Region: Poland
Image of the petition Przedłużenie terminu zakończenia przewodów doktorskich na studiach doktoranckich
Science

Przedłużenie terminu zakończenia przewodów doktorskich na studiach doktoranckich

Petition is directed to
Ministerstwo Edukacji i Nauki
1,133
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched June 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Propozycja nowelizacji:  

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie: z „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, a niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

Reason

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, jako ogólnopolski przedstawiciel woli środowiska doktoranckiego, pragnie zwrócić uwagę na zasadność dokonania przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich do 31 grudnia 2023 roku ze względu na trwające od 16 miesięcy utrudnienia w zakresie prowadzenia badań naukowych spowodowane pandemią SARS- CoV-2.  

Ograniczenia związane z funkcjonowaniem jednostek naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także restrykcje o charakterze społeczno-gospodarczym stanowiły czynnik utrudniający, a w wielu przypadkach uniemożliwiający prowadzenie badań naukowych. W tym względzie należy wskazać m.in. ograniczenie dostępu do urządzeń badawczych oraz laboratoriów, utrudnienia w zakresie realizacji badań opartych na kontakcie bezpośrednim, restrykcje dotyczące spotkań zespołów badawczych w formule stacjonarnej, ograniczenie dostępu do bibliotek oraz archiwów, utrudnienia w przeprowadzaniu kwerend naukowych wynikające z ograniczeń mobilności krajowej i międzynarodowej, a także występująca w przypadku części środowiska doktoranckiego konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zamknięcia placówek oświatowych.  

Wskazane wyżej działania, w sposób niezależny od woli doktorantek i doktorantów znacząco ograniczyły ich aktywność naukową. W związku z koniecznością respektowania ww. restrykcji zasadnicza część badań naukowych została całkowicie zawieszona lub przynajmniej znacząco ograniczona, przez co zakończenie przewodów doktorskich w aktualnie obowiązującym terminie w wielu przypadkach okazuje się niemożliwe.  

Zważając na powyższe, wnosimy o dokonanie przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Pod proponowaną nowelizacją podpisały się następujące porozumienia środowiska doktoranckiego w Polsce:

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych – DFUM

Poznańskie Porozumienie Doktorantów – PPD

Rada Samorządów Doktorantów PAN -RSD PAN

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich - PDUK 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów - WPD

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych- PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich- PDUW

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Jestem za przesunięciem terminu, ale mam wątpliwość co do treści pisma. ".... Zważając na powyższe, wnosimy o dokonanie przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich do dnia 31 grudnia 2023 r." Moim zdaniem tu powinna być proponowana nowa data

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now