Horizontálne uplatniteľná legislatíva, ktorá definuje význam manželstva a rodiny v rámci práva EÚ: manželstvo je zväzok muža a ženy a rodina je založená na manželstve a/alebo pôvode.

Reason

Rastúca rozdrobenosť pojmov „rodina“, „manželstvo“ spôsobuje EÚ problémy. Legislatíva EÚ odkazuje na oba pojmy, no ich význam je čím ďalej tým nejasnejší, a v rôznych smerniciach EÚ sú uvedené odlišné definície. Predkladaná iniciatíva navrhuje nápravu tejto situácie prijatím celoeurópskej definície oboch pojmov, ktorá bude v súlade s právnymi predpismi všetkých členských štátov. V súlade s článkom 9 Charty základných práv v plnej miere rešpektuje právomoc každého členského štátu prijímať právne predpisy týkajúce sa manželstva a rodiny.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.