Region: Luxembourg
Economy

1 Stemm fir den ANIMAL HOTEL: Helleft mat, eis Existenz hei am Land ze behaalen, gidd eis aer Stemm

Petitioner not public
Petition is directed to
Premierminister Xavier Bettel an Ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg
551
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched 2014
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

www.facebook.com/EngStemmfirdenAnimalHotel

Den Animal Hotel huet als kleng Deierenpensioun virun 5 Joer ugefaang. Well si en ganz perseinlechen a professionellen Service matt Haerz offreieren, hun si sech e gudden Numm gemaach an d'Clientele ass gewuess, sou dass et scho laang net mei matt den hinnen zur Verfuegung stoenden Plaatzen duer geet an sie sech logescherweis och wellen a sollen vergreisseren. Den Animal Hotel ass e Familjenbetrieb, vun deem senger Existenz 3 Leit liewen, meng Bouwen an ech, an main Jengsten geet als 1ten Letzebuerger an Daitschland an d'Schoul fir e Beruff vum Tierpfleger ze erleieren. Mir sin och deen 1ten Betrieb am Land, deen Jugendlecher kann als Tierpfleger ausbilden.

Bei eiser Sich op en neit Lokal sin mir awer iwwerall oof gelehnt gin, souwuel an Wunnzonen wei Geschaeftszonen, dat heescht, mir kreien neirens en accord fir eis nidder ze loossen, well eng Aktiviteit wei eis an der politescher Organisatioun vun eisem Laendchen vergies gin ass an irgendwei nie passt. Maer sin natiirlech keng Industrie, awer och keen normalen Commerce, mir sin keen Bauer, an och keen Deierenasyl, also sin mir an kengen vun deenen Zonen akzepteiert.

Mir hun eis an der Verzweifelung un RTL gewandt, well eist Lokal hei aal an futti wuar an dofir verkaaf ass, an mir mussen an 2 Meint d'Lokal verloossen. Mir hun dunn och eppes ugebueden kritt, hei zu Scheffleng, wou d'Gemeng absolut keng Bedenken huet an eis hiren Segen ginn huet. Leider lait dat Gebei och erem an enger Gringzone, an mir brauchen den accord vun der Emweltministesch. Op der Gemeng hir Demande hin kennt keng Aentwert an op Nofro vun RTL hin schengt d'Madame Ministesch sech schweier ze doen, ons deen accord ze gin, well sie seet, en commerce haett prinzipiell naischt an enger zone verte verluer, an och wann een et a Form vun enger asbl geif feieren, wir dat trotzdem nach eng kommerziell Aktiviteit!

Wouran besteet dann elo erem de Problem: Mir haalen Deieren ewei en Bauer, an faalen matt den Bauren zesummen ennert d'Konditiounen vun der Veterinaerinspektioun, mee hun net dei selwecht Rechter. An anscheinend hun dann och Deierenasyler mei Rechter, dei amfong naischt aanescht maachen wei mir an och net fir naischt an benevol hir Zait de ganzen Daag opferen. Haut kann dach guer naischt mei komplett op benevoler Basis fonktionneiren, wann och eng gewessen Qualiteit soll dohannert stiechen.

Schlussendlech haengt alles vun deem Accord oof, op an Zukunft den Animal Hotel nach weiderhin kann fontionneieren.

Mir wellen net haerno allen 3 vum RMG oofhaengeg mussen sin, well mir vum Staat blockeiert gin, eis berufflech Aktiviteit aus ze ueben. Mai Bouf well net seng Leier no der Halschecht mussen oof briechen! An ass et net eng Trauregkeet, dass dat just a Letzebuerg ewel sou ass, an Nopeschlaeenner net. Huet Letzebuerg net de besoin an de Notzen vun esou enger Insitutioun erkannt? Oder mussen mir an d'Ausland plenneren, fir eisen Beruff kennen aus ze ueben?

1 Stimme für das ANIMAL HOTEL: Helfen auch Sie mit, damit wir unsere Existenz hier zulande bewahren können, geben Sie uns Ihre Stimme.

https://Www.facebook.com/EngStemmfirdenAnimalHotel

Das Animal Hotel hat als kleine Tierpension vor 5 Jahren angefangen. Weil Sie einen ganz persönlichen und professionellen Service anbieten, haben sie sich einen guten Namen gemacht und die Kundschaft ist gewachsen, so dass es schon lange nicht mehr mit den ihnen zur Verfügung stehenden Plätzen genügt und sie sich logischerweise auch vergrösseren sollen und wollen. Das Animal Hotel ist ein Familienbetrieb, von dessen Existenz 3 Menschen leben, meine Jungs und ich, und mein Jüngster geht als erster Luxemburger in Deutschland zur Schule um den Beruf vom Tierpfleger zu erlernen. Wir sind dann auch der erste Betrieb im Land, der Tierpfleger ausbildet.

Bei unserer Suche nach einem neuen Lokal sind wir überall abgelehnt worden, sowohl in Wohngebieten wie in Gewerbegebieten, d.h. wir kriegen nirgendwo eine Niederlassungserlaubnis, weil eine Aktivität wie unsere in der politischen Organisation unseres Landes vergessen worden ist und irgendwie nie passt. Wir sind natürlich keine Industrie, aber auch kein normales Gewerbe, wir sind keine Bauern und auch kein Tierasyl, also sind wir in keinen von den Gebieten akzeptiert.

Wir haben uns in unserer Verzweifelung an RTL gewendet, weil unser Lokal alt und kaputt war und deswegen verkauft ist, und wir müssen in 2 Monaten das Lokal verlassen.

Man hat uns dann auch etwas angeboten, hier in Schifflingen, womit die Gemeinde absolut keine Bedenken und uns ihren Segen gegeben hat. Leider liegt dieses Gebäude auch wieder in einer Grünzone, und wir brauchen auch noch die Erlaubnis der Umweltministerin. Auf den von der Gemeinde gestellten Antrag kam bis dato keine Antwort und auf Anfrage von RTL hin scheint die Frau Ministerin sich schwer zu tun, uns ihre Erlaubnis zu ertei

Reason

An well eis Existenz dovun oof haengt, maachen mir en Appel un eis Mattmenschen, dei eis traureg Laag verstin, an eis matt enger klenger Ennerschreft wellen ennerstetzen. Mir sin der Meenung, dass mir eischter gelauschtert gin, wann d'Mme Ministesch gesait, weivill Leit dei ganz Affaer eng Trauregkeet fannen an eis hir moralesch Ennerstetzung gin, dass mir deen accord vun der Emweltministesch kreien, eis hei zu Scheffleng um Dumontshaff kennen nidder ze loossen, fir den Animal Hotel kennen weider fonktionneieren ze loossen.

Helleft dem Animal Hotel, seng Existenz hei am Land ze behaalen, gidd eis aer Stemm. Mir soen merci am Viraus :-)

Und weil unsere Existenz davon abhängt, machen wir einen Aufruf an unsere Mitmenschen, die unsere traurige Lage verstehen, und uns mit ihrer Unterschrift unterstützen wollen. Wir sind der Meinung dass man uns eher erhört, wenn die Frau Ministerin sieht, wieviele Menschen unsere traurige Lage verstehn und uns ihre moralische Unterstützung geben, damit wir diese Erlaubnis der Frau Ministerin erhalten, um uns hier in Schifflingen, am Dumontshof nieder lassen zu können, um das Animal Hotel weiter funktionnieren lassen zu können.

Helfen sie dem Animal Hotel, seine Existenz hier zulande zu bewahren, geben sie uns ihre Stimme. Wir danken im Voraus :-)

Thank you for your support

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Hallo liebe Freunde, die für uns unterzeichnet haben.

  Leider ist die Unterzeichnungsfrist abgelaufen und wir haben nicht genug Stimmen erreicht, dass die Petition in der Abgeordnetenkammer behandelt werden würde.
  Es wurde ja zwar von Frau Andrich eine parlamentarische Anfrage an die Umweltministerin gestellt, die aber erst mal die Frage an den Innenminister Dan Kersch weiter geleitet hat, und ann zu guter Letzt doch eine negative Antwort gegeben hat. Und zwar ist Frau Dieschbourg der Meinung, dass eine Tierpension ein Geschäft wie jedes andere sei und sich somit in einer Geschäftszone zwischen einem Auchan und einem Cora niederlassen müsste. Und obschon sie uns auf unsere Anfrage bis heute keine Antwort gegeben hat, sind ja damit die Würfel... further

Ech fannen et ass d'Pflicht vum Staat, dénen Leit ze hëlleffen, wou esou éng Initiativ huelen, et ass néideg, déi Opriff, déi virun de Vakanzen vun den Déiereschutzvereiner gemaach gin beweisen et. Also utilité publique. Vun dem Respekt virum Béischt séngem Liewen an séngem Wuelergoen guer net ze schwetzen, also virun esou!

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now