Περιβάλλον

Open letter for the 10% of the global biodiversity

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Parliament
104 Υποστηρικτές
0% έχει επιτευχθεί 100.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
 2. Συλλογή ακόμα > 6 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Changes to the petition

Ώρα 08.05.2021 15:24

Unfortunately, the date of the abuse from the police has increased than the data were updated to the last report from Temblores NGO


Neue Begründung:

 • The government negotiated the buying of vaccines late and the country is very late in the vaccination. Punishes the regions with weaker infrastructures due to their slow application of the small number of vaccines they send, by not sending them more vaccines. Colombia in his majority does not have roads and most areas that guards the jungle like the Amazon , the biogeographic Choco or the Orinoco, are not the exception. Right now, the Amazon border with Brazil is left alone and without any help. Leaving alone the communities, is condemned them to extermination, since for more than 200 years we have known that the indigenous communities are more vulnerable to flu illnesses. Without them Who is going to defend the jungle?.
 • We are also affected by Climate Change. Last year the hurricane Lota went through La Isla de Providencia in the Caribbean, and it almost disappears from the map. The island contains the third biggest coralline barrier of the world , until now its habitants keep sleeping in tents under the rain because these government has not done anything for them, more than piling up rubble. Who and how will take care of the reef in the meantime?
 • Colombia is tired and the people has decided to go out to the streets to protest. A protest that also supports the health staff because they have been working limitless for more than a year without any guarantees, a lot of them are not vaccinated and they even had to buy face masks with their own money. To top it off the government pretends to upgrade the health system, making it even more private and worst salary to the doctors. At the moment, there is health staff that is fighting against the pandemic that they owe them more than a year of salary and they had to buy without any salary their own protection materials. Under the new tax reform , if you get sick "is your fault because you did not take care of yourself" and the health insurance does not cover anything.
 • The Colombian government knows what and how to talk to international community, but they are killing everyone slowly. The massacres return and everyday a social leader of the country gets kill, not counting it does not comply with the peace agreements, agreements that imply to share the land and to begin to plan our sustainable development. The government wants to bring back the armed conflict, only in that case they can sell and use our resources how they want to.
 • Just to mention some examples in October 2020 Juana Perea was killed, who opposed to the construction of a bridge in Tribuga, in the pacific where the Humpback whales arrive every year to reproduce.
 • Gonzalo Cardona Molina was killed on the 11 of January 2021, he dedicated his live protecting the yellow-eared Parrot (Ognorhynchus icterotis) that only habitats on the wax palms (Ceroxylon quindiuense) both endemic species over the Andes Mountains. ((pacifista.tv/)
 • It is not just them; it is a lot more people at least 383 since 2016, when the peace agreements was sign, according to the portal Pacifista (pacifista.tv)
 • Francisco Vera , an activist for the last 11 years has been threatened with death through Twitter (@franciscoactivista on Instagram )

Since April 2021, thousands of adults and teenagers hashave thrown themselves into the streets to protest, the president decided to militarize the countrycountry, and the bulletin numberTemblores 5 of Human Rights WatchNGO Colombia reported:reported (07.05.2021):

Detained: Police Brutality: 1773

Arbitrary arrests: 945

Missing: Homicides: 31937

Homicides: Firearm 14shootings (by 3the confirmedpolice: and105

Sexual assault by the public force: 11 in verification) Wounded:458 (Civilians and Police)

Colombia is a country that is far from discussions about vegetarianism, veganism, recycling, CO2 emissions, but is because for us defending the environment can cost our Lifes, we need to be heard ,heard, we need your empathy ,empathy, a lot of us are willing to give our life for the future we do not have ,have, we are only asking for your voice. 

Here abroad in diplomatic positions friends of this corrupt government are representing Colombia and the news of what is happening to us is not seen on the international press.

Thousands of youths in Colombia are willing to die while they raise their voices for a better future, just remember that if we die in Colombia, ALL of us are going to lose the 10% of biodiversity that we need onin this era of climate change.


Signatures at the time of the change: 65


Changes to the petition

Ώρα 05.05.2021 09:20

This was the Spanish version, then we correct it and traslated to English, we will put the Spanish version in a new translation


New title: CartaOpen abiertaletter afor favor delthe 10% deof lathe biodiversidadglobal mundialbiodiversity

New petition description:

QueridosDear jóvenesyoung delpeople mundofrom queall searound preocupanthe porworld elthat cambioworries climático, about climate change,

MásMore dethan 50 millonesmillions deof ColombianosColombians habitamoscurrently enlives unin territorioa queterritory albergathat alrededorshelters delaround 10% deof lathe biodiversidadearth's delbiodiversity, planetain tierra,our enterritory nuestroinhabit territorioindigenous habitancommunities comunidadesthat indígenasduring quemore durante más dethan 200 añosyears hanthey defendidohad ladefended naturalezathe quenature habitanwhere they live. The indigenous communities called this nature "Pachamama", endemic species that exist in our land. We are descendants of slaves, mestizos, and a quiencultural llamandiversity “Pachamama”,, especiesthat endémicasis quemore existenand enmore nuestroaware territorio.of Somosthe descendientesresponsibility dewe esclavos,hold mestizoswith ythe unaplanet diversidadwe cultural,live quein, cadahowever, vezduring esthis másworldwide conscientepandemic deviolence lais responsabilidadkilling quemore tenemosof conus elthan planetacovid-19 queand habitamos,today sinwe embargoare enaddressing medioyou deBECUASE estaWE pandemiaNEED nosYOUR estáHELP.

We matandoare másalone lafighting violencia que el mismo covid 19 y hoy nos dirigimosfor a ustedesdecent PORQUElive, NECESITAMOSthat SUallows AYUDA.Estamosus solosto luchandostudy, porwork, unaand vidahave digna,a quegood noshealth permitasystem, basic estudiar,questions trabajar, ywithout tenerwhich salud,in cuestionamientosthe básicos,nearest sinfuture loswe quewill en un futuro cercanohave no tendremosway cómoto defenderdefend nuestraour “Pachamama”."Pachamama". LoWhat queis estáhappening sucediendois esthe lo siguiente:following:

 • EnAgainst contrathe deconstitution, lathe Constitución,government elwill gobiernoresume reanudaráthe lasaerial fumigacionesfumigations aéreaswith conglyphosate. glifosato.Yes, Sí,Glyphosate elwill glifosatono dejarálonger debe estarallowed permitidoon enGerman loscrops cultivos de Alemania a partir defrom 2024. SeIt rociaráwill desdebe avionesspray sobrefrom civilesthe yairplanes ecosistemas.onto civilians and ecosystems. Colombia albergashelters cerca delaround 10% deof lathe biodiversidadworld's mundial.biodiversity. Sí,Yes, elthe venenopoison quethat is produce by Bayer producehere aquíin enGermany. Alemania.HaAlso, sidoit tambiénhas documentadobeen quedocumented elthat efectothe directodirect deeffect lasof fumigacionesthe aéreasaerial confumigations glifosatois esto elevarincrease elthe preciococaine deprice laabroad, cocaínaenriching aquíthe endrug el extranjero, enriqueciendo más a los mafiosos. dealers. 
 • EsIt deis conocimientopublic públicoknowledge quethat elthe presidentepresident IvánIvan Duque tuvohas vínculosbeen conlinked elwith narcotraficantethe "Ñeñe"drug Hernándezdealer durante" suÑeñe" campaña,Hernandez peroduring esehis mensajecampaign, but nothat estámessage calandodoesn't aquíget enheard elon exteriorthe delcountries país.abroad. SuIn principalthe soportecountry políticohis enmain elpolitic paíssupport esis Alvaro Uribe Velez,Velez un, personajea concharacter cientoswith dehundred investigacionesinvestigations relacionadasrelated alwith narcotráficodrug ydealing eland paramilitarismoparamilitarism (Matarife( Matarife in English), élhe esis quienthe mueveperson losthat hilosmanage delthe poderpower enstrings elin país. the country.
 • ElThe gobiernogovernment hahas gobernadogoverned porby decretodecree duranteduring una año,year, conwith cerozero transparenciatransparency yand muyvery pocalittle democracia,democracy, yand ahoranow hait decididohas hacerbeen unadecided reformato fiscaldo quea harátax quereform lawhere clasethe mediamedium pagueclass elwill pay 70% deof lathe deudadepth yand muythe pocobig lascompanies grandeswill empresas.pay ¿Ustedesvery selittle. hanHave preguntadoyou cómoquestion vamosyourselves nosotrosabout how we are going to have discussions about climate change, if we don't have what to eat or how to study?

 

 • The government is spending the money from the pandemic in fighter aircraft and in a tenerTV discusionesshow sobrethat cambioonly climático,feeds sithe nopresident's tenemosego. quéWhat comerare othe cómoplanes estudiar?for? for war, to bomb the jungle with the excuse to look for guerrilla, in camps where minors are kidnapped by criminal gangs. Yes, and what does the government say about it? that they are not minors, that they are "war machines".
El gobierno está gastando el dinero de la pandemia en aviones de combate y en un programa de televisión que alimenta el ego del presidente. ¿Para qué los aviones? para la guerra, para bombardear la selva con la excusa de buscar guerrilleros, en campamentos donde hay menores de edad secuestrados por bandas criminales. Si, ¿Y qué dice el gobierno al respecto? que no son niños, que son  "máquinas de guerra".

Neue Begründung:
 • ElThe gobiernogovernment negociónegotiated lathe comprabuying deof vacunasvaccines conlate retrasoand ythe estácountry muyis atrasadovery enlate lain vacunación.the Castigavaccination. aPunishes lasthe regionesregions conwith infraestructurasweaker débilesinfrastructures pordue suto lentitudtheir enslow laapplication aplicaciónof dethe lassmall pocas number vacunasof quevaccines envía,they nosend, enviándolesby másnot vacunas.sending them more vaccines. Colombia enin suhis mayoríamajority nodoes tienenot carreterahave yroads laand mayoríamost deareas lasthat áreasguards quethe resguardanjungle lalike selvathe comoAmazon la, Amazonía,the elbiogeographic ChocóChoco biogeográficoor othe laOrinoco, Orinoquía,are nonot sonthe laexception. excepción.Right Ennow, estethe momentoAmazon el border Amazonaswith enBrazil lais fronteraleft conalone Brasiland sewithout quedaany solohelp. yLeaving sinalone ayuda.the Dejarcommunities, solasis acondemned lasthem comunidades,to esextermination, condenarsesince alfor exterminio,more pues desde hace más dethan 200 añosyears sabemoswe quehave lasknown comunidadesthat indígenasthe sonindigenous máscommunities vulnerablesare amore lasvulnerable enfermedadesto gripalesflu yillnesses. sinWithout ellasthem ¿QuienWho vais agoing defenderto ladefend selva?the jungle?.
 • AWe nosotrosare tambiénalso nosaffected afectaby elClimate cambioChange. climático.Last Elyear añothe pasadohurricane elLota huracánwent Iotathrough pasó por laLa Isla de Providencia enin elthe CaribeCaribbean, yand casiit laalmost desaparecedisappears delfrom mapa.the Lamap. islaThe contieneisland lacontains tercerathe barrerathird coralinabiggest máscoralline grandebarrier delof mundo,the hastaworld el, momento,until susnow habitantesits siguenhabitants durmiendokeep ensleeping carpasin bajotents launder lluviathe porquerain estebecause gobiernothese nogovernment hahas hechonot nadadone poranything ellos,for másthem, quemore apilarthan escombros.piling ¿Yup quiénrubble. yWho cómoand vahow awill cuidartake elcare arrecifeof mientrasthe tanto?reef in the meantime?
 • Colombia estáis cansadatired yand elthe pueblopeople hahas decididodecided salirto go out to the streets to protest. A protest that also supports the health staff because they have been working limitless for more than a layear callewithout any guarantees, a protestar.lot Unaof protestathem queare tambiénnot apoyanvaccinated losand sanitariosthey porqueeven llevanhad másto debuy unface añomasks trabajandowith altheir límiteown ymoney. sinTo garantías,top muchosit nooff estánthe vacunadosgovernment ypretends hanto tenidoupgrade quethe comprarhealth mascarillassystem, conmaking suit propioeven presupuesto.more Paraprivate colmoand elworst gobiernosalary pretendeto reformarthe tambiéndoctors. elAt sistemathe demoment, salud,there volviéndolais máshealth privadastaff aunthat yis peorfighting pagaagainst parathe lospandemic médicos.that Enthey esteowe momentothem haymore personalthan sanitarioa luchandoyear contraof lasalary pandemiaand althey quehad leto debenbuy máswithout deany unsalary añotheir deown salarioprotection ymaterials. queUnder hathe tenidonew quetax comprar reform sin, sueldoif suyou propioget materialsick de"is protección.your Bajofault labecause nuevayou reforma,did sinot tetake enfermascare “esof tuyourself" culpaand porthe nohealth haberteinsurance cuidado”does ynot elcover seguro médico no te cubre nada.anything.
 • ElThe gobiernoColombian colombianogovernment sabeknows quéwhat yand cómohow hablarto contalk lato comunidadinternational internacional,community, perobut nothey estáare matandokilling everyone slowly. The massacres return and everyday a todos lentamente. Vuelven las masacres y cada día matan a un líder social delleader país,of sinthe contarcountry congets quekill, nonot cumplecounting losit acuerdosdoes denot paz,comply acuerdoswith quethe implicanpeace repartiragreements, lasagreements tierrasthat yimply empezarto ashare planearthe nuestroland desarrolloand sostenible.to Elbegin gobiernoto quiereplan reavivarour elsustainable conflictodevelopment. armado,The sólogovernment enwants eseto escenariobring puedeback venderthe yarmed utilizarconflict, nuestrosonly recursosin athat sucase antojo. they can sell and use our resources how they want to.
 • SoloJust porto mencionarmention algunossome ejemplosexamples enin octubre delOctober 2020 asesinaronJuana Perea was killed, who opposed to the construction of a Juanabridge Perea,in quienTribuga, sein oponíathe apacific lawhere construcciónthe deHumpback unwhales puertoarrive enevery Tribugá,year ento el paífico a donde llegan las ballenas jorobadas a reproducirse cada año.reproduce.
 • A Gonzalo Cardona Molina lowas asesinaronkilled elon the 11 deof enero delJanuary 2021, élhe dedicódedicated suhis vidalive aprotecting lathe protecciónyellow-eared del loro orejiamarilloParrot (Ognorhynchus icterotis) quethat soloonly anidahabitats en on lathe palmawax de cerapalms (Ceroxylon quindiuense) ambasboth especiesendemic endémicasspecies sobreover la Cordillera de losthe Andes (pacifista.tv/)Mountains. ((pacifista.tv/)
 • NoIt sonis sólonot ellos,just sonthem; muchosit másis ala menoslot more people at least 383 desde elsince 2016, cuandowhen sethe firmaronpeace losagreements acuerdoswas design, paz,according segunto elthe portal Pacifista (pacifista.tv)Pacifista (pacifista.tv)
 • A Francisco Vera,Vera un, activistaan deactivist for the last 11 añosyears yahas lobeen amenazaronthreatened dewith muertedeath a través dethrough Twitter (@franciscoactivista enon Instagram)Instagram )
 • DesdeSince el 28April de2021, abrilthousands delof 2021adults miles and deteenagers adultoshas ythrown jóvenesthemselves seinto hanthe volcadostreets ato lasprotest, callesthe apresident protestar,decided elto presidentemilitarize decidióthe militarizarcountry eland paísthe ybulletin el boletin numeronumber 5 deof Human Rights Watch Colombia reportó: reported:
 • Detenidos:

Detained: 945•Desaparecidos:

Missing: 319•Homicidios:

Homicides: 14 (3( Conformados3 yconfirmed and 11 enin Verificacion)•Heridos:verification)

Wounded:458 458 (Civilians (Civilesand y Policias)Police)

Colombia es un país que está lejos de discusiones como el vegetarianismo, veganismo, reciclaje, emisiones de CO2, pero es queis a nosotroscountry defenderthat elis mediofar ambientefrom nosdiscussions cuestaabout lavegetarianism, vida,veganism, necesitamosrecycling, queCO2 nosemissions, escuchen,but necesitamosis debecause sufor empatía,us muchosdefending estamosthe dispuestosenvironment can cost our Lifes, we need to be heard , we need your empathy , a darlot laof vida us porare elwilling futuroto quegive noour tenemos,life for the future we do not have , we are only asking for your voice. 

Here abroad in diplomatic positions friends of this corrupt government are representing Colombia and the news of what is happening to us is not seen on the international press.

Thousands of youths in Colombia are willing to die while they raise their voices for a ustedesbetter solofuture, lesjust pedimosremember suthat voz.Aquíif enwe eldie exterior están en representación de Colombia en cargos diplomáticos los amigos de este gobierno corrupto y las noticias de lo que nos está pasando no llegan a la prensa internacional.Miles de jóvenes en Colombia están dispuestos a morir mientras alzan su voz por un mejor futuro, solo recuerden que si morimos nosotros enin Colombia, TODOSALL perderemosof elus are going to lose the 10% deof labiodiversity biodiversidadthat quewe tantoneed necesitamoson enthis estosera tiemposof declimate cambio climático.change.


Signatures at the time of the change: 35


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα