Οριζόντια εφαρμοστέος κανονισμός που θα ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο δίκαιο της ΕΕ: ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, και η οικογένεια βασίζεται στο γάμο και/ή στους απογόνους.

Reason

Ο αυξανόμενος κατακερματισμός των εννοιών της «οικογένειας» και του «γάμου» δημιουργεί πρόβλημα στην ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ αναφέρεται σε αμφότερους τους όρους, ωστόσο η έννοιά τους είναι ολοένα πιο ασαφής, και υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί στις διάφορες Οδηγίες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία προτείνει τη διόρθωση της κατάστασης με την υιοθέτηση ενός ορισμού των δύο όρων σε επίπεδο ΕΕ , που να είναι συμβατός με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Σε συμφωνία με το Άρθρο 9 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους να νομοθετεί σε ζητήματα γάμου και οικογένειας.

Thank you for your support, Edit Frivaldsky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.