Rajon : Kroacia
Ekonomi

Riješimo problem Haludova prostornim planiranjem

Peticioni drejtohet tek
Općina Malinska-Dubašnica
1 054
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar tetor 2021
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

07.01.2023, 02:11, GMT+1

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani