Region: Beringen
Success
Habitation

Stop verkaveling Houtpark 2.0

Petitioner not public
Petition is directed to
College van burgemeester en schepenen; Bestendige deputatie Limburg
400
Petition has contributed to the success
 1. Launched February 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 20 May 2022
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

In plaats van de toeristische functie verder uit te bouwen met voorzieningen voor wandelaars en fietsers (be-MINE PIT, be-NATURE, het Kolenspoor) wil be-MINE het Houtpark verkavelen om er meer dan 300 woningen te bouwen.

Deze nieuwe wijk zal aanzienlijke overlast bezorgen voor de omwonenden, de toeristen, de school en alle andere bezoekers. De Koolmijnlaan en de Stationsstraat zullen nog meer dichtslibben. De spontaan ontstane natuur die er nu is, zal met al haar biodiversiteit verdwijnen.

In de plaats komen kleine rijhuizen waarmee be-MINE snel geld wil verdienen. De landschappelijke waarde van het gebied zal verdwijnen. Het uitzicht op de mijngebouwen zal verstoord worden. De nieuwe woningen zullen architecturaal een stijlbreuk betekenen met de cité.

Beringen heeft al een enorme voorraad aan bouwgronden. Er is absoluut geen behoefte aan een nieuw woonuitbreidingsgebied.

Ondergetekenden kanten zich dan ook tegen de verkaveling Houtpark 2.0.

Reason

Geen doorgang via de Laan op Vurten:

 • toegang via de Laan op Vurten tast het verkeersarme karakter en de rust aan,
 • kinderen kunnen niet meer op straat spelen,
 • overlast en gevaar voor bewoners, wandelaars, fietsers

Geen vuilniscontainers, geen ophaalpunt voor huisvuil op het einde van of via de Laan op Vurten:

 • geur- en geluidshinder,
 • zwerfvuil, rattenplaag.

Geen extra huizen in de Laan op Vurten:

 • verstoring van de harmonische architectuur;
 • deze huizen zorgen dus niet voor een verbinding tussen de nieuwe en de oude wijk;
 • volgens de regelgeving moeten de oude huizen hun authentiek uitzicht bewaren, nieuwe huizen zijn dus een stijlbreuk.

Natuur, leefmilieu en landschap:

 • De spontaan ontstane en gevarieerde begroeiing kan niet vervangen worden door een parkstructuur.
 • Een bos werkt als een spons en is dus een partner in de strijd tegen de droogte. Meer verharding betekent meer verlies van water, snellere afwatering, meer erosie en meer wateroverlast.
 • De begroeiing is relatief divers en sluit aan bij de Avonturenberg. Verkavelen is nefast voor de toch al beperkte biodiversiteit. Volgens de Biologische Waarderingskaart heeft het gebied ecologische waarde.
 • Bos helpt bij het indijken van het CO²-niveau.
 • De Vlaamse overheid subsidieert om te bebossen.
 • Bijkomende bewoning tegenover de Avonturenberg zet teveel druk op de leefbaarheid van de buurt en de mobiliteit en zal de bovenlijn van het landschap beschadigen omdat bomen gekapt zullen worden.
 • De bestaande natuur moet maximaal behouden blijven en best toegankelijk gemaakt worden door wandelpaden en zithoeken ten behoeve van rusthuis- en buurtbewoners. Als bijkomende functie kan men er een speelbos van maken.
 • De landschappelijke waarde van het gebiedje tussen de Avonturenberg, de Laan op Vurten en de Stationsstraat zal verdwijnen: kappen zal o.m. de bovenlijn van het landschap beschadigen (crf. weigering kapvergunningen wijk Steenveld - Patrick Everaerts, landschapsarchitect stad Beringen: https://be.thegreencities.eu/het-is-een-proces-van-voortdurend-bijleren/).
 • Het uitzicht op de kolenmijn van op de Stationsstraat wordt verstoord door de nieuwe woningen.

Het kruispunt Laan op Vurten - Stationsstraat - Stationskaai is nu al problematisch

 • Meer dan 300 bijkomende wooneenheden betekent meer verkeer door de Stationsstraat.
 • Het vervangen van de oude ijzeren brug door een brug met twee rijstroken zal meer verkeer aantrekken vanuit Korspel, Stal en Koersel.

Hoeveelheid en soort huizen:

 • Klein, uniform van uitzicht en op mekaar gepakt. Dit betekent een stijlbreuk met de omliggende cité.
 • Het zijn rijhuizen en dus meer dan een stap achteruit vergeleken met de oorspronkelijke filosofie achter de tuinwijken. Ze doen denken aan 19de-eeuwse arbeiderswoningen. Wat is de woonkwaliteit?
 • De densiteit is te hoog. Het aantal bewoners zal 10% bedragen van het totaal aantal bewoners van Beringen-Mijn!
 • Wat is de doelgroep? Wie koopt dergelijke kleine woningen? Wordt dit geen getto? Cfr. de wijk Posthoorn!
 • Is er vraag naar wonen op die locatie? (Cfr. de problemen met de verkoop van de 12 reeds gerealiseerde appartementen.)
 • Er is nood aan eengezinswoningen, maar niet op die locatie.
 • De bevolkingsdichtheid van Limburg daalt. Het is dus twijfelachtig dat er een markt is voor kleine rijhuizen

Algemeen:

 • Be-Mine moet voorrang geven aan het uitbouwen van de toeristische functie, met voorzieningen voor wandelaars en fietsers, zoals voorzien in Be-Mine Pit, Be-Nature en het Kolenspoor. De geplande woonuitbreiding dreigt deze projecten te doorkruisen en te blokkeren.
 • Be-Mine is de grootste beschermde industrieel-archeologische site van Vlaanderen, maar heeft nauwelijks internationale uitstraling! Het verder realiseren van Be-Mine Pit, Be-Nature en het Kolenspoor kunnen daarvoor zorgen door de site op een hoger niveau te tillen en meer bekendheid en uitstraling te geven.
 • Bouwmeesterscan Beringen (p. 71): “[...], er is in Beringen een enorme voorraad aan bouwgronden, potentiële en geplande projectgebieden en transformatiemogelijkheden. In dat hele verhaal is er op dit moment absoluut geen plaats voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
 • Bouwmeesterscan Beringen (p. 117): “Bijna alle Vlaamse gemeenten kampen met een teveel aan bouwgrond en een gigantische verdichtingsmogelijkheid in het bestaand bebouwd weefsel. In Beringen heeft deze problematiek een vrijwel ongezien hoogtepunt bereikt, dat we zelf in geen enkele andere Bouwmeester Scan zijn tegengekomen in deze mate.” en “Beringen is schoolvoorbeeld van een gemeente waar lokale ontdichting en vergroening in teken dient te staan van herstel van bovenlokale openruimtestructuren.
Thank you for your support

News

Not yet a PRO argument.

huizen en appartementen genoeg in beringen .nog meer problemen met het nu al drukke verkeer ,meer behoefte aan mooi park

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now