Region: Poland
Science

Przedłużenie terminu zakończenia przewodów doktorskich na studiach doktoranckich

Petition is directed to
Ministerstwo Edukacji i Nauki
1.083 Supporters
54% achieved 2.000 for collection target
 1. Launched 23/06/2021
 2. Time remaining 5 days
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Propozycja nowelizacji:  

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie: z „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, a niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

Reason

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, jako ogólnopolski przedstawiciel woli środowiska doktoranckiego, pragnie zwrócić uwagę na zasadność dokonania przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich do 31 grudnia 2023 roku ze względu na trwające od 16 miesięcy utrudnienia w zakresie prowadzenia badań naukowych spowodowane pandemią SARS- CoV-2.  

Ograniczenia związane z funkcjonowaniem jednostek naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także restrykcje o charakterze społeczno-gospodarczym stanowiły czynnik utrudniający, a w wielu przypadkach uniemożliwiający prowadzenie badań naukowych. W tym względzie należy wskazać m.in. ograniczenie dostępu do urządzeń badawczych oraz laboratoriów, utrudnienia w zakresie realizacji badań opartych na kontakcie bezpośrednim, restrykcje dotyczące spotkań zespołów badawczych w formule stacjonarnej, ograniczenie dostępu do bibliotek oraz archiwów, utrudnienia w przeprowadzaniu kwerend naukowych wynikające z ograniczeń mobilności krajowej i międzynarodowej, a także występująca w przypadku części środowiska doktoranckiego konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zamknięcia placówek oświatowych.  

Wskazane wyżej działania, w sposób niezależny od woli doktorantek i doktorantów znacząco ograniczyły ich aktywność naukową. W związku z koniecznością respektowania ww. restrykcji zasadnicza część badań naukowych została całkowicie zawieszona lub przynajmniej znacząco ograniczona, przez co zakończenie przewodów doktorskich w aktualnie obowiązującym terminie w wielu przypadkach okazuje się niemożliwe.  

Zważając na powyższe, wnosimy o dokonanie przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Pod proponowaną nowelizacją podpisały się następujące porozumienia środowiska doktoranckiego w Polsce:

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych – DFUM

Poznańskie Porozumienie Doktorantów – PPD

Rada Samorządów Doktorantów PAN -RSD PAN

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich - PDUK 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów - WPD

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych- PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich- PDUW

Translate this petition now

new language version

Jestem za przesunięciem terminu, ale mam wątpliwość co do treści pisma. ".... Zważając na powyższe, wnosimy o dokonanie przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich do dnia 31 grudnia 2023 r." Moim zdaniem tu powinna być proponowana nowa data

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • 2 days ago

  Jestem w trakcie studiów doktoranckich.

 • Warszawa

  2 days ago

  Jestem doktorantem na Politechnice Warszawskiej i pandemia mocno spowolniła postępy w realizacji doktoratu, z powodu konieczności łączenia go z pracą zawodową i opieką na dzieckiem w domu.

 • 2 days ago

  Piszę pracę doktorską - wydłużenie terminu pozwoli mi na przeprowadzenie rzetelnych badań, które w trakcie pandemii są utrudnione.

 • 02-525

  2 days ago

  I am in the last year of my PhD

 • Pruszków

  2 days ago

  Jestem doktorantką będącą na studiach doktoranckich według starego trybu. W wyniku pandemii COVID-19 większość moich badań została opóźniona, co wynikało z utrudnionego dostępu do podstawowej i niezbędnej aparatury badawczej. Na tą chwilę badania, które zgromadziłam są niewystarczające, aby podejść do obrony doktoratu i zaprezentować pracę na wysokim poziomie, która będzie godnie reprezentować poziom Uczelni i polskiej nauki.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/pl/petition/online/przedluzenie-terminu-zakonczenia-przewodow-doktorskich-na-studiach-doktoranckich/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international