια, συζητήσεις και καταχωρήσεις ιστολογίου που αναφέρονται σε εξωτερικούς ιστότοπους ή έγγραφα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους συνδέσμους σε σελίδες ή έγγραφα
   • προσβάλλουν το δίκαιο των Ομόσπονδων Κρατιδίων της Γερμανίας ή τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα και αρχές
   • παραβαίνουν το πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το διεθνές δίκαιο
   • που έχουν προσβλητικό και διακριτικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διακρίσεων εις βάρος ατόμων ή ομάδων ανθρώπων που αποδίδονται ή αποδίδονται σε ομάδες σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: φύλο, θρησκεία, πεποίθηση, προέλευση, πολιτισμός, εμφάνιση, αναπηρία, οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικός προσανατολισμός ή γλώσσα)
  2. Το openPetition διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα κείμενα αναφορών συντακτικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις είναι για καλύτερη αναγνωσιμότητα και δεν αλλάζουν την ουσία της αναφοράς.
  3. openPetition behält sich vor, Petitionsbilder in folgenden Fällen zu entfernen:
   • που προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό
   • που δείχνουν βία ή αποτρόπαιες πράξεις εναντίον ανθρώπων ή ζώων
   • private Aufnahmen, die die Privatsphäre verletzen
   • που είναι πορνογραφικές
   • satirische Darstellungen
   • Darstellungen, die im Widerspruch zum Petitionsanliegen stehen
  4. openPetition behält sich vor, Petitionsbilder zu ergänzen, wenn sie das Anliegen besser veranschaulichen.
 7. Σχόλια χρηστών και δημόσιος διάλογος

  Για την διαχείριση των σχολίων και των απόψεων της συζήτησης ισχύει ο κώδικας καλής συμπεριφοράς.

 8. Φύλο

  openPetition versucht da wo es geht, neutrale Geschlechterformen zu benutzen. Es wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit u.U. vom Petenten, Petitionsempfänger und vom Unterstützer, Unterzeichner gesprochen. Obwohl im Text nur eine Form verwendet wird, beziehen sich die Formulierungen selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter.

 9. αποποίηση ευθυνών

  Στην απίθανη περίπτωση που η σελίδα της openPetition δεν είναι διαθέσιμη για κάποιο χρονικό διάστημα ή υπάρξει απώλεια δεδομένων, παραιτείστε από κάθε απαίτηση αποζημίωσης για βλάβες ή έξοδα που τυχόν προκύψουν.

 10. Τροποποιήσεις

  Η openPetition διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αναδρομική εφαρμογή τέτοιων τροποποιήσεων.

Stand: Dezember 2018

Ενεργά ψηφίσματα

Helfen Sie mit, Bürgerbeteiligung zu stärken. Wir wollen Ihren Anliegen Gehör verschaffen und dabei weiterhin unabhängig bleiben.

Jetzt fördern