Horizontāli piemērojama regula, kurā noteikts, kā jēdzieni “laulība” un “ģimene” jāizprot ES tiesību aktos: laulība ir vīrieša un sievietes savienība un ģimenes pamatā ir laulība un/vai izcelsme.

Reason

Eiropas Savienībā problēmu rada jēdzienu “ģimene” un “laulība” arvien lielākā sadrumstalotība. ES tiesību aktos tiek minēti abi jēdzieni, bet to nozīme kļūst arvien neskaidrāka, un dažādās ES direktīvās tiek minētas atšķirīgas definīcijas. Šajā iniciatīvā ierosināts novērst šos trūkumus, Eiropas Savienībā pieņemot abu jēdzienu definīcijas, kas atbilst visu dalībvalstu tiesību aktiem. Ievērojot Pamattiesību hartas 9. pantu, iniciatīvā pilnībā respektētas dalībvalstu pilnvaras pieņemt tiesību aktus, kas attiecas uz laulību un ģimeni.

Thank you for your support, Edit Frivaldszky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.