• Petition wurde nicht eingereicht

  at 12 Oct 2018 00:11

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Petycja jest gotowa do przekazania - W sprawie petycji

  at 17 Jun 2016 21:18

  Szanowni Państwo! dziękuję za złożenie podpisu pod petycją NIE dla zabudowy parku Herbstów w Sopocie. Dziś petycja została złożona w kancelarii Urzędu Miasta. W poniedziałek planowana jest Rada Miasta, która podejmie decyzję w tej sprawie. Mam nadzieję, ze radni wyciągną wnioski i do zabudowy parku nie dojdzie.
  Dziękuję wszystkim za zaufanie i zaangażowanie.

  Pozdrawiam
  Bożena Harasimowicz

 • Kopia robocza petycji

  at 09 Jun 2016 15:54

  Informuję, że mamy czas do 18 czerwca, gdyż okazuje się, że nie we wrześniu, ale już na sesji 20.06. ma nastąpić przekazanie Parku Herbstów fundacji Pani Birtus.

 • Zmiany w petycji

  at 09 Jun 2016 15:47

  poprawiono błędy - literówki.


  Nowy tekst petycji: Szanowny Panie Prezydencie!
  W imieniu własnym i mieszkańców Sopotu, którzy podpisali się pod niniejsza petycją, zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Rady miasta Sopotu z prośbą o zmianę lokalizacji Ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, planowanego na działce przy ul. Władysława IV oraz na części skweru im. Arkadiusza Rybickiego w Sopocie. Proponujemy inne miejsce, wskazane przez mieszkańców poniżej. Nie jesteśmy przeciwko tej jednostce, gdyż uważamy, że cel jest bardzo szczytny i potrzebny miastu. Jesteśmy wrażliwi na ludzkie nieszczęście, chcemy integracji ludzi niepełnosprawnych, tak aby czuli się częścią naszej społeczności. Jesteśmy natomiast przeciwni projektowi, który naszym zdaniem nie pasuje do sopockiej architektury oraz przeciwko lokalizacji, które stanowi obecnie park miejski.
  Rozpatrując miasto Sopot pod kątem jego społecznej atrakcyjności można stwierdzić, że decyduje o niej kompozycja przestrzenna. Atrakcyjność przestrzeni publicznych miasta decyduje o doznaniach i zachowaniach ludzi w nich przebywających. Kolejny
  Jesteśmy zdania, że kolejny
  betonowy budynek oszpeci to miejsce, dlatego jesteśmy przeciwni budowie ośrodka w tym miejscu.
  tej lokalizacji.

  Z poważaniem
  Prof. dr hab. Bożena Harasimowicz
  z up. Mieszkańców Sopotu


  Neue Begründung: Mieszkańcy Sopotu nie zgadzają się z decyzją Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Sopotu dotyczącą lokalizacji Ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Parku Herbstów w samym sercu miasta, przy ul. Władysława IV w Sopocie.
  Sopot, to miasto wyjątkowe za względu na swe położenie, architekturę oraz tereny zielone, które w znaczący sposób wpływają na jego piękno i uzdrowiskowy charakter.
  W ostatnim okresie mieszkańcy Sopotu z zaniepokojeniem obserwują stopniową ingerencję urzędników w wizerunek naszego miasta poprzez wydawanie zgód pozwoleń na zabudowę atrakcyjnych terenów i działek w sercu Sopotu budowlami, które w rażący sposób zaczynają szpecić nasze miasto. Nie zgadzamy się na zabudowywanie współczesnymi budowlami w szczególności terenów zielonych w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków o unikalnej sopockiej architekturze. Naszym zdaniem zaprojektowany przez firmę Rochman Drohomirecki Architekci nowoczesny budynek nie wpisuje się w obecną architekturę i styl. styl miasta.
  Mieszkańcy uważają, że zarówno dworzec jak i galeria centrum w dostateczny sposób zeszpeciły centrum Sopotu, dlatego mówimy stanowcze NIE kolejnym tego typu projektom i pomysłom. Park powinien zostać parkiem. Sugerujemy władzom miasta wybranie innej, dogodnej lokalizacji, jak np. teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy stawie retencyjnym przy ul. Karlikowskiej, okolice Szkoły Podstawowej nr 8, dawny parking przy ul. Sobieskiego i działkę przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz dokonanie wybóru kompetentnej osoby pełniącej funkcję architekta miejskiego, który we współpracy z konserwatorem zabytków dbałby o wizerunek i zachowanie obecnego i zabytkowego stylu centrum miasta.
  Z wyrazami szacunku
  Mieszkańcy Sopotu


 • Zmiany w petycji

  at 09 Jun 2016 15:07

  Napisano wstępny list, skierowany do Prezydenta Miasta Sopotu.


  Nowy tekst petycji: Mieszkańcy Szanowny Panie Prezydencie!
  W imieniu własnym i mieszkańców Sopotu, którzy podpisali się pod niniejsza petycją, zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Rady miasta
  Sopotu nie zgadzają się z decyzją Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Sopotu dotyczącą prośbą o zmianę lokalizacji Ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie intelektualnie, planowanego na terenie Parku Herbstów w samym sercu miasta, działce przy ul. Władysława IV oraz na części skweru im. Arkadiusza Rybickiego w Sopocie.
  Sopocie. Proponujemy inne miejsce, wskazane przez mieszkańców poniżej. Nie jesteśmy przeciwko tej jednostce, gdyż uważamy, że cel jest bardzo szczytny i potrzebny miastu. Jesteśmy wrażliwi na ludzkie nieszczęście, chcemy integracji ludzi niepełnosprawnych, tak aby czuli się częścią naszej społeczności. Jesteśmy natomiast przeciwni projektowi, który naszym zdaniem nie pasuje do sopockiej architektury oraz przeciwko lokalizacji, które stanowi obecnie park miejski.
  Rozpatrując miasto Sopot pod kątem jego społecznej atrakcyjności można stwierdzić, że decyduje o niej kompozycja przestrzenna. Atrakcyjność przestrzeni publicznych miasta decyduje o doznaniach i zachowaniach ludzi w nich przebywających. Kolejny betonowy budynek oszpeci to miejsce, dlatego jesteśmy przeciwni budowie ośrodka w tym miejscu.

  Z poważaniem
  Prof. dr hab. Bożena Harasimowicz
  z up. Mieszkańców Sopotu


  Neue Begründung: Mieszkańcy Sopotu nie zgadzają się z decyzją Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Sopotu dotyczącą lokalizacji Ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Parku Herbstów w samym sercu miasta, przy ul. Władysława IV w Sopocie.
  Sopot, to miasto wyjątkowe za względu na swe położenie, architekturę oraz tereny zielone, które w znaczący sposób wpływają na jego piękno i uzdrowiskowy charakter.
  W ostatnim okresie mieszkańcy Sopotu z zaniepokojeniem obserwują stopniową ingerencję urzędników w wizerunek naszego miasta poprzez wydawanie zgód na zabudowę atrakcyjnych terenów i działek w sercu Sopotu budowlami, które w rażący sposób zaczynają szpecić nasze miasto. Nie zgadzamy się na zabudowywanie współczesnymi budowlami w szczególności terenów zielonych w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków o unikalnej sopockiej architekturze. Naszym zdaniem zaprojektowany przez firmę Rochman Drohomirecki Architekci nowoczesny budynek nie wpisuje się w obecną architekturę i styl. Mieszkańcy uważają, że zarówno dworzec jak i galeria centrum w dostateczny sposób zeszpeciły centrum Sopotu, dlatego mówimy stanowcze NIE kolejnym tego typu projektom i pomysłom. Park powinien zostać parkiem. Sugerujemy władzom miasta wybranie innej, dogodnej lokalizacji, jak np. teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy stawie retencyjnym przy ul. Karlikowskiej, okolice Szkoły Podstawowej nr 8, dawny parking przy ul. Sobieskiego i działkę przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz dokonanie wybóru kompetentnej osoby pełniącej funkcję architekta miejskiego, który we współpracy z konserwatorem zabytków dbałby o wizerunek i zachowanie obecnego i zabytkowego stylu centrum miasta.
  Z wyrazami szacunku
  Mieszkańcy Sopotu


  Nowy okres kolekcji podpisów: 4 tygodnie

 • Kopia robocza petycji

  at 09 Jun 2016 15:01

  Drodzy mieszkańcy Sopotu!

  Okazuje się, że nie we wrześniu, ale już na sesji 20.06. ma nastąpić przekazanie Parku Herbstów fundacji Pani Birtus: to druk przygotowanej uchwały.

  DRUK NR

  U C H W A Ł A Nr…….. /2016
  Rady Miasta Sopotu
  z dnia 2016

  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sopocie przy ul. Władysława IVz przeznaczeniem na budowę budynku usługowego z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016r poz.446) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 3 , art. 68 ust.1 pkt. 2) oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 30 października 2015 r. Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późniejszymi zmianami):

  Rada Miasta Sopotu
  u c h w a l a, co następuje:

  § 1
  1. Wyraża zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sopocie przy ul. Władysława IV, obejmującej działkę nr 126/6 o powierzchni 1.096m2, karta mapy 26, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1S/0000/1133/2 Sądu Rejonowego w Sopocie jako własność Gminy Miasta Sopotu
  2. Wyraża zgodę na oddanie wymienionej w pkt. 1 nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat oraz przyznanie bonifikaty 99% z tytułu pierwszej opłaty rocznej i opłat rocznych na rzecz Fundacji NPD ”Nasz Przyjazny Dom” z siedzibą w Sopocie.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” z siedzibą w Sopocie skupiająca członków Sopockich Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ”Tęczowy Dom” i „Łódź Ratunkowa” wystąpiła z wnioskiem o przekazanie nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Władysława IV, stanowiącej działkę nr 126/6 o powierzchni 1.096m2, karta mapy 26, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1S/0000/1133/2 Sądu Rejonowego w Sopocie jako własność Gminy Miasta Sopotu z przeznaczeniem na budowę domu dla osób niepełnosprawnych, w którym prowadzona będzie całodobowa opieka, aktywizacja zawodowa i społeczna oraz podejmowane będą działania na rzecz usamodzielniania się podopiecznych Fundacji.

  Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegozawartym w Uchwale Nr XXV/340/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 1 lutego 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja, w mieście Sopocie,znajduje się w części oznaczonej symbolem 3.ZP/UZ, przeznaczonej jako teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług z zakresu pomocy społecznej, opieki nad dziećmi

  Intencją Fundacji jest stworzenie warunków do wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której nadrzędnym celem byłaby opieka i czuwanie nad kondycją fizyczną podopiecznych oraz czynne włączanie ich w normalne życie społeczne. Rehabilitacja powinna przebiegać w czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej. Wymienione dziedziny działalności rehabilitacyjnej muszą przebiegać integralnie, wzajemnie się wspierać i uzupełniać. Odbywać się również będzie współpraca zinnymi organizacjami, w tym pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  Ideą projektu jest zapewnienia opieki dla osób niepełnosprawnych, które obecnie są już osobami dorosłymi i którymi zajmują się ich rodzice. Z myślą o przyszłości tych osób rodzice powołali Fundację, zabezpieczyli środki finansowe na budowę i wyposażenie budynku i oczekują wsparcia od władz miasta w realizacji ich planów.
  Sopot zawsze był i jest miastem, które myśli o osobach potrzebujących, słabszych i tych którym się w życiu nie zawsze powodzi. Dlatego też w 2013r Rada Miasta Sopotu pozytywnie odpowiedziała na apel środowiska rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie i podjęła uchwałę dotyczącą planu miejscowego w którym znalazła się lokalizacja domu w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów, tuż przy siedzibie Urzędu Miasta Sopotu.
  Zagospodarowanie nieruchomości odbędzie się na podstawie, wybranej w drodze konkursu, koncepcji architektonicznej.

  Gmina Miasta Sopotu odkupiła od prywatnego właściciela sąsiednią nieruchomość gruntową, która stanowi część parku Herbstów. Teren ten poddany zostanie rewitalizacji, a następnie udostępniony zostanie mieszkańcom. Tym samym stworzona zostanie nowa ogólnodostępna przestrzeń miejska.
  Nieruchomość przeznaczona pod budowę domu dla osób niepełnosprawnych w przeszłości stanowiła jedynie część gospodarczą majątku Herbstów.
  W związku z tym Prezydent Miasta wnioskuje o podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie na oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Fundacji nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV oraz przyznanie bonifikat z tyt. opłaty rocznej i opłat rocznych .

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international