Ψήφισμα καταδίκης της μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί

Do you have a question about the content of the request? You have a hint to improve the texts? You have questions about your signature or want to display an invalid signature? Then write a message to the initiator via this contact form.

Email to initiator

Your name is visible to the initiator.
Your e-mail address is visible to the initiator so that he can answer you directly.

Reason for writing to the author

Your concern (max. 5.000 characters)

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now