Image of the house parliament

Heeft de Europese democratie een fundamentele update nodig?

77 ended sessions
590 Participating

All the sessions of this House Parliament were held

Look at you now the evaluated results of this House Parliament. Soon follow the opinions of the parliamentarians addressed.

Poll question

Heeft de Europese democratie een fundamentele update nodig?

Het vetorecht in de Raad afschaffen, het Parlement versterken, de burgers meer bij het proces betrekken.

Background

Als het om de Europese politiek gaat, zijn de burgers vaak slechts toeschouwers. Voor steeds meer mensen is het niet genoeg om elke paar jaar een kruisje in de doos te doen. Een overweldigende 92% van de mensen in de EU wil dat er meer rekening wordt gehouden met de stem van de EU-burgers (Eurobarometer, 2021). Een volle 44% wil fundamentele institutionele hervormingen (Eurobarometer, 2020). #MoreEUDemocracyDare - In het verlengde van de lopende Conferentie over de toekomst van Europa (#CoFoE), waar burgers uit de hele EU worden uitgenodigd om hun ideeën en suggesties aan te dragen, staat deze ronde van de Europese HouseParliaments in het teken van de Europese democratie. In deze ronde van Europese HouseParliaments willen wij ons concentreren op drie fundamentele hervormingen om de Europese democratie te versterken en te vernieuwen.

Part questions

1. Moet het beginsel van eenparigheid van stemmen in de Raad van de Europese Unie worden afgeschaft en worden vervangen door stemming met gekwalificeerde meerderheid?

Background: In de Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) komen de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten regelmatig bijeen om belangrijke Europese beleidsterreinen (b.v. buitenlands en veiligheidsbeleid, sociale zaken, financiën, milieu) te bespreken en er besluiten over te nemen. Deze zogenaamde "kamer van staten" beslist samen met het Europees Parlement over wetten. Voor centrale vraagstukken, zoals het buitenlands en veiligheidsbeleid, de financiële begroting of de rechten van de burger, geldt het eenparigheidsbeginsel. Dit bevordert de consensus, maar biedt individuele staten ook de mogelijkheid besluiten te blokkeren of te vertragen. Voorgesteld wordt dit vetosysteem af te schaffen en te vervangen door een gekwalificeerde meerderheid (55% van de lidstaten stemmen voor een voorstel van lidstaten die samen ten minste 65% van de totale bevolking van de EU uitmaken) of een nieuw te creëren meerderheidsbeginsel.

Pro

Snellere beslissingen en dus een snellere reactie in crisissituaties zijn mogelijk

Gekwalificeerde meerderheid voorstander van Europees beleid in plaats van nationaal beleid

Maakt de EU minder "chanteerbaar" door individuele lidstaten

Contra

Het vroegere unanimiteitsbeginsel vereist consensusvorming en bevordert zo de eenheid in de EU

Kan verdeeldheid verdiepen en tot kampvorming leiden

Het unanimiteitsbeginsel waarborgt de nationale soevereiniteit

2. Moet een representatieve burgerraad de EU-instellingen adviseren over fundamentele beslissingen?

Background: Buiten de verkiezingsdata hebben de Europese burgers weinig mogelijkheden om hun ideeën en standpunten naar voren te brengen. De burgerraden kunnen dat veranderen. Zij zijn een permanente instelling van burgerparticipatie. Europese burgers worden door het lot willekeurig gekozen om zitting te nemen in een representatieve Burgerraad, die de EU-instellingen adviseert over fundamentele Europese beleidskwesties. Burgerraadsleden hebben geen mandaat zoals parlementsleden. Zij doen aanbevelingen, kunnen om hun mening worden gevraagd en vormen zo een extra schakel tussen de bevolking en de EU-instellingen.

Pro

Permanente gelegenheid voor burgers om ideeën en perspectieven aan te dragen

De EU-instellingen beter laten inspelen op de behoeften en ideeën van de burgers

Zorgt voor nabijheid en versterkt het vertrouwen in de Europese democratie

Contra

Het EU-parlement is de permanente vertegenwoordiging van de burgers, gelegitimeerd door verkiezingen. Een extra burgerraad is niet nodig en verzwakt het Parlement.

Uitbreiding van de procedures en besluitvormingsprocedures in de EU

Stelt hoge eisen aan de betrokken burgers

3. Moet het Europees Parlement de mogelijkheid krijgen om naast de Commissie van de EU zelf wetgevingsvoorstellen in te dienen?

Background: Momenteel is de Europese Commissie de enige EU-instelling die het initiatiefrecht heeft en dus nieuwe wetten kan initiëren. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie kunnen de Commissie alleen verzoeken wetgeving uit te vaardigen over een specifiek onderwerp. De laatste jaren heeft de Commissie vaker gereageerd op voorstellen van de Raad, maar minder op die van het Parlement. Voorgesteld wordt om ook het Europees Parlement, als vertegenwoordiger van de EU-burgers, het recht van initiatief te geven en aldus te versterken.

Pro

Meer ideeën en voorstellen voor het wetgevingsproces van de EU

Het initiatiefrecht versterkt de rol van het Parlement en dus van de burgers in de structuur van de EU-instellingen.

Het initiatiefrecht kan het vertrouwen van de burgers in de doeltreffendheid van de verkozen vertegenwoordigers versterken.

Contra

Het EU-Parlement kan vandaag al onderwerpen aan de EU-Commissie voorstellen

Nog meer overlapping van bevoegdheden. De invloed van de EU-Commissie zal worden afgezwakt en de procedures zullen worden verlengd.

Het initiatiefrecht, dat in veel nationale parlementen al bestaat, wordt zelden actief gebruikt. Regeringen stellen de meeste wetten voor.

Impressions from the house parliaments

Evaluation

Heeft de Europese democratie een fundamentele update nodig?

77 Meetings

Consents 73

Rejections 1

Abstentions 3


1. Moet het beginsel van eenparigheid van stemmen in de Raad van de Europese Unie worden afgeschaft en worden vervangen door stemming met gekwalificeerde meerderheid?

The voting results are made up of 407 together registered results.

Tendency (median)

8

Average

7.4

2. Moet een representatieve burgerraad de EU-instellingen adviseren over fundamentele beslissingen?

The voting results are made up of 405 together registered results.

Tendency (median)

6

Average

5.6

3. Moet het Europees Parlement de mogelijkheid krijgen om naast de Commissie van de EU zelf wetgevingsvoorstellen in te dienen?

The voting results are made up of 405 together registered results.

Tendency (median)

8

Average

7.5

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now