Πολιτικά δικαιώματα

Pétition demandant l'abolition du célibat obligatoire pour les prêtres séculiers

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Pape François
5.252 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.03.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 22.08.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


La pétition est prête pour la transmission

Ώρα 21.08.2019 12:01

A celles et ceux qui ont signé la pétition pour la libéralisation du célibat des prêtres séculiers.

Chères et chers toutes et tous. J'ai le très grand plaisir de pouvoir vous dire qu'il nous a été possible de remettre la pétition au Pape François en personne. Il l'a effectivement reçue en main propre et certainement lue.
Puisque j'ai eu à ce propos des contacts avec de nombreux dignitaires ecclésiastiques, j'ai pu me rendre compte que beaucoup d'entre eux sont conscients de ce problème et que celui-ci sera sans aucun doute discuté par les évêques.
Je vous prie de prier pour le pape et pour les évêques pour qu'ils aient le courage, comme les Apôtres lors du premier concile de Jérusalem (voir Les Actes des apôtres 15,1-31), de trouver des solutions régionales pour des traditions (comme le célibat) qui ne touchent pas le contenu de la foi.

Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien et je vous salue cordialement, en vous transmettant mes meilleurs voeux.

Florentina Camartin


Pétition en cours de souscription - Aunc inaga cordial engraziament ed ina prezisiun

Ώρα 04.01.2019 14:48

Tgi vess sminau in tal sustegn: suenter gnanc treis meins han gia varga 4'200 persunas suttascret la petiziun per la liberalisaziun dil celibat. Quei ei daveras in impressiunont mussament da solidaritad denter ils cartents che sentan che la veta cumineivla da cardientsch en nossas pleivs ei periclitada muord la gronda munconza da spirituals. Cordial engraziament per mintga suttascripziun ed era per ils nummerus impressiunonts commentaris vitier!

Jeu sun era engrazieivla che diversas gasettas han gidau da far attents sin quella petiziun . Capeivlamein eis ei il givisch dils schurnalists e dils editurs che lur gasettas vegnien era legidas e perquei tschentan ei magari tetels da sensaziun sco sch’ jeu fussi en in cumbat persunal cul papa. Quei che jeu fetschel ei argumentar e supplicar, buca cumbatter (mira la brev al papa, ch’ei d’anflar sut ‘Dokumente’) ed jeu envidel da prender posiziun damai che nus cartents purtein era ina certa responsabladad per la veta da cardientscha communabla en nossas pleivs. Jeu sundel buca encunter il celibat, mobein per la libertad da decisiun per quel ni per il matrimoni. Sin fundament da mia veta celibatara da varga 50 onns sai jeu bein avunda ch’igl ei pusseivel dad esser ventireivels sch’ins viva il celibat, mo jeu sai era che quei ei pusseivel mo sch’ins ha retschiert dil Segner la clamada per quella via. Plinavon sundel jeu perschuadida ch’ins sa viver ina veta plascheivla a Diu en mintga stan. Ch’ins seigi maridaus ni celibatars, ins sto viver endretg, per nus cristians vul quei dir viver tenor ils condaments da Diu e tenor il spért digl evangeli.

Il fatg che perfin ils uestgs radunai entuorn il papa han constatau ils 7 da december digl onn 1965 en lur decret PRESBITERORUM ORDINIS ch’il sacerdoci pretendi buca la veta celibatara, ha motivau mei da vegnir activa e da lantschar quella petiziun.
Il davos temps sundel jeu adina puspei vegnida confruntada cun la damonda, daco che jeu seigi buca sedrizzada cun quella supplica igl emprem als uestgs. Il motiv ei quel ch’ils uestges han da setener vid las ordras che vegnan da Roma, pia dil papa e ston pia pretender dils candidats che vulan daventar spirituals l’empermischun solemna, ch’els vegnien lu a viver sco spirituals a moda celibatara. Senza quell’empermischun astgan ils uestgs buca ordinar enzatgi spiritual. Per quei motiv sundel jeu perschuadida che igl adressat da questa petiziun sto esser papaFrancestg sez.

Jeu sun perschuadida d’anflar ensemen cun persunas dalla medema perschuasiun mieds e vias per saver surdar a papa Francestg persunalmein la supplica da quella petiziun ensemen cun tut las suttascripziuns rimnadas e presentar ad e nossa motivaziun. Perquei fuss ei buca mo bi mobein orvontut d’impurtonza sche quellas suttascripziuns fussen aunc pli nummerusas. Cordial engraziament a tut tgi che recamonda quella petiziun e per mintga ulteriura suttascripziun.

Breil, ils 31 da december 2018

Florentina Camartin, Autura dalla petiziun


Le Courrier

Ώρα 04.01.2019 14:44

Du Vendredi 23 Au Dimanche 25 Novembre 2018


Änderungen an der Petition

Ώρα 18.10.2018 18:08

Der Text wurde überarbeitet.


Neuer Titel: Pétition demandant l'abolit l'abolition du célibat obligatoire pour les prêtres séculiers


Neue Begründung: Tout le monde le sait: le curé de la paroisse de Breil/Brigels (canton des Grisons, vallée du Rhin antérieur), notre curé très apprécié, a annoncé en toute franchise qu'il avait une relation avec une femme et qu'il voulait vivre cette relation au vu et au su de tout le monde. La grande majorité des paroissiennes et des paroissiens admettent cette décision sans difficultés. Dieu a créé l'homme avec ses besoins émotionnels et sa sexualité et a déclaré lui-même que cela est bien ainsi (Livre de la Genèse 1,31).
**Question de conscience à nous-mêmes:
Avons-nous le droit, en tant que chrétiens baptisés, d'admettre que des prêtres qualifiés et zélés, actifs dans la pastoration, se trouvent démis de leur charge écclésiale pour l'unique raison que le célibat constitue pour eux une charge trop lourde à porter? Avons-nous le droit d'admettre qu'ils soient obligés non seulement de laisser leur paroisse dans l'embarras, mais encore que leur propre existence soit mise en péril du jour au lendemain? Dieu ne nous posera-t-il pas un jour la question que voici: «Pourquoi avez-vous accepté que les choses vous soient imposées ainsi?»**
Documents: www.dropbox.com/sh/bg7ysypzuewcpn1/AACxpsmoScZP5rJVTK4b9UeEa?dl=0


Neues Zeichnungsende: 13.03.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 3035


Änderungen an der Petition

Ώρα 08.10.2018 13:28

Korrektur eines Fehlers im Titel
Erreur dans le titre


Neuer Titel: Pétition demandant l'abolit l'abolition du célibat obligatoire pour les prêtres séculiers

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 3118


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα