Επιστήμη

El Manifiesto de Cercedilla para Reuniones Científicas Sostenibles

Η αναφορά απευθύνεται σε
Investigadores/as a título individual y personas a cargo de instituciones científicas/académicas
339 Υποστηρικτές
34% έχει επιτευχθεί 1.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα > 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Los firmantes de esta petición reconocen la importancia de aumentar la sostenibilidad en las reuniones científicas, en particular con respecto a la reducción de viajes, una oferta alimenticia basada en vegetales y la organización de una manera estructurada y colaborativa. Al firmar esta petición, el firmante promueve la organización y/o asistencia a reuniones científicas en el espíritu del ODS 12 sobre producción y consumo sostenibles, y se compromete a tomar medidas de acuerdo con las 12 decisiones de sostenibilidad en las que se sostiene el Manifiesto de Cercedilla[1].

[1] A. Sanz-Cobena, R. Alessandrini, B. L. Bodirsky, M. Springmann, E. Aguilera, B. Amon, F. Bartolini, M. Geupel, B. Grizzetti, S. Kugelberg, C. Latka, X. Liang, A.B. Milford, P. Musinguzi, EL Ng, H. Suter, A. Leip* (2020) Research meetings must be more sustainable. Nature Food. doi: 10.1038/s43016-020-0065-2 https://www.nature.com/articles/s43016-020-0065-2. Ver el artículo en modo “solo lectura” aquí: rdcu.be/b3C3C

Αιτιολόγηση

Acciones para los/as organizadores/as:

I) ¿Ha de tener lugar la reunión físicamente? Herramientas como la videoconferencia permiten sustituir reuniones físicas de manera efectiva en la mayoría de los casos, ahorrando tiempos de viaje, recursos financieros y organizativos, así como impactos medioambientales. Para las reuniones que supongan viajar largas distancias, la participación en remoto ha de ofertarse por defecto. Las reuniones que sirven principalmente para el intercambio de información o discusiones más amplias se pueden organizar en remoto.

II) ¿Existe disponibilidad de los medios para realizar una reunión en remoto? Incluso si se organiza una reunión física, la presencia en el lugar de reunión puede no ser posible (o necesaria) para todos/as los/as asistentes. Unas buenas instalaciones y dispositivos de audio / video son esenciales para permitir la participación remota de forma activa, y hacen de este tipo de participación una alternativa real. Los gastos por equipos de alta calidad deben ser proporcionales a los gastos de viaje y deben considerarse en la financiación del proyecto para el que la reunión es necesaria.

III) ¿Qué lugar es más idóneo? ¿Hay posibilidad de transporte “eco”? La ubicación del lugar de reunión debe elegirse teniendo en cuenta la accesibilidad de los asistentes. En todo caso, se debe fomentar el uso del transporte público y los trenes al transporte aéreo.

IV) ¿Será renovable la fuente de energía del evento? Hemos de buscar un espacio que cuente con fuentes de energía renovables. Se deben elegir estándares de temperatura adecuados para garantizar la comodidad de los participantes, evitar el sobrecalentamiento o el excesivo enfriamiento.

V) ¿Se minimiza el uso de plástico y materiales para conferencia? Usar agua del grifo, evitar envoltorios y cubiertos de plástico, así como el material impreso u obsequios innecesarios.

VI) ¿Se ofrecen alimentos sostenibles (mayoritariamente vegetales, de sistemas de producción sostenibles y comercio justo)? Se favorecerá la presencia de alimentos con base vegetal y saludables por motivos medioambientales y de salud pública. Los alimentos han de proceder de canales de producción y comercialización social y medioambientalmente sostenibles, siguiendo estándares éticos alineados con los principios de comercio justo. Establecer canales de comunicación con productores y proveedores con antelación, permitirá garantizar la presencia de una restauración saludable, sabrosa y sostenible durante nuestra reunión.

VII) ¿Existe un plan de gestión del desperdicio alimentario? Se tratará de eliminar el desperdicio alimentario y el consume excesivo de alimentos. Esto se podrá conseguir, por ejemplo, reduciendo la oferta de platos diferentes. Se ha de contar con un plan de prevención y gestión del desperdicio alimentario.

VIII) ¿Se favorece un proceso de co-diseño del evento mediante una buena comunicación entre organizadores/as y participantes? El Manifiesto de Cercedilla concibe reuniones sostenibles como resultado de un proceso co-creativo que debe involucrar tanto a los organizadores de la conferencia como a los y las asistentes. La buena comunicación entre los organizadores asistentes es crucial para crear una conciencia colectiva y alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos. Las reuniones en remoto y las físicas con participación remota deben adaptar su estilo de comunicación. Por ejemplo, los grupos de trabajo virtuales pueden permitir discusiones profundas e informales también en reuniones en remoto. Las nuevas herramientas de colaboración digital que se desarrollaron para la colaboración virtual (por ejemplo, trabajo en paralelo en documentos on-line) pueden enriquecer también las reuniones puramente físicas.

¿Cómo hacer que una reunión sea más sostenible? Acciones para los/las asistentes

IX) ¿Necesito viajar o es mejor una participación en remoto? Una vez que todas las partes han definido y conocen los objetivos de la reunión, junto con las opciones de asistencia remota y física, la decisión individual de viajar ha de tener en cuenta su impacto sobre la sostenibilidad.

X) ¿He planeado bien mi participación física o en remoto? ¿Puedo alcanzar así mis objetivos científicos? Independientemente de la participación física o remota, la asistencia a las reuniones debe estar bien preparada para sacar el mayor provecho de esta.

XI) ¿Cómo podemos contribuir a reducir, una vez en la reunión, el uso de recursos y energía? Cada participante debe ser responsable de su uso de energía durante la reunión, desde evitar el lavado innecesario de toallas hasta apagar las luces y los dispositivos electrónicos si no están en uso.

XII) ¿Cómo puedo contribuir a hacer de la reunión un éxito para tod@s? Aprovecha la reunión. Si finalmente se elige la asistencia física, trata de disfrutar tanto como sea posible de una manera multidimensional: científica, cultural y socialmente. Ten en cuenta las implicaciones medioambientales de tus decisiones.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Alberto Sanz Cobeña από , Colmenar Viejo
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 14.08.2021

Porque soy científico y porque creo que los eventos deben hacerse sobre la base de la sostenibilidad

στον/-ην/-ο 20.09.2020

Necesidad de ejemplaridad y responsabilidad desde el mundo académico para avanzar en la transición ecológica y en la agenda 2030

στον/-ην/-ο 01.05.2020

Estoy comprometido con la defensa de la Ley, cuya personificación por excelencia es la Organización de las Naciones Unidas.

Mi compromiso personal con la defensa de la AGENDA, estando comprometido con la implantación de varios SDGs da sentido pleno a mi vida.

Y no voy a renunciar a éste compromiso, ni aún después de muerto.

στον/-ην/-ο 01.05.2020

Por mi cargo actual de Vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes en la Universidad Miguel Hernández y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/el-manifiesto-de-cercedilla-para-reuniones-cientificas-sostenibles/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα